1. Công trình xây dựng là gì? 

Công trình xây dựng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Luật xây dựng sửa đổi 2020. Cụ thể thì công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước.

Tại Điều 4 Luật xây dựng 2014 có quy định về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: 

- Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan, môi trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của địa phương; bảo đảm ổn định cuộc sống của Nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Các nguồn lực và tài nguyên thì cần được sử dụng một cách đúng mục đích, đối tượng

- Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng công trình thuận lợi, an toàn cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em ở các công trình công cộng, nhà cao tầng; ứng dụng khoa học và công nghệ, áp dụng hệ thống thông tin công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Cần phải đảm bảo được chất lượng tiến độ và an toàn của công trình, bảo đảm sức khỏe, phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường

- Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

-  Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện theo quy định 

- Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát và tiêu cực khác trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng với chức năng quản lý của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phù hợp với từng loại nguồn vốn sử dụng.

- Khi lập và thực hiện quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng phải có giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Như vậy thì công trình xây dựng chính là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước.

 

2. Điều kiện khởi công xây dựng công trình xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Điều 107 Luật xây dựng 2014 có quy định về điều kiện khởi công xây dựng công trình. Theo đó thì việc khởi công xây dựng công trình cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

- Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định. Nếu như mà những công trình phải xin phép nhưng mà không thực hiện việc xin giấy phép thì có thể bị xử lý theo quy định. 

- Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;

- Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn;

-  Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình;

- Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng. Việc bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công là vô cùng cần thiết bởi vì bảo đảm sự an toàn và bảo vệ môi trường xung quanh, tránh để lại những hậu quả ô nhiễm môi trường nặng nề khi tiến hành thi công xây dựng. 

Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ thì chỉ cần phải xin giấy phép xây dựng theo quy định. 

Bên cạnh đó thì điều kiện khởi công xây dựng công trình cũng được sửa đổi với khoản 39 Điều 1 Luật xây dựng sửa đổi 2020 như sau:

Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng. Mặt bằng xây dựng là yếu tố quan trọng nhất trong xây dựng. Và là yếu tố cần được cần nhắc trước khi khi mà khởi công xây dựng. 

- Một công trình xây dựng thì cần phải có giấy phép xây dựng. Ngoại trừ những công trình mà không cần phải xin giấy phép xây dựng thì các công trình còn lại bắt buộc cần phải xin giấy phép, nếu như mà không xin giấy phép xây dựng mà vẫn tiến hành thi công xây dựng công trình thì còn có thể bị xử lý vi phạm. 

- Bản thiết kể bản vẽ thi công của các hạng mục công trình, công trình khởi công đã được duyệt là một trong những điều không thể nào thiếu được trong thi công xây dựng, nếu như mà không có bản vẽ thi công của các hạng mục thì sẽ rất khó khăn trong
 việc thực thi và hoàn thiện công trình đúng như dự thảo.

- Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của phập luật;

- Các biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công công trình là một trong những điều thiết yếu và vô cùng cần thiết. Theo đó thì nếu như mà công trình không có các biện pháp bảo đảm an toàn thì sẽ rất nguy hiểm cho công nhân và những người khác. Do vậy thì công trình xây dựng mà không có các biện pháp bảo đảm an toàn thì sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật

-  Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

Như vậy thì Luật xây dựng sửa đổi 2020 đã quy định một cách cụ thể hóa hơn những quy định về điều kiện khởi công xây dựng công trình theo đó thì có một số quy định bổ sung thêm như là chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

3. Yêu cầu đối với công trường xây dựng. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 108 có quy định về yêu cầu đối với công trường xây dựng. Cụ thể như sau:

Chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng. Nội dung biển báo cần phải có các nội dung như là tên, quy mô công trình, ngày khởi công, ngày hoàn thành, tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng và tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng. Ngoài ra thì cũng cần phải có thêm bản vẽ phối cảnh công trình.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường xây dựng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ đầu tư tổ chức quản lý. Nội dung quản lý công trường xây dựng bao gồm:

- Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài. Rào ngăn và các biển báo dễ nhìn giúp cho những người đi qua khu vực xây dựng công trình có thể thấy được các biển báo từ đó thì có thể cẩn thận và bảo vệ được an toàn cho chính mình. Việc mà có rào ngăn như vậy thì cũng giúp cho người lạ không tự tiện đi vào khu vực thi công xây dựng. 

- Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của công trình phải phù hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng. Điều này đảm bảo cho hoạt động xây dựng được diễn ra một cách hiệu quả và đúng như bản vẽ thi công được duyệt

- Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo thiết kế tổng mặt bằng thi công. 

- Trong quá trình thi công công trình thì các vật tư, vật liệu thiết bị chờ lắp đặt cần phải được sắp xếp một cách gọn gàng theo thiết kế mặt bằng thi công. Điều này giúp cho đảm bảo an toàn, giúp cho các công nhân xây dựng có thể sắp xếp và tìm các vật tư vật liệu một cách gọn gàng, từ đó có thể bảo vệ an toàn cho những người xung quanh và chính công nhân thực thi công trình. 

- Bên cạnh đó thì trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo chỉ dẫn về sơ đồ tổng mặt bằng công trình, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và các biển báo cần thiết khác.

Nhà thầu thi công xây dựng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý chất thải xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh khu vực công trường xây dựng.

Như vậy thì tại Điều 109 đã quy định vô cùng cụ thể về những yêu cầu đối với công trường xây dựng. Theo đó thì có quy định đầy đủ về các nội dung mà nhà thầu phải thực hiện khi tiến hành xây dựng, nhà thầu có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý chất thải xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh khu vực công trường xây dựng. Và thực hiện quản lý toàn bộ công trường theo quy định pháp luật. 

Tham khảo thêm: Những dự án xây dựng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn hướng dẫn.