1. Quy định về nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Căn cứ tại Điều 12 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về: Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm là một hệ thống quy định và nguyên tắc quản lý quan trọng đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nhằm đảm bảo quá trình giải quyết bồi thường diễn ra một cách công bằng, hiệu quả và nhanh chóng. Các điều khoản và nguyên tắc này giúp xác định trách nhiệm của cả bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, cũng như các bên liên quan khác trong quá trình giải quyết tai nạn.

Đầu tiên, khi một tai nạn xảy ra, bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm phải thực hiện các bước quan trọng như thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm, bảo vệ hiện trường và không tự tiến hành các biện pháp khắc phục mà không có sự chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm. Ngoài ra, họ cũng cần chủ động cung cấp tài liệu và thông tin liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh.

Doanh nghiệp bảo hiểm, trong vòng 1 giờ sau khi nhận được thông báo, có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về các biện pháp an toàn, thủ tục bồi thường, và tổ chức việc giám định tổn thất. Trong vòng 3 ngày làm việc, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường cho thiệt hại về sức khỏe và tính mạng dựa trên các tỷ lệ cụ thể.

Mức bồi thường bảo hiểm được xác định theo từng loại thương tật và thiệt hại, nhưng không vượt quá mức quy định. Trong trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn, mức bồi thường được phân chia dựa trên mức độ lỗi của chủ xe cơ giới. Doanh nghiệp bảo hiểm cũng có quyền giảm trừ số tiền bồi thường đối với tài sản nếu bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không tuân thủ các quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm và phải hoàn lại phí bảo hiểm nếu có nhiều hợp đồng bảo hiểm dành cho cùng một xe cơ giới. Bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm cũng có trách nhiệm thông báo số tiền bồi thường cho người bị thiệt hại.

Cuối cùng, nguyên tắc này còn đề cập đến trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thông báo số tiền bồi thường cho các bên liên quan và giảm trừ trong trường hợp không tuân thủ quy định. Điều này nhấn mạnh sự minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết bồi thường bảo hiểm

 

2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm sau khi bị tai nạn giao thông 

Hồ sơ thanh toán bảo hiểm tai nạn giao thông là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận của bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm. Theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 67/2023/NĐ-CP, có một loạt các tài liệu và giấy tờ mà cá nhân cần chuẩn bị để đảm bảo quyền lợi của mình trong quá trình thanh toán bảo hiểm.

- Văn bản yêu cầu bồi thường: Bên mua bảo hiểm cần phải có văn bản yêu cầu bồi thường, là tuyên bố chính thức về việc xảy ra tai nạn và nhu cầu bồi thường.

-Tài liệu liên quan đến xe cơ giới và người lái xe: Bản sao Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Xe hoặc chứng từ chuyển quyền sở hữu; Bản sao Giấy Phép Lái Xe của người lái xe; Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người lái xe; Bản sao Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm.

- Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe và tính mạng: Bản sao các tài liệu y tế liên quan hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm; Có thể bao gồm giấy chứng nhận thương tích, hồ sơ bệnh án, trích lục khai tử hoặc giấy báo tử.

- Tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản: Hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các bằng chứng khác về việc sửa chữa hoặc thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn: Các giấy tờ, hóa đơn liên quan đến chi phí phát sinh để giảm thiểu tổn thất hoặc theo định dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan công an: Trong trường hợp tai nạn gây tử vong cho người thứ ba hoặc hành khách, hoặc khi cần xác minh nguyên nhân của tai nạn, cần có bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan Công an, bao gồm thông báo kết quả điều tra và quyết định của Tòa án nếu có.

- Biên bản giám định: Doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được ủy quyền phải có biên bản giám định, kết quả của quá trình xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất, với chữ ký của các bên liên quan.

- Quyết định của Tòa án: Trong trường hợp có quyết định của Tòa án, cần có bản sao để xác nhận quyết định của hệ thống pháp luật.

Bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm đều có trách nhiệm thu thập và gửi các tài liệu theo đúng quy định. Doanh nghiệp bảo hiểm, trong khi đó, phải thực hiện việc thu thập tài liệu theo quy định và đảm bảo rằng quá trình giải quyết bồi thường diễn ra một cách minh bạch và công bằng. Điều này giúp tạo ra một hồ sơ đầy đủ và chính xác, đồng thời đảm bảo rằng bồi thường được xử lý hiệu quả và theo đúng quy định pháp luật

 

3. Thủ tục hưởng tiền bồi thường bảo hiểm khi bị tai nạn giao thông

Để thực hiện quy trình thanh toán bảo hiểm tai nạn giao thông một cách nhanh chóng và hiệu quả, cá nhân và doanh nghiệp cần tuân thủ các bước hướng dẫn chi tiết sau:

Bước 1: Gửi thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm

Người mua bảo hiểm khi gặp tai nạn giao thông phải gửi thông báo báo cáo tai nạn bằng văn bản hoặc qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm. Thời hạn thực hiện việc này là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp bất khả kháng. Thông báo này là bước quan trọng để doanh nghiệp bảo hiểm có thể bắt đầu quá trình xác minh và giải quyết bồi thường.

Bước 2: Thực hiện việc giám định

Sau khi nhận thông báo, doanh nghiệp bảo hiểm phải phối hợp với chủ xe, người lái và các bên liên quan để thực hiện việc giám định tổn thất. Quá trình này nhằm xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất.

Kết quả của quá trình giám định phải được lập thành văn bản, chứa chữ ký của các bên liên quan. Chi phí giám định sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả.

Bước 3: Nhận thanh toán mức bồi thường bảo hiểm

Sau khi có kết quả giám định về thiệt hại về sức khỏe và tính mạng, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại đó. Mức tạm ứng sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ và loại tổn thất xác định từ quá trình giám định.

Các bước này giúp đảm bảo rằng người được bảo hiểm có thể nhận được khoản bồi thường một cách nhanh chóng và minh bạch. Quy trình này cũng đặt trách nhiệm lớn vào bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm để hợp tác và thực hiện các bước đúng đắn để giảm thiểu thời gian giải quyết và đảm bảo tính công bằng trong quá trình thanh toán bảo hiểm

 

4. Mức thanh toán bảo hiểm tai nạn giao thông

Theo quy định tại Khoản 6 của Nghị định 67/2023/NĐ-CP, mức bồi thường bảo hiểm tai nạn giao thông được quy định theo ba phương thức lựa chọn:

- Bồi thường theo thương tật và thiệt hại: 

Cá nhân bị tổn thương về sức khỏe hoặc tính mạng sẽ được xác định mức bồi thường dựa trên từng loại thương tật, thiệt hại.

Mức bồi thường được xác định theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, như đã quy định tại Phụ lục VI theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP.

- Thỏa thuận giũa các bên: 

+ Nếu có thỏa thuận giữa các bên, pháp luật sẽ tôn trọng thỏa thuận này. Tuy nhiên, mức bồi thường không được vượt quá mức quy định tại Phụ lục VI theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP.

+ Quá trình thỏa thuận diễn ra giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại, người thừa kế (nếu có), hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp mất năng lực hành vi dân sự hoặc chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự).

- Áp dụng quyết định của Tòa án:

Trong trường hợp có quyết định của Tòa án, mức bồi thường sẽ dựa trên quyết định này nhưng không vượt quá mức quy định tại Phụ lục VI theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP.

- Đối với tai nạn có nhiều xe gây thiệt hại:

Nguyên tắc áp dụng để xác định mức độ lỗi của chủ xe cơ giới, nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm.

- Đối với tai nạn do lỗi hoàn toàn của người thứ ba: 

Nếu lỗi hoàn toàn thuộc về người thứ ba, mức bồi thường đối với sức khỏe và tính mạng của đối tượng thuộc người thứ ba sẽ là 50% mức quy định tại Phụ lục VI theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP.

- Thỏa thuận cụ thể: Trong trường hợp không áp dụng quy định trên, các bên có thể thỏa thuận giữa người được bảo hiểm hoặc người thừa kế (nếu có) hoặc đại diện của người bị thiệt hại. Thỏa thuận này không vượt quá 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP.

- Bồi thường thiệt hại tài sản: Mức bồi thường cụ thể về thiệt hại đối với tài sản xác định dựa trên thiệt hại thực tế và mức độ lỗi của chủ xe cơ giới, nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm

Bài viết liên quan: Bị tai nạn giao thông có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!