1. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch ngành quốc gia

Theo quy định tại Điều 31 Luật Quy hoạch 2017 thì hồ sơ trình thẩm định quy hoạch ngành quốc gia bao gồm một loạt các tài liệu quan trọng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của quy hoạch được đề xuất. Trong số đó, các tài liệu chính bao gồm:

- Tờ trình: Đây là bản tóm tắt ngắn gọn nhưng chính xác về nội dung của hồ sơ quy hoạch. Tờ trình giúp đưa ra các điểm nổi bật và lý do chính đằng sau việc đề xuất quy hoạch, cung cấp một cái nhìn tổng quan về ý định và mục tiêu của dự án.

- Báo cáo quy hoạch: Báo cáo này thường là phần chi tiết nhất trong hồ sơ, chứa đựng thông tin kỹ thuật, khoa học và kinh tế về quy hoạch. Nó bao gồm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, tình hình hiện tại và triển vọng tương lai, cũng như các phương pháp và kế hoạch thực hiện quy hoạch.

- Dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch: Đây là phần quyết định cuối cùng sau quá trình thẩm định. Dự thảo văn bản này chứa các quyết định hoặc phê duyệt chính thức từ cơ quan chính trị hoặc quản lý. Nó xác nhận và chấp nhận quyết định đã đưa ra trong quy hoạch và thiết lập cơ sở pháp lý cho thực hiện.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến và góp ý: Đây là tài liệu tổng hợp các ý kiến, đánh giá từ các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân liên quan đến quy hoạch. Nó không chỉ phản ánh sự đa dạng và sâu sắc của quan điểm mà còn thể hiện sự tôn trọng và tiếp thu ý kiến từ các bên liên quan. Bản sao ý kiến góp ý từ các cấp quản lý cũng được bao gồm, là bằng chứng rõ ràng về quá trình tham gia và tương tác trong quá trình quy hoạch.

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: Một phần không thể thiếu trong hồ sơ, báo cáo này đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường từ một góc độ chiến lược. Nó phân tích các yếu tố như biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên và sự bền vững, đồng thời đề xuất các biện pháp hợp lý để giảm thiểu tác động tiêu cực và tối ưu hóa lợi ích cho môi trường.

- Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu: Đây là phần thể hiện cụ thể về hình ảnh và dữ liệu liên quan đến quy hoạch. Từ các sơ đồ phác thảo đến bản đồ chi tiết và cơ sở dữ liệu, hệ thống này cung cấp một bức tranh toàn diện về cấu trúc, vị trí và tiềm năng phát triển của khu vực được quy hoạch.

 

2. Báo cáo thẩm định quy hoạch ngành quốc gia 

Tại Điều 33 Luật Quy hoạch 2017 thì báo cáo thẩm định quy hoạch là một phần không thể thiếu trong quá trình đánh giá và quyết định về phát triển không gian và tài nguyên quốc gia.

- Báo cáo thẩm định quy hoạch tổng thể: Trong báo cáo này, ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch phải được thể hiện rõ ràng về nội dung thẩm định quy hoạch theo quy định tại Điều 32 của Luật, cũng như kết luận về việc quy hoạch có đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định. Đây là bước quan trọng trong quá trình đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của quy hoạch quốc gia.

- Báo cáo thẩm định quy hoạch ngành và địa phương: Trong phần này, báo cáo phải minh bạch và chi tiết về ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch theo quy định tại Điều 32 của Luật. Kết luận về việc quy hoạch có đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là điểm quyết định cho sự tiến triển của các dự án quy hoạch ngành và địa phương.

- Báo cáo thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng và các tài liệu kèm theo là bước quan trọng trong quá trình xác định hướng phát triển bền vững của đất nước.

+ Hồ sơ thẩm định phải được gửi đến cơ quan lập quy hoạch trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày kết thúc quá trình thẩm định. Việc này đảm bảo sự liên kết và chặt chẽ giữa quá trình thẩm định và việc xem xét cuối cùng của cơ quan lập quy hoạch.

+ Cơ quan lập quy hoạch không chỉ nhận và xem xét thông tin từ báo cáo thẩm định, mà còn phải thực hiện một loạt các hoạt động quan trọng. Nghiên cứu, giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm định là những bước quan trọng để điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch. Điều này đảm bảo tính khách quan và hiệu quả của quy hoạch, đồng thời tạo ra cơ sở cho sự đồng thuận và ủng hộ từ các bên liên quan.

- Quá trình gửi và xử lý báo cáo thẩm định quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh và các tài liệu liên quan là một phần quan trọng của quá trình quy hoạch, đòi hỏi sự chặt chẽ và linh hoạt để đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả của quyết định.

+ Báo cáo thẩm định cùng với các tài liệu liên quan phải được chuyển đến cơ quan tổ chức lập quy hoạch không quá 15 ngày sau khi kết thúc quá trình thẩm định. Thời hạn này giúp đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt một cách kịp thời và đầy đủ, tạo điều kiện cho quyết định được đưa ra một cách cân nhắc và chính xác.

+ Cơ quan này không chỉ đơn thuần nhận và xem xét báo cáo, mà còn phải có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch trong việc nghiên cứu, giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm định. Quy trình này giúp đảm bảo rằng các phản hồi từ thẩm định được tính đến một cách cẩn thận và tinh tế, dẫn đến sự hoàn thiện và chất lượng cao hơn của hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch.

+ Trong trường hợp quy hoạch không đủ điều kiện để quyết định hoặc phê duyệt, Hội đồng thẩm định quy hoạch sẽ trả lại hồ sơ cho cơ quan trình thẩm định, kèm theo lý do rõ ràng và cụ thể. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và đồng thuận trong quá trình quy hoạch, đồng thời tạo điều kiện cho sự điều chỉnh và cải thiện trong tương lai.

Theo quy định hiện hành, báo cáo thẩm định quy hoạch ngành quốc gia không chỉ là một tài liệu thông tin mà còn là một công cụ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và chất lượng của quy hoạch. Trong báo cáo này, ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch, như được quy định tại Điều 32 của Luật, phải được minh bạch và rõ ràng. Đồng thời, báo cáo cũng phải kết luận về việc quy hoạch có đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó, việc thực hiện quy hoạch được thực hiện một cách minh bạch và có tính chính xác cao hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành và đất nước.

 

3. Thẩm quyền tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia?

Điều 15 Luật Quy hoạch 2017 quy định quyền thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch là một phần không thể thiếu của quá trình quy hoạch, đặc biệt là trong việc xác định hướng phát triển của quốc gia và các khu vực. Cụ thể:

- Chính Phủ chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Điều này đảm bảo sự điều hòa và phối hợp cao nhất trong việc quyết định về các vấn đề chiến lược và quy mô lớn của quốc gia.

- Trách nhiệm thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thuộc về Thủ tướng Chính phủ. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc phân cấp quyền lực và trách nhiệm trong việc quy hoạch, giúp tạo ra sự linh hoạt và đa dạng trong quá trình quy hoạch ở các cấp độ cụ thể.

Qua việc xác định rõ ràng và chia sẻ trách nhiệm giữa Chính Phủ và Thủ Tướng Chính Phủ, quy trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn, đồng thời đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình quy hoạch của đất nước. Trong quy định đó, Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền và mang trách nhiệm tổ chức quá trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch cho các ngành quốc gia. Điều này là một biểu hiện rõ ràng của sự tầm quan trọng và trọng đại của vai trò của Thủ tướng trong việc định hình chiến lược và hướng phát triển của đất nước. Đồng thời, việc này cũng thể hiện sự tập trung quyền lực và trách nhiệm để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong quy hoạch ngành, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Nội dung báo cáo thẩm định dự thảo Báo cáo kiểm toán do Thủ trưởng đơn vị chủ trì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.