Theo Văn bản hợp nhất nghị định số 02/VBHN-BXD ngày 20-07-2018 của Bộ Xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định như sau:

1. Công trình xây dựng được đưa vào khai thác sử dụng khi đã xây dựng hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt, vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng.

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng công trình, trong quá trình xây dựng có thể tiến hành bàn giao từng phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành thuộc dự án hoặc dự án thành phần để khai thác theo yêu cầu của chủ đầu tư.

3. Biên bản nghiệm thu bàn giao từng phần công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình hoàn thành là văn bản pháp lý để chủ đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư.

4. Hồ sơ bàn giao công trình gồm: Hồ sơ hoàn thành công trình; tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành; quy định bảo trì công trình.

5. Hồ sơ xây dựng công trình phải được nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ nhà nước.

Luật Minh Khuê phân tích chi tiết hơn nữa quy định pháp luật về vấn đề trên như sau:

 

1. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng như thế nào?

Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng quy định về nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng cụ thể như sau:

- Trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Các công việc xây dựng đã được thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

+ Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phần, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật.

+ Kết quả thí nghiệm, kiểm tra , kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng.

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.

 

2. Điều kiện đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng

Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng được quy định như sau:

- Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

- Đối với các công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công , chủ đầu tư chỉ được pháp quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên. Đối với công trình thuộc dư án PPP, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên là căn cứ để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình.

Như vậy điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng là phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

 

3. Nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu từng phần công trình xây dựng

Nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu từng phần công trình xây dựng được quy định như sau:

- Chủ đầu tư được quyết định tổ chức nghiệm thu có điều kiện đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác tạm trong trường hợp việc thi công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành theo yêu cầu thiết kế, nhưng còn một số tồn tại về chất lượng mà không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn và đáp ứng quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

+ Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản phải có nêu rõ các nội như tên hạng mục công trình, công trình xây dựng được nghiệm thu, thời gian và dịa điểm nghiệm thu, thành phần ký biên bản nghiệm thu, đánh giá về việc đáp ứng các điều kiện, kết luận nghiệm thu, chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu trong đó phải nêu rõ các tồn tại về chất lượng cần được khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được tiếp tục thực hiện và thời gian hoàn thành các nội dung này, yêu cầu về giới hạn phạm vi sử dụng công trình.

+ Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây dựng còn lại đã được hoàn thành.

- Trường hợp một phần công trình xây dựng đã được thi công hoàn thành và đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên, chủ đầu tư được quyết định việc tổ chức nghiệm thu phần công trình xây này để đưa vào khai thác tạm.

+ Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản theo biên bản và trong đó phải nêu rõ về phần công trình được tổ chức nghiệm thu.

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công và nghiệm thu đối với các phần công trình, hạng mục công trình xây dựng còn lại theo thiết kế; quá trình tiếp tục thì công phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến việc khai thác, vận hàng bình thường của phần công trình xây dựng đã được nghiệm thu.

>> Tham khảo: Quy định mới nhất về công tác nghiệm thu công trình xây dựng?

 

4. Hướng dẫn về điều kiện đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng

Căn cứ vào công văn 5198/BXD-QLN ngày 15/11/2022. Bộ xây dựng có ý kiến về việc bàn giao phần công ttrình đã được chấp thuận kết quả nghiệm thu cho cư dân vào khai thác, sử dụng như sau:

Căn cứ báo cáo hoàn thành chủ đầu tư, Cục giám định nhà nước về chất lượng  trình xây dựng - Bộ xây dựng đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu và ra thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ- CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng vào bảo trì công trình xây dựng đối với phần công trình gồm 2 tầng hầm, lối thoát nạn và diện tích sinh hoạt công đồng tại tầng 1, khu vực căn hộ từ tầng 4 đến tầng 24 và tầng thoát nạn và diện tích sinh hoạt cộng đồng tại tầng 1, khu vực căn hộ từ tầng 4 đến tầng 24 và tầng kỹ thuật mái.Đồng thời yêu cầu Chủ đầu tư tiếp tục tổ chức quản ký chặt chẽ công tác thi công và nghiệm thu đối với phần còn lại bao gồm các tầng khối để theo đúng hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt và giấy pháp xây dựng được cấp trước ngày 31/12/2021; quá trình tiếp tục thi công phải có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn, không ảnh hưởng đến việc khai vận hành bình thường của phần công trình đã được nghiệm thu...

Như vậy, đối với phần công trình xây dựng đã đủ điều kiện được chấp thuận nghiệm thu hoàn thành, chủ đầu tư được quyết định đưa vào khai thác , vận hành bình thường theo quy định của pháp luật.

 

5. Quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

- Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình bao gồm:

+ Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.

+  Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công.

+ Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thẩm quyền kiểm tra:

+ Hồi đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

+ Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của bộ ,bao gồm : công trình cấp I , công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên; công trình thuộc dự án do cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao , Tòa án nhân dân tối cao, kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; công trình thuộc dự án do các tập đoàn kinh tế nhà nước quyết định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư.

+ Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý ; ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân cấp huyện.

+ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm quyền thực hiện kiểm tra đối với các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh.

+ Trong trường hợp án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đối với công trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng.

Mọi vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài tư vấn pháp luật qua điện thoại gọi ngay số : 19006162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!