1. Mục đích thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

Dựa theo Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2023, việc thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực cải tổ cơ chế quản lý khu vực, nhằm thúc đẩy sự đổi mới và phát triển bền vững tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong bối cảnh xã hội đang phải đối mặt với những thách thức do biến đổi khí hậu.

Hội đồng này được thiết lập với mục tiêu chính là tối ưu hóa quá trình điều phối vùng, đảm bảo sự linh hoạt và đáp ứng linh hoạt đối với các thách thức môi trường đang diễn ra. Đồng thời, nó sẽ đặt ra những chiến lược và chính sách đặc biệt để tăng cường khả năng thích ứng của vùng đồng bằng sông Cửu Long với biến đổi khí hậu, nhằm bảo vệ nguồn lợi tự nhiên và phát triển bền vững từng bước.

Các quyết sách và chiến lược hành động của Hội đồng sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, khuyến khích sự đa dạng trong nền kinh tế, và tạo ra môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

2. Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long được hiểu là?

Dựa trên Điều 1 của Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2023, việc thành lập Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là một bước tiến quan trọng mà còn là một động thái chiến lược, hướng tới việc thay đổi và tối ưu hóa cơ chế quản lý khu vực này. Mục tiêu của hội đồng không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy sự phát triển bền vững mà còn nâng cao khả năng thích ứng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trước những biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Hội đồng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và triển khai các chính sách, chiến lược phát triển, nhằm tối ưu hóa việc điều phối tài nguyên và hoạch định quỹ đất trong khu vực. Bằng cách này, không chỉ có sự linh hoạt trong quản lý mà còn sự khéo léo trong việc ứng phó với những thách thức môi trường, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ. Hội đồng cũng sẽ đưa ra các chiến lược cụ thể để tối ưu hóa sự sáng tạo và phát triển bền vững trong cộng đồng đồng bằng sông Cửu Long. 

Chức năng quan trọng của Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, được quy định chi tiết trong Điều 2 của Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2023, tạo ra một bước tiến quan trọng trong việc tái cơ cấu tổ chức và tăng cường khả năng quản lý của vùng này. 

- Tổ chức phối hợp liên ngành chủ động: Hội đồng là một tổ chức phối hợp liên ngành được quyết định thành lập chủ động bởi Thủ tướng Chính phủ. Điều này tạo ra sự linh hoạt và tính hiệu quả trong việc đối mặt với những thách thức đa dạng và phức tạp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Chức năng nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối: Hội đồng đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, và điều phối các công việc quan trọng và liên ngành liên quan đến sự liên kết vùng và phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Điều này đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tập trung cao độ từ phía Hội đồng để đảm bảo sự hiệu quả và tính đồng đều trong quá trình phát triển.

- Giải quyết công việc quan trọng: Hội đồng sẽ chủ trì giải quyết những công việc có tính quan trọng, đặc biệt là những vấn đề mà nếu không được giải quyết một cách toàn diện có thể ảnh hưởng đến sự liên kết và phát triển bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đúng như quy định tại Điều 1 Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2023, không chỉ là một tổ chức quản lý mà còn là một đối tác chiến lược quan trọng của Thủ tướng Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của vùng này. 

- Hội đồng đảm nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, giải pháp, cơ chế, và chính sách để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, nó không chỉ làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hơn nữa, Hội đồng sẽ hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hòa, và phối hợp các chương trình, dự án liên quan, đồng thời đôn đốc thực hiện chúng một cách nhất quán và hiệu quả.

- Nhiệm vụ quan trọng khác của Hội đồng là điều phối các hoạt động liên quan đến lập, điều chỉnh, và tổ chức thực hiện Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như quy hoạch cấp tỉnh và thành phố trong vùng. Điều này đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong quá trình phát triển, từ giai đoạn 2021-2030 đến tầm nhìn đến năm 2050.

- Hội đồng sẽ chủ trì nghiên cứu và đề xuất về thể chế, cơ chế, và chính sách phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, nó sẽ tập trung vào thúc đẩy liên kết vùng và tiểu vùng thông qua việc đảm bảo rằng các quy định, cơ chế, và chính sách liên kết vùng được thực hiện đồng bộ, nhất quán, hiệu quả, và tuân thủ đầy đủ. Điều này mang lại sự kỷ luật và kỷ cương trong quản lý, hỗ trợ một sự phát triển bền vững và toàn diện cho Đồng bằng sông Cửu Long.

- Hội đồng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư mà còn đảm nhận trách nhiệm huy động nguồn lực và thu hút đầu tư. Đặc biệt, nó sẽ điều phối việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công để chủ động định hình và dẫn dắt các nguồn lực đầu tư ngoại trừ nhà nước, bao gồm FDI, vốn doanh nghiệp, và tư nhân. Qua đó, Hội đồng sẽ thúc đẩy đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP), đặc biệt tập trung vào việc phát triển hạ tầng chiến lược, một yếu tố quan trọng đối với sự phồn thịnh và quan trọng của vùng.

- Hội đồng sẽ tiếp tục nhiệm vụ quan trọng của mình là điều phối các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh này, sự ưu tiên sẽ được đặt vào việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Ngoài ra, để hỗ trợ quá trình này, Hội đồng sẽ nghiên cứu và đề xuất việc hình thành Quỹ phát triển hạ tầng vùng, nhằm đảm bảo nguồn lực và sự đồng đều trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của vùng.

- Một khía cạnh quan trọng của nhiệm vụ của Hội đồng là hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương trong vùng giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố nằm ngoài thẩm quyền của từng địa phương cụ thể. Hội đồng sẽ đóng vai trò tập trung trong việc tạo ra cơ chế và chính sách để giải quyết hiệu quả những thách thức đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và phối hợp mạnh mẽ giữa các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Hội đồng sẽ chủ động trong việc phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng khác để xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội có tính chất liên kết, nhằm tận dụng những lợi thế đặc biệt và sức mạnh độc đáo của từng vùng. Qua đó, tạo ra một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ và bền vững, làm nền tảng cho sự phồn thịnh toàn diện của cả khu vực.

- Hội đồng sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong việc điều phối liên kết các hoạt động sản xuất, chế biến, và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đối với các mặt hàng nông nghiệp. Tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, như lúa gạo, trái cây, và thủy sản, nhằm tạo ra giá trị gia tăng và tăng cường uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế và nội địa.

- Nhiệm vụ không kém phần quan trọng của Hội đồng là điều phối các hoạt động hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu, phòng chống lũ, kiểm soát xâm nhập mặn và quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước. Hội đồng cũng sẽ nắm giữ trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trong mùa khô. Thêm vào đó, Hội đồng sẽ tham gia tích cực vào việc xây dựng, nâng cấp hệ thống đê biển, đê bao, cống, đập, vành đai rừng ngập mặn, cùng với các dự án bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặt mình vào vị trí quan trọng để bảo vệ nguồn sống và môi trường sống của cộng đồng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

- Hội đồng sẽ chủ động tổ chức quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, mục tiêu là thiết lập một hệ thống thông tin vùng hiệu quả và linh hoạt. Qua việc tích hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, Hội đồng sẽ tạo ra một nguồn tài nguyên thông tin phong phú và đầy đủ, giúp hỗ trợ quá trình đưa ra các quyết định chiến lược và phát triển bền vững cho vùng.

- Hội đồng sẽ chú trọng vào việc thúc đẩy, hỗ trợ sự hình thành và phát triển của Hiệp hội doanh nghiệp cũng như các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội liên minh, và liên minh hợp tác xã trên toàn vùng. Việc này không chỉ tạo ra một sự liên kết chặt chẽ trong cộng đồng doanh nghiệp mà còn thúc đẩy sự đổi mới và phát triển bền vững.

- Hội đồng sẽ đưa ra quyết định sử dụng nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác được giao, nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn của mình. Việc này bao gồm việc quản lý tài chính một cách hiệu quả để đảm bảo sự bền vững và liên tục trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của vùng.

- Hội đồng sẽ thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác được Thủ tướng Chính phủ giao, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Việc này đảm bảo tính linh hoạt và phản ánh khả năng thích ứng của Hội đồng với những thách thức và cơ hội mới mà vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thể phải đối mặt trong tương lai.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Đồng bằng sông Hồng giống Đồng bằng sông Cửu Long ở điểm. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.