1. Ai là trưởng ban Ban Chỉ đạo hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng?

Trong khuôn khổ của Hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng, vị trí Trưởng ban Ban Chỉ đạo hội thi đã được quy định cụ thể theo khoản 1 Điều 5 Điều Lệ, ban hành kèm theo Quyết định 2241/QĐ-BGDĐT năm 2014 như sau:

- Trưởng ban chỉ đạo hội thi: Vị trí này được đảm nhận bởi Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, là người chịu trách nhiệm cao cấp về việc tổ chức và quản lý toàn bộ hội thi.

- Phó trưởng Ban thường trực: Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng sẽ đảm nhận vị trí Phó Trưởng Ban thường trực, có trách nhiệm hỗ trợ Trưởng ban và thường xuyên giữ vai trò lãnh đạo khi Trưởng ban vắng mặt.

- Phó Trưởng ban: Thủ trưởng đơn vị đăng cai sẽ làm Phó Trưởng ban, tham gia chủ trì và đảm bảo việc tổ chức diễn ra suôn sẻ.

- Uỷ viên Ban chỉ đạo: Bao gồm đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, cơ quan đơn vị đăng cai.

- Tham gia tư vấn: Các đơn vị quan trọng như Cục Tuyên huấn, Cục Nhà trường, Cục Dân quân tự vệ - Bộ Quốc phòng; Cục Đào tạo - Bộ Công an cũng được mời tham gia để đảm bảo tính đa chiều và chất lượng của hội thi.

- Ban tổ chức hội thi: Vụ Giáo dục Quốc phòng chủ trì và phối hợp với đơn vị đăng cai để thành lập Ban Tổ chức Hội thi, có nhiệm vụ chi tiết hóa và triển khai kế hoạch tổ chức.

Hội thi được bảo đảm sự công bằng, chuyên nghiệp và đáp ứng đúng mục tiêu của việc tìm kiếm và vinh danh giảng viên xuất sắc trong lĩnh vực Giáo dục quốc phòng và an ninh.Theo đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là người đảm nhận vị trí này, chịu trách nhiệm cao cấp về việc tổ chức và quản lý toàn bộ hội thi. Phối hợp với Thứ trưởng là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và Thủ trưởng đơn vị đăng cai, cùng với các uỷ viên khác, họ tạo nên một đội ngũ lãnh đạo đa ngành, đảm bảo sự đa chiều và chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức. Với sự tham gia của các đơn vị quan trọng như Cục Tuyên huấn, Cục Nhà trường, Cục Dân quân tự vệ - Bộ Quốc phòng; Cục Đào tạo - Bộ Công an, Hội thi không chỉ là dịp để vinh danh giảng viên xuất sắc mà còn là cơ hội để tập trung tư vấn, giao lưu và trao đổi kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Giáo dục quốc phòng và an ninh. Ban Tổ chức Hội thi, do Vụ Giáo dục Quốc phòng chủ trì, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch và mục tiêu của Hội thi. Việc này càng làm cho sự kiện trở nên linh hoạt, chất lượng và có tính quyết định.

 

2.Thành phần của hội đồng thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng

Hội đồng thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường đại học, cao đẳng được tổ chức theo quy định tại Điều 6 Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi môn học, cụ thể như sau:

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng thi:

+ Chủ tịch: Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng.

+ Phó Chủ tịch: Lãnh đạo đơn vị đăng cai tổ chức.

- Ban Thư ký Hội đồng thi: Ban Thư ký Hội đồng thi bao gồm trưởng ban và các uỷ viên, nhân sự cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

- Tiểu ban ra đề thi: Tiểu ban ra đề thi bao gồm trưởng tiểu ban và các ủy viên, nhân sự cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

- Tiểu ban chấm thi:

+ Căn cứ vào số lượng người dự thi, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thành lập các tiểu ban chấm thi.

+ Mỗi tiểu ban có 3 cán bộ chấm thi, trong đó có 01 trưởng tiểu ban và 02 thành viên, nhân sự cụ thể do Hội đồng thi quyết định.

+ Các tiểu ban chấm thi chịu sự điều hành của Hội đồng thi, phải làm việc theo đúng nguyên tắc và tiến trình thi đã xác định trong kế hoạch. Căn cứ vào thành phần, số lượng đăng ký của các đơn vị, Hội đồng thi sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban.

Dưới sự chỉ đạo và quản lý của Hội đồng thi, việc tổ chức và chấm thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ diễn ra một cách công bằng và chất lượng, đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn trong quá trình đánh giá.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường đại học, cao đẳng được chi tiết như sau:

- Hội đồng thi:

+ Hội đồng thi chịu sự chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo Hội thi, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chỉ đạo trong tổ chức và điều hành mọi công việc liên quan đến Hội thi. Hội đồng thi hoạt động dưới nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch;

+  Hội đồng thi có thẩm quyền quyết định toàn bộ công việc liên quan đến Hội thi, bao gồm tổ chức Hội thi, chấm thi, xét duyệt kết quả và tổng kết Hội thi;

+ Hội đồng thi chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thi với Ban Chỉ đạo và đề xuất việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân xuất sắc trong Hội thi. Đồng thời, báo cáo kết quả đến các đơn vị tham gia Hội thi.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thi:

+ Chủ tịch Hội đồng thi chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về mọi công việc liên quan đến Hội thi;

+ Hướng dẫn và quyết định mọi mặt công tác liên quan theo quy định của Điều lệ Hội thi;

+ Quyết định thành lập các ban và bộ phận hỗ trợ, bao gồm Ban Thư ký, các tiểu ban chấm thi, bộ phận làm đề thi và đáp án; đồng thời trực tiếp chỉ đạo làm đề thi và đáp án.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng thi giúp Chủ tịch thực hiện các công việc được giao, đảm bảo hoạt động suôn sẻ khi Chủ tịch vắng mặt.

Với những nhiệm vụ và quyền hạn này, Hội đồng thi đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức Hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và chất lượng của quá trình đánh giá. Tổ chức Hội đồng thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường đại học, cao đẳng đặc biệt quan trọng để đảm bảo chất lượng giáo dục và đánh giá công bằng kỹ năng của các giáo viên. Hội đồng thi có nhiệm vụ tổ chức, điều hành, và giám sát toàn bộ quá trình thi, từ việc ra đề thi, chấm thi cho đến việc tổng kết và báo cáo kết quả. Nó đặc biệt cần tuân thủ các nguyên tắc công bằng, dân chủ, và minh bạch để đảm bảo sự minh bạch và tính công bằng trong quá trình đánh giá.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng thi đóng vai trò quan trọng, có trách nhiệm lãnh đạo và hướng dẫn các hoạt động của Hội đồng. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự chịu trách nhiệm và kỹ năng quản lý cao từ phía họ. Họ cũng có quyền hạn ra quyết định và tổ chức các bước tiến triển trong quá trình thi, từ việc lập đề thi đến chấm thi và công bố kết quả.

 

4. Giảng viên tham dự Hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường đại học thì mang theo dụng cụ gì?

Tham gia Hội thi giảng viên giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cơ sở vật chất đầy đủ. Điều 12 của Điều lệ Hội thi quy định rõ về công tác bảo đảm cho giảng viên tham dự. 

- Trường đại học và cao đẳng đảm bảo cung cấp kinh phí ăn, ở, và phụ cấp lưu trú cho giảng viên dự thi theo quy định hiện hành. Các cơ sở GDQPAN không chỉ quan tâm mà còn hỗ trợ giảng viên về kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi để họ có thể tập trung vào chuẩn bị và tham gia Hội thi một cách tốt nhất.

- Giảng viên:  Mang theo thiết bị giảng dạy và mô hình học cụ của bài giảng.

- Ban Tổ chức đảm bảo:

+ Cung cấp súng tiểu liên AK, K54, bao xe, lựu đạn tập.

+ Chuẩn bị máy vi tính (giảng viên có thể sử dụng máy vi tính cá nhân), máy chiếu, giảng đường, bãi tập kỹ chiến thuật, trường bắn.

Giảng viên được phép sử dụng máy vi tính cá nhân để tham gia Hội thi, tạo điều kiện linh hoạt và thuận tiện cho họ trong quá trình trình bày. Thông qua những biện pháp này, công tác bảo đảm không chỉ đảm nhận sự thoải mái về mặt vật chất mà còn khuyến khích sự sáng tạo và chất lượng trong các bài giảng tham dự Hội thi.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2023

 Nếu quý khách đang đối mặt với bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có những câu hỏi cần được giải đáp, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến, sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ bạn qua số hotline 1900.6162. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh việc gửi yêu cầu chi tiết qua email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên gia pháp lý của chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp lại, cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hợp tác và niềm tin của quý khách hàng.