Người gửi : V.M.D

Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn lao động về bảo hiểm xã hội của công ty Luật Minh Khuê.

Quân nhân đang hưởng lương hưu mất thì thân nhân được hưởng chế độ gì?

Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

Nội dung phân tích

Ông bạn là quân nhân chính quy nên sẽ thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo điểm đ, khoản 1, điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006.

Trường hợp của ông bạn là quân nhân chính quy và đã về hưu từ năm 1971. Năm 2015 ông bạn mất nên những chế độ thân nhân của ông bạn sẽ được hưởng sẽ bao gồm :

1. Trợ cấp mai táng.

Điều 63 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về trợ cấp mai táng như sau:

"1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này."

Ông bạn đang hưởng lương hưu thì mất nên người lo mai táng sẽ nhận được trợ cấp bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (tại tháng chết).

2. Trợ cấp tuất 

Điều 64, Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

"1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung."

Như vậy, thân nhân của ông bạn nếu thuộc vào các trường hợp tại khoản 2, điều 64 thì được nhận trợ cấp tuất hàng tháng với mức : mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung. Ông bạn mất nên số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá bốn người. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết.

Nếu thân nhân của ông bạn không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, điều 64 thì được nhận trợ cấp tuất một lần với mức : Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của ông bạn được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng. Ông bạn mất sau 44 năm hưởng lương hưu, tức là 528 tháng, 2 tháng đầu tương đương với 48 tháng lương hưu đang hưởng, 526 tháng sau mỗi tháng trừ đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng. Như vậy, thân nhân của ông bạn sẽ nhận được trợ cấp tuất một lần với mức bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê