Trả lời:

Trước hết, thay mặt bộ phận tư vấn pháp luật công ty luật Minh Khuê xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi đã tìm hiểu và tư vấn như sau:

1. Hứa thưởng là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 570 Bộ luật dân sự năm 2015 định nghĩa về hứa thưởng, cụ thể như sau:

"Điều 570. Hứa thưởng

1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội".

Như vậy, hứa thưởng là sự tuyên bố công khai ý chí của một chủ thể nhất định về việc chủ thể này sẽ trả thưởng cho người thực hiện công việc theo yêu cầu mà người tuyên bố trả thưởng đã đặt ra. Trong trường hợp của bạn, bạn sẽ là người trả thưởng còn công việc yêu cầu ở đây là việc tìm lại chú chó bị lạc.

Có thể nhận thấy hứa thưởng là một giao dịch dân sự, là một hành vi pháp lý đơn phương của một bên chủ thể đưa ra những điều kiện nhất định (điều kiện này phải cụ thể, rõ ràng, không bị pháp luật cấm và không trái với đạo đức xã hội). Đối tượng của việc hứa thưởng chính là một công việc, ví dụ như:

  • Tìm kiếm tài sản;
  • Hoàn thành một công việc nào đó;....

Khi chủ thể thứ hai đã thực hiện được công việc mà người hứa thưởng nêu ra, họ có quyền yêu cầu người hứa thưởng phải trả thưởng như đã tuyên bố. Việc trả thưởng phải được tuyên bố cụ thể như một số tiền, một số đồ vật (tài sản) hoặc người hứa thưởng phải làm cho bên kia một công việc nào đó.

2. Đặc điểm của hứa thưởng

- Việc hứa thưởng là một hành vi pháp lý đơn phương: Trong hoạt động hứa thưởng chỉ thể hiện ý chí đơn phương của bên đưa ra lời hứa thưởng.

- Là nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng: Giữa các bên chủ thể trong quan hệ này không có hợp đồng. Mà trong việc tuyên bố hứa thưởng, quan hệ nghĩa vụ phát sinh kể từ khi người thực hiện công việc được hứa thưởng hoàn thành công việc theo yêu cầu. Khi đó, bên hứa thưởng có nghĩa vụ thực hiện việc trả thưởng như đã tuyên bố trước đây.

- Các loại hứa thưởng hiện nay:

  • Hứa thưởng có điều kiện
  • Hứa thưởng không có điều kiện

3. Các chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ phát sinh do hứa thưởng

Chủ thể trong quan hệ này bao gồm 2 bên:

+ Bên có nghĩa vụ: là bên đã đưa ra cam kết hứa thưởng. Bên này có nghĩa vụ phải trả thưởng theo nội dung đã công bố.

+ Bên có quyền: là người đã hoàn thành công việc hứa thưởng đúng với yêu cầu mà bên hứa thưởng đã nêu trong tuyên bố hứa thưởng. Bên này có quyền nhận thưởng mà bên hứa thưởng đã cam kết. Bên có quyền này có thể là do một người thực hiện hoặc do nhiều người thực hiện.

3.1 Bên có nghĩa vụ (bên hứa thưởng)

Bên hứa thưởng phải là cá nhân hoặc pháp nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự, bên này phải có nghĩa vụ tiếp nhận kết quả công việc mà người khác (cụ thể là bên nhận hứa thưởng) đã thực hiện xong, đúng với các điều kiện mà bên hứa thưởng đưa ra.

Bên hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng nếu chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc. Trường hợp này bên hứa thưởng phải tuyên bố về thời hạn bắt đầu thực hiện công việc. Nếu tuyên bố hứa thưởng không quy định về thời hạn bắt đầu thực hiện công việc thì việc tuyên bố đó có hiệu lực kể từ khi tuyên bố công khai. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã công bố.

Bên hứa thưởng có thể tuyên bố về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc. Trong khoảng thời gian đó, bên hứa thưởng phải thực hiện cam kết của mình nếu người khác đã thực hiện xong những điều kiện hứa thưởng. Hết thời gian đó, bên hứa thưởng không buộc phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc không đúng thời hạn.

3.2 Bên có quyền (bên được trả thưởng)

Bên được trả thưởng là người đã hoàn thành công việc mà bên hứa thưởng tuyên bố. Sau khi thực hiện xong công việc phải bàn giao lại cho bên hứa thưởng và nhận phần thưởng do bên trả thưởng trả.

4. Rút tuyên bố hứa thưởng

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc rút lại tuyên bố hứa thưởng cụ thể tại Điều 571, như sau:

"Điều 571. Rút lại tuyên bố hứa thưởng

Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố".

Như vậy, căn cứ theo quy định trên khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố. Quy định này của Bộ luật dân sự nhằm đảm bảo quyền tự do giao kết hợp đồng giữa các bên, bên hứa thưởng có thể rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng chỉ được chấp nhận trong các trường hợp sau:

- Rút lại tuyên bố hứa thưởng thực hiện khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc. Khi không có quy định về thời hạn bắt đầu thực hiện công việc, thì rút tuyên bố hứa thưởng được phải được thực hiện trước khi bên được nhận thưởng bắt đầu thực hiện công việc

- Việc rút tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố. Nếu vi phạm quy định này thì việc rút tuyên bố sẽ không có hiệu lực pháp luật và bên hứa thưởng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả thưởng hoặc bồi thường thiệt hại

5. Nội dung trả thưởng

Điều 572 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc trả thưởng, cụ thể như sau:

"Điều 572. Trả thưởng

1. Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.

2. Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng.

3. Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.

4. Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình".

Khi công việc được hoàn thành theo đúng yêu cầu mà bên hứa thưởng đã đưa ra thì bên hứa thưởng có nghĩa vụ trả thưởng cho người đã hoàn thành công việc đó :

- Nếu một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.

- Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng.

- Nếu nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.

- Nếu nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, do có hai người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm nên việc trả thưởng sẽ được chia đều cho những người đó. Theo đó, người người cùng phát hiện và đưa chú chó của anh về nhà sẽ được trả mỗi người là 5 triệu đồng.

6. Đã hứa thưởng mà không trả thưởng thì có bị xử lý gì không nhỉ ?

Hiện nay, pháp luật vẫn chưa có chế tài đối với việc không thực hiện nghĩa vụ trả thưởng như tuyên bố.

 Trường hợp trong hợp đồng hứa thưởng có ghi nhận các điều khoản thể hiện quyền, nghĩa vụ của bên tài trợ về việc phải thực hiện nghĩa vụ cũng như các chế tài được áp dụng trong trường hợp này thì đội tuyển  Việt Nam hoàn toàn có quyền khởi kiện tại Tòa án về việc vi phạm hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

7. Mẫu hợp đồng hứa thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

HỢP ĐỒNG HỨA THƯỞNG

Số: …./20…/HĐHT

Hôm nay, ngày… tháng … năm 20…, tại địa chỉ… Chúng tôi gồm có:

BÊN A: BÊN TRẢ THƯỞNG

CÔNG TY………………………….........................................................................................................................................................................

Mã số thuế:………………………..........................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ……………………………….....................................................................................................................................................................

Đại diện: …………………………….                    Chức vụ:…………....................................................................................................................

BÊN B: BÊN NHẬN THƯỞNG

CÔNG TY…………………………..........................................................................................................................................................................

Mã số thuế:………………………...........................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ………………………………......................................................................................................................................................................

Đại diện: …………………………….                    Chức vụ: ……………...............................................................................................................  

Sau khi bàn bạc, thống nhất, hai bên đã nhất trí đi đến ký hợp đồng với các nội dung sau đây:

Điều 1: Lý do hứa thưởng

Bên B thay mặt Bên A tìm đối tác mua hàng cho bên A theo các tiêu chí sau

– Loại hàng hóa

STT Nội dung Đơn vị tính Đơn giá chưa gồm thuế Đơn giá đã gồm thuế Ghi chú
           
           
           

– Thời gian xác định khối lượng hàng hóa bán ra: Số hàng hóa Bên B tìm kiếm đối tác cho Bên A để bán hàng được tính từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

Điều 2: Điều kiện trả thưởng và hình thức trả thưởng

– Điều kiện trả thưởng

  • Bên A sẽ trả thưởng cho Bên B cùng ngày Bên A ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với đối tác mua hàng và nhận được tiền tạm ứng từ đối tác mua hàng.
  • Giá cả cũng như cách thức mua bán do Bên A tự thỏa thuận với bên mua hàng. 

– Hình thức trả thưởng

  • Trả thưởng bằng tiền mặt, 
  • Số tiền trả thưởng là: …% giá trị hợp đồng đối tác do Bên B tìm kiếm ký kết với Bên A

Điều 3: Cam kết của các bên

– Cam kết của Bên A

  • Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.
  • Trả thưởng cho Bên B đúng và đủ số tiền như đã thỏa thuận

– Cam kết của Bên B: Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.

Điều 4: Ký kết

Hai bên đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, cùng nhất trí ký vào hợp đồng – được lập thành 02 bản chính, mỗi bản gồm 03 trang, mỗi bên giữ 01 bản đều và đều có giá trị pháp lý như nhau.

             Bên A                                                                                                                                                                                      Bên B

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư về vấn đề của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê