1. Giới thiệu về tác giả

Cuốn sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng, an toàn cháy cho nhà và công trình, về quy hoạch xây dựng do các tác giả Tăng Bình và Ái Phương (hệ thống) dựa trên các quy chuẩn hiện hành.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng, an toàn cháy cho nhà và công trình, về quy hoạch xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng

an toàn cháy cho nhà và công trình, về quy hoạch xây dựng 

Nhà xuất bản: Tài chính

Xuất bản năm: 2022

Giá bìa: 395.000 đồng

3. Tổng quan về nội dung sách

Thời gian qua Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều Thông tư quan trọng về quy chuẩn quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng cụ thể như: Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ xây dựng QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng, Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ Xây dựng  QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng…Nhằm giúp quý độc giả nắm bắt những quy định nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật phối hợp với Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Trong Thi Công Xây Dựng, An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình, Về Quy Hoạch Xây Dựng - National Technical Regulation on Safety in Construction, Fire Safety of Buildings and Constructions, on construction planning. (QCVN 18:2021/BXD, QCVN 06:2021/BXD, QCVN 01:2021/BXD)

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:

Phần thứ nhất. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng (QCVN 18:2021/BXD)

Phần này trình bày trọn vẹn đầy đủ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021.

QCVN 18:2021/BXD do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QCVN 18:2021/BXD thay thế QCVN 18:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình cho người ở công trường xây dựng và khu vực lân cận công trường xây dựng.

 Mục lục quy chuẩn như sau:

1.  Quy định chung

1.1  Phạm vi điều chỉnh

1.2  Đối tượng áp dụng

1.3  Tài liệu viện dẫn

1.4  Giải thích từ ngữ

1.5  Chữ viết tắt

2.  Quy định kỹ thuật

2.1  Đảm bảo an toàn tại công trường xây dựng và khu vực lân cận

2.2  Giàn giáo và thang

2.3  Kết cấu chống đỡ tạm

2.4  Thiết bị nâng

2.5  Máy, thiết bị thi công để vận chuyển, đào đất đá, vật liệu và làm đường

2.6  Thiết bị, dụng cụ cầm tay và các hệ thống máy, thiết bị phục vụ thi công khác

2.7  Làm việc trên cao

2.8  Đào, đắp đất đá và thi công công trình ngầm, đường hầm

2.9  Cốp-phơ-đem, cai-sờn và làm việc trong môi trường khí nén

2.10  Thi công, lắp dựng, tháo dỡ các loại cấu kiện, kết cấu

2.11  Ván khuôn và thi công bê tông

2.12  Thi công cọc

2.13  Làm việc trên mặt nước

2.14  Làm việc dưới nước

2.15  Phá dỡ công trình

2.16  Điện

2.17  Chất nổ

2.18  Yếu tố có hại, sơ cứu và dịch vụ y tế nghề nghiệp

2.19  Phương tiện bảo vệ cá nhân

2.20  Điều kiện sinh hoạt cho người lao động tại công trường

3.  Quy định về quản lý

4.  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

5.  Tổ chức thực hiện

Phần thứ hai. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2021/BXD) 

Phần này tác giả trình bày trọng vẹn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành kèm theo Thông tư 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021.

QCVN 06:2021/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QCVN 06:2021/BXD thay thế QCVN 06:2020/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BXD , ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.

Quy chuẩn có mục lục như sau:

1.  Quy định chung

2.  Phân loại kỹ thuật về cháy

3.  Bảo đảm an toàn cho người

4. Ngăn chặn cháy lan

5.  Cấp nước chữa cháy

6.  Chữa cháy và cứu nạn

7. Quy định về quản lý

8.  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

9.  Tổ chức thực hiện

Quy chuẩn còn ban hành kèm theo phụ lục như sau:

Phụ lục A Quy định bổ sung về an toàn cháy đối với một số nhóm nhà cụ thể

Phụ lục B Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy

Phụ lục C Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ

Phụ lục D Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình

Phụ lục E Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình

Phụ lục F Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu

Phụ lục G Quy định về khoảng cách đến các lối ra thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn

Phụ lục H Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao PCCC cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà

Phụ lục I (tham khảo) Một số hình vẽ minh họa nội dung các quy định

Phần thứ ba. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD)    

Phần này tác giả trình bày trọn vẹn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo tại Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021.

QCVN 01:2021/BXD do Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QCVN 01:2021/BXD thay thế QCVN 01:2019/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn (sau đây gọi tắt là quy hoạch đô thị - nông thôn) bao gồm quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch đô thị - nông thôn. Đối với công tác quy hoạch xây dựng các khu chức năng ngoài việc tuân thủ các quy định trong quy chuẩn này còn phải tuân thủ theo các quy chuẩn có liên quan.

Mục lục quy chuẩn  như sau:

1  Quy định chung

1.1  Phạm vi điều chỉnh

1.2  Đối tượng áp dụng

1.3  Tài liệu viện dẫn

1.4  Giải thích từ ngữ

1.5  Yêu cầu chung

2  Quy định kỹ thuật

2.1  Yêu cầu về đất dân dụng

2.2  Yêu cầu về đơn vị ở

2.3  Yêu cầu về các công trình dịch vụ - công cộng

2.4  Yêu cầu về đất cây xanh

2.5  Yêu cầu về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao

2.6  Yêu cầu về kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị và bố cục các công trình đối với các khu vực phát triển mới

2.7  Yêu cầu về không gian và sử dụng đất các khu vực hiện hữu trong đô thị

2.8  Yêu cầu về cao độ nền và thoát nước mặt

2.9  Yêu cầu về giao thông

2.10  Yêu cầu về cấp nước

2.11  Yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải (XLNT)

2.12  Yêu cầu về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (CTR)

2.13  Yêu cầu về nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

2.14  Yêu cầu về cấp điện

2.15  Yêu cầu về bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm

2.16  Yêu cầu về quy hoạch xây dựng nông thôn

3. Quy định về quản lý

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

5. Tổ chức thực hiện

Phần thứ tư. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2021/BXD)

Ở phần này tác giả trình bày trọn vẹn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư ban hành kèm theo tại Thông tư 03/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021.

QCVN 04:2021/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QCVN 04:2021/BXD thay thế cho QCVN 04:2019/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao đến 150 m hoặc có đến 3 tầng hầm, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.

Mục lục quy chuẩn như sau:

1  Quy định chung

1.1  Phạm vi điều chỉnh

1.2  Đối tượng áp dụng

1.3  Tài liệu viện dẫn

1.4  Giải thích từ ngữ

2  Quy định kỹ thuật

2.1  Yêu cầu chung

2.2  Yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc

2.3  Yêu cầu về kết cấu

2.4  Yêu cầu về thang máy

2.5  Yêu cầu về hệ thống cấp nước và thoát nước

2.6  Yêu cầu về hệ thống thông gió và điều hòa không khí

2.7  Yêu cầu về hệ thống thu gom rác

2.8  Yêu cầu về hệ thống điện, chống sét, chiếu sáng, chống ồn và hệ thống truyền thông

2.9  Yêu cầu về an toàn cháy

3. Quy định về quản lý

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

5. Tổ chức thực hiện

4. Đánh giá người đọc

Cuốn sách này đơn thuần là tập hợp các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng. Với những người làm tư vấn trong lĩnh vực xây dựng hoặc người tham gia thực hiện hoạt động xây dựng không phải lúc nào cũng cập nhật kịp thời và đầy đủ những quy chuẩn mới nhất để biết và tuân thủ. Vậy thì cuốn sách này nếu bạn đọc sở hữu sẽ như là một cuốn sổ tay để có thể tra cứu bất cứ khi nào cần thiết.

5. Kết luận

Thông qua việc giới thiệu tổng quát nội dung cuốn sách "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng, an toàn cháy cho nhà và công trình, về quy hoạch xây dựng" và đánh giá người đọc, chúng tôi thấy rằng cuốn sách sẽ cung cấp đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng công trình. Vì vậy, nó phù hợp với những người trực tiếp thực hiện những công việc liên quan đến hoạt động thi công xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng.

Nếu thấy những chia sẻ của chúng tôi là hữu ích, bạn đọc hãy lan tỏa nó tới với nhiều người hơn nhé!