1. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

1.1. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng gồm những nội dung gì?

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được hiểu là lập một văn bản ghi nhận những công việc, kiểm tra và thu nhận đảm bảo về việc đạt yêu cầu hay chưa để đưa vào sử dụng khi đã hoàn thành, bản nghiệm thu này được lập dựa trên bản vẽ, số đo để đưa ra kết luận về chất lượng, kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu.

Theo khoản 4 Điều 21 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây  thì biên bản nghiệm thu công việc được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công, bao gồm các nội dung chủ yếu dưới đây:

- Tên công việc được nghiệm thu;

- Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

- Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

- Kết luận nghiệm thu, trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu; đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có);

- Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

- Phụ lục kèm theo (nếu có).

 

1.2. Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Quý khách có thể tham khảo một mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng cụ thể dưới đây:

Quý khách có thể tải: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Số: 05

Công trình: Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Xã X

Hạng mục: Thuộc gói thầu số 20: XDCT đường giao thông , hệ thống thoát nước mưa tại khu vực 1.

Địa điểm thi công xây dựng: Xã X, huyện Y, tỉnh Z

1. Đối tượng nghiệm thu: Hố thu nước đường A

- Công việc: Ván khuôn thân hố thu

- Vị trí thực hiện: HTA, HTB, HTC,HTC,HTD Tại đường A

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

- Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát): Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông B

Ông: Nguyễn Văn B

Chức vụ: giám sát công trình

- Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng và đầu tư giao thông C

Ông: Phạm Đức C

Chức vụ: Kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 9 giờ 00 ngày 25 tháng 03 năm 2023

Kết thúc: 10 giờ 00 ngày 25 tháng 03 năm 2023

Tại công trình: 

Gói thầu số 20: XDCT đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa tại khu vực 1.

4. Đánh giá về công việc xây dựng:

a. Về các giấy tờ, tài liệu để làm căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế về bản vẽ thi công trong hạng mục công trình đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa tại khu vực 1 được thẩm tra, phê duyệt

- Hồ sơ nội dung đề xuất chỉ định thầu, nhật ký công trình, hợp đồng xây dựng, nhật ký giám sát.

- Quy chuẩn và tiêu chuẩn trong xây dựng được áp dụng: TCVN 123:2016: Nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng; TCVN 3456-2000: Kết cấu của bê tông cốt thép toàn khối

- Quy phạm về thi công, nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu về việc nghiệm thu từ nhà thầu xây dựng

- Biên bản nghiệm thu trong nội bộ công việc xây dựng từ nhà thầu thi công xây dựng

b. Về chất lượng công việc xây dựng:

Chất lượng công tác xây dựng đạt do đúng theo hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt.

Các ý kiến khác nếu có: không

 5. Kết luận:

Chấp nhận nghiệm thu để tiến hành triển khai các công việc tiếp theo.

Những sai sót cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo: không.

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

B

Nguyễn Văn B

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ký, ghi rõ họ tên)

C

Phạm Đức 

>> Xem thêm: Quy định mới nhất về công tác nghiệm thu công trình xây dựng?

 

2. Hướng dẫn soạn thảo biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Để soạn thảo một mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng hoàn chỉnh, quý khách có thể soạn thảo theo nội dung hướng dẫn như sau:

- Tên loại mẫu: Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

- Tên công trình cụ thể

- Hạng mục gồm?

- Đối tượng nghiệm thu

-Thành phần nghiệm thu gồm:

+ Đại diện Ban quản lý của dự án gồm: tên người đại diện, chức vụ đảm nhiệm hiện tại

+ Đại diện của nhà thầu thi công gồm: ghi rõ tên nhà thầu, tên của người đại diện, giữ chức vụ/ vị trí nào?

- Thời gian thực hiện việc nghiệm thu là thời gian nào bắt đầu? thời gian kết thúc?

+ Tại công trình nào?

- Nội dung đánh giá công việc xây dựng đã tiến hành thực hiện

+ Về các giấy tờ, tài liệu để làm căn cứ nghiệm thu

Nêu rõ về các loại giấy tờ, tài liệu làm căn cứ

+ Chất lượng của công việc xây dựng: đạt hay không đạt?

+ Ý kiến khác (nếu có)

- Kết luận: Ghi rõ nội dung với bản nghiệm thu này, có đồng ý chấp nhận hay không chấp nhận triển khai công việc tiếp theo. Những thông tin cần được sửa đổi, chỉnh sửa?

Ký và ghi rõ họ tên của bên cán bộ thực hiện giám sát thi công và bên kỹ thuật thi công xây dựng.

 

3. Thành phần ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng bao gồm những ai?

Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

+ Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;

+ Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;

+ Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

Thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng EPC:

+ Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của tổng thầu EPC hoặc người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư đối với phần việc do mình giám sát theo quy định của hợp đồng;

+ Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC.

Trường hợp tổng thầu EPC thuê nhà thầu phụ thì người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ ký biên bản nghiệm thu.

+ Đại diện chủ đầu tư theo thỏa thuận với tổng thầu (nếu có).

Thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng chìa khóa trao tay:

+ Người trực tiếp giám sát thi công xây dựng của tổng thầu;

+ Người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu.

Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện.

 

4. Hoạt động nghiệm thu công việc xây dựng được quy định như thế nào?

Việc nghiệm thu công việc xây dựng được quy định tại Điều 21 Nghị định 06/2021/NĐ-CP như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi công thực tế trên công trường, người trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình và người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất lượng công việc xây dựng đã được thi công, nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản.

- Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.

- Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng trong khoảng thời gian không quá 24 giờ kể từ khi nhận được đề nghị nghiệm thu công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng. Trường hợp không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về bài viết: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng của Luật Minh Khuê.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: Tư vấn pháp luật qua email để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.