1. Tiêu hủy vật chứng, tài sản trong thi hành án dân sự được hiểu như thế nào?

- Hiện nay, theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 04/2023/TT-BTP các vật chứng, tài sản phải tiêu hủy trong thi hành án dân sự, bao gồm:

+ Vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo bản án, quyết định;

+ Tài sản không bán được hoặc bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự;

+ Tài sản của người phải thi hành án trong trường hợp cưỡng chế trả nhà, giao nhà, chuyển quyền sử dụng đất nhưng bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng mà đương sự không nhận hoặc không xác định được địa chỉ.

- Pháp luật cũng có quy định việc tiêu hủy vật chứng, tài sản phải lập biên bản, ghi rõ hiện trạng của vật chứng, tài sản tiêu hủy, họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng tiêu hủy; biên bản phải gửi cho Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan tài chính cùng cấp và lưu hồ sơ thi hành án.

Bên cạnh đó, về việc tiêu hủy vật chứng, tài sản trong thi hành án dân sự  tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự có quy định

- Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu huỷ theo bản án, quyết định, trừ trường hợp pháp luật quy định phải tiêu huỷ ngay.

- Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản được quy định thành phần bao gồm Chấp hành viên là Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính cùng cấp là thành viên, đại diện cơ quan chuyên môn tham gia Hội đồng khi cần thiết.

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 125 Luật Thi hành án dân sự có quy định Viện kiểm sát cùng cấp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu huỷ vật chứng, tài sản.

- Ngoài ra, tại Điều 33 Nghị định 62/2015/NĐ-CP có quy định việc tiêu hủy vật chứng, tài sản phải được thực hiện trong thời hạn 10 ngày, cụ thể tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 66/2015/NĐ-CP có quy định "Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thực hiện việc tiêu hủy vật chứng, tài sản trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được thành lập."

- Về hình thức tiêu hủy, theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Thi hành án dân sự có quy định việc tiêu hủy các loại vật chứng, tài sản được thực hiện bằng các hình thức đốt cháy, đập vỡ hoặc hình thức phù hợp khác. Nếu tiêu hủy các loại hóa chất độc hại hoặc các vật chứng, tài sản khác mà cần thiết phải có các trang thiết bị chuyên dùng hoặc chuyên gia thì theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên ký hợp đồng với chuyên gia, cơ quan bảo đảm điều kiện tiêu hủy vật chứng, tài sản để thực hiện việc tiêu hủy đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến môi trường tại nơi tiêu hủy.

- Về kinh phí tiêu hủy vật chứng, tài sản trong thi hành án dân sự được quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, theo đó kinh phí tiêu hủy vật chứng, tài sản do ngân sách nhà nước chi trả.

2. Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản của Cục trưởng Cục thi hành án dân 

Mẫu số: A18 - THADS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP

ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

tỉnh (thành phố)  J

Số:010100/QĐ-CTHADS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

J, ngày 01 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ khoản 1 Điều 23, Điều 125 Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Bản án, Quyết định số 01/2023/DS-ST ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh J

Căn cứ Quyết định thi hành án số:01/2023/QĐ-THADS ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh J;

Xét đề nghị của Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm các ông, bà có tên sau đây: - Ông (bà) J1 Chấp hành viên - Chủ tịch Hội đồng;

- Ông (bà) J2 đại diện cơ quan tài chính Ủy viên;

- Ông (bà) J3 đại diện cơ quan tài chính Ủy viên;

- Ông (bà) J4 đại diện cơ quan chuyên môn Ủy viên;

Điều 2. Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản có nhiệm vụ tổ chức tiêu huỷ vật chứng, tài sản theo các Quyết định thi hành án (có danh sách kèm theo) của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh J

 Điều 3. Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, ông (bà) có tên tại Điều 1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Viện kiểm sát nhân dân;

- Kế toán nghiệp vụ;

- Lưu: VT, HSTHA

CỤC TRƯỞNG

 

Link tải: Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự

3. Trách nhiệm của pháp luật về trách nhiệm của Hội đồng tiêu hủy vật chứng

Tại Điều 5 Quyết định 1478/QĐ-BTP có quy định về trách nhiệm của Hội đồng tiêu hủy vật chứng như sau:

- Đối với Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 1478/QĐ-BTP có quy định, Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng có trách nhiệm sau:

+ Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng thực hiện triển khai xây dựng kế hoạch, phương án tiêu hủy vật chứng đảm bảo an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường khi cần thiết;

+ Tổ chức cuộc họp Hội đồng tiêu hủy vật chứng trong khi vật chứng bị tiêu hủy có số lượng, khối lượng lớn hoặc vật chứng là các chất độc hại, nguy hiểm hoặc việc tiêu hủy cần phải sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và có sự tham gia của cơ quan chuyên môn. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, phương án tiêu hủy vật chứng đảm bảo an toàn, an ninh vệ sinh môi trường, Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng còn có trách nhiệm tổ chức cuộc họp Hội đồng tiêu hủy vật chứng khi vật chứng bị tiêu hủy có số lượng, khối lượng lớn hoặc vật chứng là các chất độc hại, nguy hiểm hoặc việc tiêu hủy cần phải sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và có sự tham gia của cơ quan chuyên môn; 

+ Pháp luật có quy định Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng còn có trách nhiệm tiếp  nhận, tổ chức tiêu hủy vật chứng đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và phương án tiêu hủy đã được phê duyệt;

+ Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ tiêu hủy vật chứng theo quy định.

Từ đây, có thể thấy Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án tiêu hủy vật chứng đảm bảo an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường; Tổ chức cuộc họp Hội đồng tiêu hủy vật chứng trong trường hợp vật chứng bị tiêu hủy có số lượng, khối lượng lớn hoặc vật chứng là các chất độc hại, nguy hiểm hoặc việc tiêu hủy cần phải sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và có sự tham gia của cơ quan chuyên môn; Tiếp nhận, tổ chức tiêu hủy vật chứng đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và phương án tiêu hủy đã được phê duyệt; Lập và lưu trữ hồ sơ tiêu hủy vật chứng theo quy định. 

- Về trách nhiệm của thành viên của Hội động tiêu hủy vật chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 1478/QĐ-BTP bao gồm:

+ Thành viên Hội đồng tiêu hủy vật chứng có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng trong việc kiểm tra, đối chiếu, tiếp nhận vật chứng và thực hiện tiêu hủy vật chứng;

+ Và thành viên Hội đồng tiêu hủy vật chứng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy vật chứng phân công.

Trên đây là một số vấn đề về nội dung pháp lý có liên quan đến tiêu hủy vật chứng, tài sản trong thi hành án dân sự. Để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề có liên quan, tham khảo bài viết: Một số vướng mắc về tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản trong thi hành án dân sự.

Mọi thắc mắc liên hệ 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp chi tiết.

Trân trọng!