thể khác liên quan.

1. Trách nhiệm và nguyên tắc tổ chức đối thoại với thanh niên

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 13/2021/NĐ-CP, trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên được quy định như sau:

Trách nhiệm tổ chức đối thoại: Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên

Thời gian tổ chức đối thoại: Tuỳ thuộc vào tính chất, nội dung, kế hoạch trong công tác thanh niên nhưng tối thiểu mỗi năm tổ chức đối thoại một lần.

Trách nhiệm đối thoại: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

Nguyên tác tổ chức đối thoại với thanh niên:

- Việc tổ chức đối thoại với thanh niên phải thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Phải tôn trọng thanh niên và lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của thanh niên.

- Phải đảm bảo việc đối thoại diễn ra một cách công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Trách nhiệm kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đối thoại:

- Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối thoại với thanh niên tại đơn vị và địa phương,

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hằng năm báo cáo kết quả tổ chức đối thoại và kết quả giải quyết các kiến nghị với cơ quan cấp trên trực tiếp,

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp kết quả thực hiện đối thoại với thanh niên hằng năm vào báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên và gửi về Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ theo quy định.

2. Các hình thức đối thoại và nội dung đối thoại theo quy định pháp luật

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 13/2021/NĐ-CP, các hình thức đối thoại thường được cơ quan có trác nhiệm tổ chức đối thoại sử dụng gồm:

- Hình thức đối thoại trực tiếp: Là hình thức mặt đối mặt trong cùng một không gian để trao đối, thảo luận giữa các chủ thể có trách nhiệm đối thoại với thanh niên hoặc đại diện tổ chức thanh niên.

- Hình thức đối thoại trực tuyến: Là hình thức đối thoại giữa những người ở các không gian khác nhau thông qua mạng internet và các thiết bị có kết nối internet như máy tính, máy chiếu. Trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp như hiện nay, hình thức đối thoại trực tuyến thường được ưu tiên sử dụng.

Các nội dung đối thoại, theo quy định tại Điều 7 Nghị định 13/2021/NĐ-CP, các nội dung đối thoại chính bao gồm:

- Đối thoại về việc thực hiện các cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên.

- Đối thoại về hoạt động của các cơ quan và tổ chức có liên quan đến quyề, lợi ích hợp pháp của thanh niên.

- Đối thoại về những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên.

- Đối thoại về vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong việc học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Bên cạnh đó, nội dung đối thoại còn có thể là những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.

3. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình đối thoại và thực hiện đối thoại

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 13/2021/NĐ-CP, trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch đối thoại, chương trình đối thoại được quy định như sau:

- Bộ Nội vụ chủ trì và phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình đối thoại với thanh niên hằng năm  và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Cơ quan quản lý nhà nước hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ về công tác thanh niên có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình đối thoại với thanh niên hằng năm sau đó trình Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, quyết định.

- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đối thoại với thanh niên trên cơ sở yêu cầu của các tổ chức thanh niên theo yêu cầu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức khác của thanh niên ó trách nhiệm tổng hợp các nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để lựa chọn chủ đề và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu trên để phục vụ xây dựng kế hoạch đối thoại.

Hoạt động tổ chức đối thoại được thực hiện như sau:

- Dựa trên kế hoạch và chương trình đối thoại đã được công khai, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chi Minh cùng cấp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đối thoại theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Các cơ quan và đơn vị tổ chức đối thoại quyết định tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên bằng các hình thức như lấy phiếu, phát biểu trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông qua các Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp với hình thức đối thoại theo quy định tại Điều 6 Nghị định 13/2021/NĐ-CP nêu trên.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổng hợp các nội dung theo nhóm vấn đề để trả lời tại cuộc đối thoại những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền thì ghi nhận và gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nội dung kết luận đối thoại

- Khi kết thúc đối thoại, đối với những nội dung đối thoại phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có văn bản kết luận nội dung đối thoại và gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định. Văn bản kết luận đối thoại gồm các nội dung sau:

+ Những vấn đề được thanh niên nêu ý kiến, kiến nghị, đề xuất:

 + Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên đã được giải đáp ngay tại cuộc đối thoại;

+ Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực đã được chuyển đến cơ quan tổ chức, đơn vị để xem xét, giải quyết;

+ Phân công cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thời gian ban hành văn bản và xử lý nội dung kết luận: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đối thoại.

5. Các yêu cầu về nội dung của kế hoạch, chương trình đối thoại

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 13/2021/NĐ-CP, nội dung của kế hoạch đối thoại, chương trình đối thoại phải đảm bảo các nội dung sau đây:

Thứ nhất, về mục đích của kế hoạch: Nhàm tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; cung cp, phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên; giải đáp vn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên.

Thứ hai, về thời gian tổ chức đối thoại

- Trường hợp việc đối thoại do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức sẽ thực hiện vào tháng 3 hằng năm. Trường hợp không thể tổ chức trong tháng 3 thì tổ chức đối thoại vào thời gian phù hợp, nhưng phải đảm bảo tối thiếu 1 năm 1 lần;

- Trường hợp đối thoại theo yêu cầu của tổ chức Đoàn thanh niên thì trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm xem xét tổ chức đối thoại với thanh niên.

Thứ ba, về địa điểm tổ chức đối thoại:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức đối thoại, đối thoại sẽ lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các điu kiện thuận lợi, phù hợp với hình thức đối thoại để thanh niên tham gia đối thoại;

Thứ tư, về các nội dung đối thoại:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và các tổ chức khác của thanh niên lựa chọn nội dung đối thoại quy định tại Điều 7 Nghị định 13/2021/NĐ-CP để tổ chức đối thoại.

Thứ năm, về thành phần tham gia đối thoại:

- Người chủ trì: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì đối thoại định kỳ hoặc Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì đối thoại theo yêu cầu của tổ chức thanh niên;

- Thành phần tham gia đối thoại: Đại diện Lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp; Đại diện các cơ quan chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức đối thoại; Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên các cấp; Đại diện thanh niên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp giới thiệu; Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Thứ sáu, về tổ chức thực hiện:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức đối thoại phân công nhiệm vụ thực hiện nội dung kế hoạch.

Thứ bảy về chương trình đối thoại.

- Chương trình đối thoại sẽ gồm các nội dung sau: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; nội dung chương trình; phân công thực hiện.

6. Quản lý nhà nước về thanh niên bao gồm những nội dung nào ?

Theo quy định tại Điều 36 Luật Thanh niên năm 2020, các nội dung quản lý nhà nước về thanh niên bao gồm:

- Thứ nhất là hoạt động ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và các quy định về các biện pháp để thực hiện chính sách đối với thanh niên.

- Thứ hai là hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách và các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.

- Thứ ba là việc thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về tình hình thanh niên và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

- Thứ năm là hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Thứ sáu là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về thanh niên.

- Thứ bảy là hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan tới thanh niên và hoạt động sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

- Thứ tám là các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên.

- Thứ chín là ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chính sách đối với thanh niên.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua Email : Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Bộ phận tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Trân trọng ./.