Nghị định số 139/2020/NĐ-CP nêu rõ: Học viện chính trị thuộc Bộ Quốc Phòng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 2 thuộc cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội; trường quân sự quân khu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an  ninh cho đối tượng 2 trên đại bàn quân khu; Trường quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 của thành phố Hà Nội.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và tương đương đối tượng 3 được quy định như sau: Trường Quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 3 đối tượng và tương đương đối tượng 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trường Quân Sự Bộ Tư lệnh Thành Phố Hồ Chí Minh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 và tương đương đối tượng 3 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng 3 và tương đương đối tượng 3 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) do bộ chỉ huy quân sự tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại trung đoàn khung thường trực hoặc trung đoàn bộ binh, trung tâm huấn luyện dự bị động viên thuộc tỉnh, thành phố.

Ban chỉ huy quân sự cấp huyện tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cùng cấp tổ chức bòi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc cơ quan, tổ chức của huyện và tương đương đối tượng 4, đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, già làng, trưởng họ tộc trên địa bàn, theo kế hoạch đưuọc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Cơ quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của trung ương, của tỉnh có trụ sở trên địa bàn huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc quyền quản lý theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Danh mục các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh:

 

1. Đối tượng 1: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

a) Các cơ quan, tổ chức ở trung ương:

-Ủy viên Ban Chấp hành Trưng ương Đảng (chính thức và dự khuyết);

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu:

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh; Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

+ Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương, các Ban Đảng ở Trung ương Đảng ủy ngoài nước, Đảng úy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung Ương; Báo nhân dân, tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính Trị quốc gia sự thật, 

+ Ủy ban trung ương Mặt trân tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương.

- Ủy viên Ủy ban kiểm tra trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Các chức danh: Trợ lý Tổng bí thư, Trợ lý chủ tịch nước, Trợ lý Thủ tướng Chính Phủ, Trợ lú Chủ tịch Quốc Hội, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính Trị, chuyên gia cao cấp.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổng cục thuộc bộ.

- Chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Chủ tịch công ty, Bý thư, Phó Bí thư chuyên trách các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng quyết định thành lập và các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu: Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển nông thôn Việt Nam. ngân hàng Đồng bằng sông Cửu Long, ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng Thương mại cổ phần thương mại Việt Nam.

b, Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

- Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương,

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c, Đại biểu Quốc hội

d, Sĩ quan cấp tướng đang công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân (các đối tượng khác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân không phải là sĩ quan cấp tướng thực hiện theo quy định của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An).

đ, Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên ( không thuộc các chức danh tại điểm c,b,c,d Mục này).

>> Xem thêm: Bài thu hoạch quốc phòng an ninh (Liên hệ bản thân) mới nhất 

 

2. Đối tượng 2: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

a, Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cục, vụ, viện, ban, văn phòng và người có hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, Chánh Thanh tra, phó Chánh Thanh Tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổng cục và tương đương, cục thuộc bộ; Trưởng ban, phó trưởng ban hoặc Vụ trưởng, Phó vụ trưởng và tương đương của tổng cục thuộc bộ; Trưởng ban, phó trưởng ban và tương đương Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện khoa học xã hội Việt Nam; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng thuộc Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó chủ tịch chuyên trách, Ủy viên thường vụ chuyên trách, Trưởng ban chuyên trách công đoàn ngành trung ương và tương đương; Chánh văn phòng, Phó chành văn phòng, Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh văn phòng, Phó Chánh Văn phòng đoàn thể trung ương; Vụ trưởng, phó vụ trưởng nghiệp vụ, Viên trưởng, Phó Viên trưởng nghiệp vụ nghiệp vụ, Cục trưởng, phó Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trưởng ban, Phó trưởng ban và tương đương thuộc đại học quốc gia, đại học vùng và trường đại học trọng điểm; Hiểu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề và các chức danh tương đương, Trưởng phòng và tương đương thuộc đại học quốc gia, đại học vùng và trường đại học trọng điểm; Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương thuộc các tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao thuộc các bộ, ngành ở trung ương, Tổng biên tập, Phó tổng biên tập báo ngành; Trưởng ban, Phó trưởng ban Quản lý khu công nghiệp.

b, Kế toán trưởng, Trưởng ban (phòng), Phó trưởng ban (phòng), Chủ tịch Công đoàn, Kiểm sát viên chuyên trách thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, thành lập theo quyết định của thủ tướng chính phủ và Tổng công ty đặc biệt; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và tương đương ở các tổng công ty, công ty và các cơ quan đươn vị cấp một thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty thành lập theo quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ và tổng công ty nhà nước đặc biệt, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự các cơ quan đơn vị, trực thuộc các cơ quan, tổ chức ở trung ương, Phó Trưởng ban và tương đương Ban Quản lý khu công nghiệp.

c, Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các ban, sở ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Phó Bí thư và Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng Đảng ủy và chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phó chủ nhiệm và Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra, Phó trưởng ban các ban của Đảng cấp tỉnh; Trưởng ban, phó trưởng ban chuyên tách; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội; Trưởng ban, Ủy viên chuyên trách mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch công đoàn ngành cấp tỉnh; Chánh án, Phó chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa, tòa án nhân dân cấp tỉnh; Viện trưởng, phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Thủ trưởng, Phó thủ thưởng cơ quan thi hành án cấp tỉnh; Chánh Thanh tra sở, ngành cấp tỉnh; Chi cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng thuộc sở cấp tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát Thanh và Truyền hình cấp tỉnh; Tổng biên tập, Phó Tổng Biên tập báo địa phương.

d, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty chuyên trách, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của các tổng công ty đặc biệt, tổng công ty và tương đương, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểm sát viên chuyên trách, Phó tổng giám đốc, giám đốc hoặc phó giám đốc của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đặc biệt; Kế toán trưởng của các tập đoàn kinh tế.

đ, Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

e, Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,3 (trừ các chức danh tại điểm a,b,c Mục này).

>> Xem thêm: Trường hợp nào chứng chỉ quốc phòng an ninh được coi là không hợp lệ?

 

3. Đối tượng 3: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

a, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và người có phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý tương đương các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, Trưởng ban, Phó Trưởng ban (thuộc vụ), Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (thuộc ban) và các tổ chức tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc cơ quan mặt trận và đoàn thể trung ương và tương đương, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Báo Nhân dân và tạo chí cộng sản, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, trưởng phòng và tương đương, Trưởng khoa, phó trưởng khoa Học viện khu vưc I, II, III, IV thuộc Học viện Chính trị quóc gia Hồ Chí Minh và Học viện Báo chí Tuyên truyền, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc các tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao trực thuộc các bộ, ngành ở Trung ương; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm khoa, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc các học viện, trường đại học cao đẳng, cao đẳng nghề; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương thuộc báo ngành.

b, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị cấp 1 thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương ở các cơ quan đơn vị cấp 2, cấp 3 thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt; Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó, cán bộ chuyên trách công tác quốc phòng Ban chỉ huy quân sự các cơ quan đơn vị, trực thuộc các cơ quan, tổ chức ở trung ương; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc ban quản lý khu công nghiệp; người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có quy mô vừa trở lên.

c, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các tổng công ty thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc các Ban Đảng cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Trường Chính trị cấp tỉnh; Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc Thanh tra sở cấp tỉnh; Phó trưởng ban Đảng, Chánh Văn Phòng, phó Chánh văn phòng cấp huyện; Trưởng phòng, phó trưởng phòng báo địa phương, Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II, III và quận thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II; Chánh an, Phó Chánh án tòa án nhân dân cấp huyện; Viện trưởng, Phó Viên trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện; Trưởng phòng, phó trưởng phòng nghiệp vụ Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương thuộc các tổ chức sự nghiệp thể dục thể thao cấp tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

d, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty chuyên trách, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của các Công ty cấp I, II, III; Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Kiểm sát viên chuyên trách, Phó Tổng giám đốc của các tổng công ty và tương đương, Công ty cấp I, II, III; Kế toán trưởng của các công ty đặc biệt, tổng công ty và tương đương, Công ty cấp I, II, III; Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương Ban quản lý khu công nghiệp.

đ, Đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện.

e, Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ từ dưới 0,7 không thuộc đối tượng 2 và 4 (từ các chức danh tại điểm a,b,c Mục này).

>> Xem thêm: Đối tượng được điễn học học phần Giáo dục quốc phòng an ninh?

 

4. Đối tượng 4: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

a, Chuyên viên không thuộc đối tượng 1, 2, 3; Biên tập viên báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm bộ môn, giảng viên các trường đại học, cao đẳng; chuyên viên, viên chức các sở, ngành, đoàn thể và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non; giáo viên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, người đứng đầu các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, huyện và các chức danh tương đương thuộc cơ quan, tổ chức thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh, huyện.

b, Công chức cán bộ không chuyên trách cấp xã (không thuộc đối tượng 3); Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản ấp, buôn, sóc, khóm, tổ dân phố, cụm dân cư, khu phố (dưới đây gọi chung là cấp thôn). Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm hợp tác xã; Trưởng các đoàn thể cấp thôn.

c, Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động phục vụ quốc phòng và an ninh, hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

d, Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

đ, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

5. Đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư:

a, Thành viên Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sự của đạo phật, thành viên ban thường vụ, Chủ tịch các Ủy ban Hội đồng Giám mục Việt Nam; Hồng y, Tổng Giám mục, giám mục, giám mục phó, Giám mục phụ tá, Giám quản và người đứng đầu các dòng tu của đạo Công giáo; Thành viên ban trị sự Trung Ương của các hội thánh tín lành; thành viên Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Hội thánh, Ban thường trực Hội thánh, Phối sư và chức sắc tương đương trở lên của các Hội thánh Cao đài; thành viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; những chức vụ, phẩm trật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác; người đứng đầu các trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo không thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4 quy định tại Hướng dẫn này, các nhà hoạt động văn hoám xã hội, khoa học, nghệ thuật. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghè nghiệp.

Các đối tượng nêu trong điêm a Mục này, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tại trường chính trị cấp tỉnh.

b, Chức vụ tôn giáo, già làng, trưởng họ; cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp (trừ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu) của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác.

Các đối tượng nêu trong điểm b Mục này, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Trên đây là toàn bộ bài viết mà Luật Minh Khuê muốn cung cấp đến bạn đọc về bài viết đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Nếu bạn đọc có thắc mắc xin gọi tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn!