Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900 6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Nội dung tư vấn:

1. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa

1.1. Nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

Nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa được quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT bao gồm:

Nguyên tắc lựa chọn:

- Thứ nhất là lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã dược Bộ trưởng Độ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Thứ hai là đối với mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở một khối lớp lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa.

- Thứ ba là bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa:

Có hai tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa được đưa ra bao gồm:

- Thứ nhất là sách giáo khoa được lựa chọn phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thứ hai là sách giáo khoa phải phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

1.2. Quy trình lựa chọn sách giáo khoa

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện như sau:

Bước 1: Cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn sách giáo khoa.

Giai đoạn 1:

- Giáo viên tại các tổ chuyên môn sẽ nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

- Sau đó tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học.

- Tiếp đó báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn.

Giai đoạn 2:

- Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức họp để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Sau đó báo báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu là cấp trung học phổ thông), Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu là cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở) danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, chuyển giao cho Hội đồng danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp.

Bước 4: Hội đồng tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

- Chủ tịch Hội đồng giao các thành viên của Hội đồng nghiên cứu,  nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí lựa chọn trong thời gian ít nhất là 07 (bảy) ngày trước phiên họp đầu tiên của Hội đồng.

- Hội đồng tổ chức cuộc họp để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất và tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa cho mỗi môn học.

- Cuối cùng, Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa thành biên bản, có chữ ký của các thành viên Hội đồng dự họp, chuyển giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các Hội đồng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 6: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương

2. Tìm hiểu về Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

2.1. Cơ cấu, nhiệm vụ của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT là Hội đồng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập và có vai trò giúp việc cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Cơ cấu của Hội đồng:

Đối với mỗi môn học của một cấp học sẽ thành lập 01 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ và tối thiểu là 15 (mười lăm) người, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn học của cấp học đó.

Cơ cấu của Hội đồng gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thư ký Hội đồng là chuyên viên phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc lãnh đạo cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học.

- Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thuộc các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh. Đối với Ủy viên là giáo viên phải có ít nhất 05 năm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Người đã tham gia biên soạn, chỉ đạo biên soạn, thẩm định, xuất bản, in sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt không được tham gia Hội đồng.

Nhiệm vụ của Hội đồng: Nhiệm vụ của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT như sau:

Điều 4. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

3. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a) Lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư này và các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;

b) Đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ và việc tiếp thu ý kiến đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông.

2.2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch.

Mỗi cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được lập thành biên bản, trong biên bản đó bao gồm đầy đủ các ý kiến của các thành viên và được công khai tại Hội đồng. Biên bản phải có chữ ký của tất cả thành viên của Hội đồng tham dự.

2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các thành viên trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa được quy định tại Điều 6 như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa:

- Chủ tịch Hội đồng là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động của Hội đồng, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng;

- Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng;

- Chủ tịch Hội đồng được xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa;

- Và thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 6 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT gồm:

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng:

a) Nghiên cứu tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, các sách giáo khoa và tài liệu liên quan do Hội đồng cung cấp; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng;

b) Có văn bản nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa; có ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến, nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa;

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Phó Chủ tịch Hộng đồng là người chịu trách nhiệm về các nội dung công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công;

- Và thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều 6 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Hội đồng:

- Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình làm việc của Hội đồng theo kế hoạch;

- Tiến hành lập biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng;

- Và thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định tại điểm a, b, d khoản 4 Điều 6 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng:

- Uỷ viên Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, các sách giáo khoa và tài liệu liên quan do Hội đồng cung cấp; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng;

- Có văn bản nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa; có ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến, nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa;

- Nếu Uỷ viên không thể tham gia họp Hội đồng phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng và gửi văn bản nhận xét, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa cho Chủ tịch Hội đồng trước thời điểm tổ chức cuộc họp; ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn sách giáo khoa của Ủy viên Hội đồng vắng mặt được tính vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa trong lần bỏ phiếu thứ nhất của Hội đồng;

- Và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Các thông tin trên có giá trị tham khảo. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê