1. Chức năng của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 1006/QĐ-TCTK năm 2020 thì vị trí và nhiệm vụ của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được gọi là Cục Thống kê) là một phần quan trọng của hệ thống Tổng cục Thống kê, chịu trách nhiệm thực hiện nhiều chức năng quan trọng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả trong công tác thống kê trên cả nước.

- Cục Thống kê không chỉ là cơ quan thuộc Tổng cục Thống kê, mà còn đóng vai trò chủ đạo trong tổ chức và điều phối các hoạt động thống kê, tuân thủ chặt chẽ theo chương trình công tác được giao bởi Tổng cục trưởng. Nhiệm vụ quan trọng của Cục bao gồm việc tham mưu, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh/thành phố.

- Không chỉ giới hạn ở mức độ tham mưu, Cục Thống kê còn có trách nhiệm tổ chức và triển khai các hoạt động thống kê một cách có hệ thống và chặt chẽ. Họ không chỉ là những người thu thập số liệu mà còn là những người đánh giá, phân tích và tổng hợp thông tin thống kê về kinh tế - xã hội.

- Đồng thời, Cục còn có trách nhiệm cung cấp, công bố và phổ biến thông tin thống kê chính xác và đáng tin cậy về các khía cạnh kinh tế - xã hội. Thông tin này không chỉ phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng và chính quyền cấp tỉnh mà còn là nguồn tư liệu quan trọng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Cục Thống kê được công nhận với tư cách pháp nhân, có con dấu và trụ sở làm việc. Ngoài ra, họ còn có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, tuân thủ mọi quy định của pháp luật để đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả và minh bạch. Điều này làm cho Cục Thống kê trở thành một đơn vị uy tín và đáng tin cậy, chịu trách nhiệm quan trọng trong việc định hình hình ảnh và chất lượng của hệ thống thống kê quốc gia.

 

2. Quyền hạn của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhiệm vụ và thẩm quyền của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được rộng rãi và chi tiết hóa tại Điều 2 của Quyết định số 1006/QĐ-TCTK năm 2020. Quyết định này không chỉ là một cơ sở pháp lý, mà còn là một tài liệu hướng dẫn mạnh mẽ, định rõ những trách nhiệm và quyền lực quan trọng của Cục Thống kê. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược, chương trình, và kế hoạch phát triển hoạt động thống kê. Đứng đầu trong việc tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn, và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê.

- Điều hành quá trình thu thập, tiếp nhận, xử lý, và tổng hợp thông tin từ các hoạt động điều tra thống kê. Đảm bảo độ chính xác và đáng tin cậy khi báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận, quản lý, và khai thác dữ liệu, thông tin từ cơ sở dữ liệu hành chính theo quy định của pháp luật. Bảo vệ thông tin của tổ chức và cá nhân trong quá trình chia sẻ dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc điều tra thống kê theo giao của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố sau khi được Tổng cục Thống kê thẩm định. Tổng hợp thông tin thống kê từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, và xây dựng cũng như quản lý hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh.

- Thực hiện phân tích và dự báo thống kê nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng, đánh giá chiến lược, chính sách, và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Báo cáo kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê, và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tham gia vào biên soạn các chỉ tiêu thống kê theo nhiệm vụ được giao.

- Biên soạn và xuất bản Niên giám thống kê cùng những tác phẩm thống kê độc đáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ là việc biểu hiện sự chuyên nghiệp mà còn là cầu nối giữa số liệu và cộng đồng, làm nổi bật những thành tựu và xu hướng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Ban hành và tổ chức thực hiện việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cơ hội để tạo ra sự hiểu biết rộng rãi về bức tranh chung về địa phương. Việc tổ chức họp báo công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội đặt ra một sân chơi minh bạch và tương tác, làm nổi bật những con số và sự kiện quan trọng, đồng thời thúc đẩy sự tập trung và quan tâm của cộng đồng đối với những diễn biến quan trọng.

- Quản lý và thực hiện công bố, phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội đòi hỏi sự tổ chức và chuyên nghiệp. Các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xây dựng và quản lý một cách kỹ lưỡng, tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Cùng đó, sự phối hợp với các Sở, ngành liên quan đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và đồng bộ, tạo nên một nguồn tài nguyên quý báu cho các bên liên quan.

- Chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành liên quan để xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp về cung cấp và chia sẻ thông tin thống kê là một trách nhiệm quan trọng. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu hành chính được sử dụng một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ trong quá trình thống kê theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, và giáo dục về pháp luật liên quan đến thống kê không chỉ là việc truyền đạt thông tin mà còn là việc xây dựng một cộng đồng thông thạo về số liệu, tạo ra sự nhận thức và hiểu biết vững về vai trò quan trọng của thống kê trong quá trình phát triển.

- Hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ thống kê không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần mà còn là bước quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa đội ngũ thống kê. Các điều này áp dụng cho cả điều tra viên, những người làm công tác thống kê tại Sở, ngành, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn và các đơn vị thống kê khác trong phạm vi quản lý của Cục Thống kê theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn này không chỉ là một hệ thống chuyên môn mà còn là một hướng dẫn định hình tinh thần và đạo đức nghề nghiệp trong ngành thống kê.

- Tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành thống kê, kiểm tra và giám sát hoạt động thống kê không chỉ đảm bảo sự minh bạch và chính xác của dữ liệu mà còn là biện pháp mạnh mẽ để đối mặt với bất kỳ vấn đề hay vi phạm nào. Ngoài ra, việc giải quyết khiếu nại và tố cáo về thống kê, cũng như việc phát hiện, ngăn chặn, và xử lý vi phạm pháp luật về thống kê, là một phần quan trọng trong việc duy trì sự minh bạch và đạo đức nghề nghiệp trong ngành.

- Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước là một tiêu chí cao cả về chất lượng công việc. Điều này không chỉ đánh giá hiệu suất của đội ngũ thống kê mà còn thúc đẩy sự đổi mới và cải tiến liên tục trong quá trình làm việc.

- Ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến và công nghệ thông tin - truyền thông là bước quan trọng để đảm bảo sự hiện đại và hiệu quả trong hoạt động thống kê. Việc triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ giúp nâng cao chất lượng dữ liệu mà còn tạo ra sự linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh chóng đối với thách thức và yêu cầu mới.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, và cơ cấu ngạch công chức là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự linh hoạt và hiểu biết sâu rộng về ngành. Việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề thống kê và các chế độ chính sách độ đãi ngộ khác không chỉ là về cơ sở vật chất mà còn về việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và động viên sự đóng góp của từng thành viên trong đội ngũ.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và đánh giá, phân loại công chức, lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý không chỉ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh mà còn đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình quản lý nguồn nhân lực. Tất cả những nhiệm vụ và trách nhiệm này đều là những bước quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một đội ngũ thống kê chất lượng và chuyên nghiệp.

- Lập dự toán, tổ chức thực hiện, và quyết toán kinh phí hàng năm không chỉ là quá trình quản lý tài chính mà còn là một nghệ thuật tổ chức, đòi hỏi sự khéo léo và chiến lược. Các bước này được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết của Tổng cục Thống kê, đảm bảo rằng mọi khoản chi tiêu được quản lý hiệu quả, và các dự án đầu tư xây dựng được triển khai một cách có tổ chức và mang lại hiệu suất cao nhất, tất cả đều tuân thủ quy định của pháp luật.

- Ngoài việc quản lý tài chính, nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính cũng là một phần không thể thiếu. Các biện pháp này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý mà còn giúp giải quyết các khiếu nại, tố cáo, và phòng chống tham nhũng một cách mạnh mẽ. Điều này đồng nghĩa với việc đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong mọi hoạt động, đồng thời thúc đẩy sự tin tưởng và hỗ trợ từ phía cộng đồng.

- Quản lý, cập nhật, và lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, hồ sơ công chức, người lao động, và các văn bản pháp quy là một công việc quan trọng để bảo đảm sự tổ chức và tiện lợi trong quá trình điều hành. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu mà còn làm nổi bật sự chuyên nghiệp và sự chuẩn bị của tổ chức.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê không chỉ là nhiệm vụ hỗ trợ mà còn là cơ hội để tương tác và tạo mối liên kết với cộng đồng. Tổ chức tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê là một bước quan trọng để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo sự giao của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê không chỉ là việc thực hiện mệnh lệnh mà còn là cơ hội để phát triển và đóng góp sáng tạo trong quá trình làm việc. Điều này đồng nghĩa với việc tổ chức năng lực và sự linh hoạt để đối mặt với mọi thách thức và cơ hội.

 

3. Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lãnh đạo Cục Thống kê được quy định bao gồm:

​- Các Cục Thống kê quy tụ đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ với mỗi Cục trưởng đứng đầu và không quá hai Phó Cục trưởng. Trong khi đó, các Cục Thống kê tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh có thêm tính linh hoạt với không quá ba Phó Cục trưởng, tăng cường khả năng đa nhiệm và sự đoàn kết.

​- Quyền bổ nhiệm, luân chuyển, và quyết định về đội ngũ lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Việc này mở ra khả năng điều động, miễn nhiệm, và khen thưởng một cách linh hoạt, tạo điều kiện cho sự phát triển và hiệu quả của đội ngũ lãnh đạo.

​- Cục trưởng đóng vai trò quan trọng, là người đứng đầu Cục Thống kê, mang trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục Thống kê. Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật đối với nhiệm vụ cụ thể được giao.

​- Cục trưởng đảm nhận quyền quyết định quan trọng về bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, và quản lý nhân sự. Điều này bao gồm việc đưa ra quyết định về người đứng đầu và các cấp phó của đơn vị, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Tư vấn về việc thi tuyển công chức tại Tổng cục thống kê. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.