1. Khi nào được coi là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thì có vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê sẽ bị xử lý gồm có các hành vi như sau:

- Vi phạm các quy định về điều tra thống kê;

- Vi phạm các quy định về báo cáo thống kê;

- Vi phạm các quy định về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê;

- Vi phạm các quy định về phổ biến và sử dụng thông tin thống kê;

- Vi phạm các quy định về lưu trữ tài liệu thống kê.

Dưới đây là một vài hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thống kê mà chúng ta thường gặp

- Gian lận thống kê: Đây là hành vi cố ý thay đổi, làm giảm hoặc làm tăng các dữ liệu thống kê để đạt được kết quả mong muốn. Điều này có thể bao gồm việc thay đổi dữ liệu, bỏ qua các quy tắc phân loại hay tính toán sai sót.

- Trình bày thông tin sai lệch: Khi cung cấp thông tin thống kê, nếu thông tin này được biến đổi hoặc trình bày một cách sai lệch để tạo ra hiểu lầm hoặc ảnh hưởng đến quyết định của người khác.

- Sử dụng phương pháp không đúng: Khi thực hiện phân tích thống kê, sử dụng các phương pháp không chính xác, không đáng tin cậy hoặc không tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn thống kê được chấp nhận.

- Vi phạm quy định pháp lý: Trong một số trường hợp, việc không tuân thủ các quy định pháp lý về thu thập, xử lý và bảo vệ dữ liệu thống kê.

- Thiếu minh bạch: Việc thiếu minh bạch trong việc thu thập, xử lý và báo cáo dữ liệu thống kê có thể coi là vi phạm hành chính. Điều này ám chỉ việc không cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràng về phương pháp, quy trình và các biến số thống kê liên quan.

- Vi phạm quyền riêng tư: Trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu, việc vi phạm quyền riêng tư của cá nhân hoặc tổ chức. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc xử lý dữ liệu nhạy cảm như dữ liệu y tế hoặc thông tin cá nhân.

- Xử lý sai sót: Khi xử lý dữ liệu thống kê, việc mắc phải các sai sót như tính toán sai, ghi nhận sai, hay sử dụng công thức không chính xác có thể coi là hành vi vi phạm hành chính. Cẩn thận và chính xác trong quá trình xử lý dữ liệu là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả thống kê. 

 

2. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Về vấn đề xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thì hiện nay đang áp dụng theo quy định tại Nghị định số 95/2016/NĐ-CP và Nghị định số 100/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Đối với những hành vi vi phạm quy định trong các hoạt động điều tra thống kê.

Mức phạt vi phạm thấp nhất là cảnh cáo đối với hành vi trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của điều tra viên thống kê theo quy định của phương án điều tra thống kê. Và mức xử lý cao nhất là phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê; khai man hoặc ép buộc người khác khai man thông tin trong điều tra thống kê; ...

- Đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng mẫu biểu báo cáo thống kê sẽ bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lập báo cáo thống kê không đúng với mẫu biểu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn báo cáo thống kê, báo cáo tài chính gửi cơ quan thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật. Mức phạt thấp nhất là phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp báo cáo chậm so với chế độ quy định. Và mức phạt cao nhất là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo thống kê, báo cáo tài chính.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về yêu cầu đầy đủ của báo cáo thống kê. Mức phạt thấp nhất là phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng biểu hoặc chỉ tiêu thống kê của chế độ báo cáo thống kê tháng. Mức phạt cao nhất là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không đầy đủ số lượng biểu hoặc chỉ tiêu thống kê của chế độ báo cáo thống kê năm.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về phương pháp thống kê sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như lập báo cáo thống kê không đúng quy định về phương pháp tính chỉ tiêu trong báo cáo thống kê hoặc lập báo cáo thống kê không đúng quy định về phạm vi thu thập số liệu thống kê.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về yêu cầu chính xác của báo cáo thống kê sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi lập báo cáo thống kê không đầy đủ nguồn số liệu trong chế độ báo cáo thống kê do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi như khai man số liệu trong báo cáo thống kê hoặc thỏa thuận hoặc ép buộc người khác khai man số liệu trong báo cáo thống kê.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê, cơ sở dữ liệu hành chính sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê của các chỉ tiêu thống kê, thông tin thống kê chưa được công bố. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính không vì mục đích thống kê, cung cấp dữ liệu hành chính cho bên thứ ba khi không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về phổ biến thông tin thống kê sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phổ biến dữ liệu, thông tin trong cơ sở dữ liệu thống kê của thông tin thống kê nhà nước không thuộc danh mục bí mật nhà nước chưa được công bố theo quy định. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phổ biến thông tin thống kê sai sự thật.

- Đối với hành vi vi phạm quy định về bảo mật thông tin của từng cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin thống kê sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thống kê trong phiếu, biểu điều tra thống kê, báo cáo thống kê và dữ liệu hành chính, dữ liệu thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng cá nhân, tổ chức khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó.

 

3. Ai là người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thống kê

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thống kê sẽ được phân cấp theo ngành dọc và ngành ngang, cụ thể như sau:

- Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân sẽ phân cấp như sau:

+ Đối với Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 3.000.000 đồng.

+ Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 15.000.000 đồng; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 30.000.000 đồng; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

- Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với cơ quan chuyên môn quản lý về lĩnh vực thống kê như sau:

- Đối với Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

- Chánh Thanh tra sở; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Tổng cục Thống kê; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 15.000.000 đồng; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 21.000.000 đồng; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 30.000.000 đồng; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Ngoài nội dung bài viết trên quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết có nội dung tương tự tại địa chỉ sau: Thống kê là gì? Phương pháp và ý nghĩa của hoạt động thống kê? 

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline tel: 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn. Trân trọng cảm ơn!