1. Tiêu chuẩn về năng lực đối với Thống kê viên chính theo quy định

Căn cứ vào Tiểu mục 5.2 của Mục 5 trong Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí Thống kê viên chính được quy định trong Phụ lục IID ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT, các tiêu chuẩn về năng lực mà Thống kê viên chính cần đáp ứng là như sau:

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

Đạo đức và bản lĩnh

3-4

 

Tổ chức thực hiện công việc

3-4

 

Kỹ thuật soạn thảo và ban hành văn bản

3-4

 

Giao tiếp ứng xử

3-4

 

Quan hệ phối hợp

3-4

 

Sử dụng công nghệ thông tin

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 

Sử dụng ngoại ngữ

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Nhóm năng lực chuyên môn

Khả năng chủ trì và triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ thống kê

3-4

 

Năng lực tổ chức thực hiện việc hướng dẫn và kiểm tra công tác nghiệp vụ thống kê trong phạm vi được phân công

3-4

 

Năng lực tổng hợp, khái quát các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn của ngành thống kê để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê

3-4

 

Khả năng hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thống kê

3-4

 

Khả năng tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ quan hữu quan khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác thống kê

3-4

Nhóm năng lực quản lý

Tư duy chiến lược

2-3

 

Quản lý sự thay đổi

2-3

 

Ra quyết định

2-3

 

Quản lý nguồn lực

2-3

 

Phát triển nhân lực

2-3

 

2. Tiêu chuẩn về trình độ đối với Thống kê viên chính?

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

 Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị hành chính.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Thống kê viên chính.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

- Có thời gian giữ ngạch thống kê viên và tương đương từ đủ 09 năm trở lên. Trường hợp có thời gian tương đương với ngạch thống kê viên thì thời gian giữ ngạch thống kê viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

- Trong thời gian giữ ngạch thống kê viên hoặc tương đương đã tham gia xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên thuộc chuyên ngành thống kê và các lĩnh vực khác có liên quan đến thống kê đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Cụ thể:

- Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo hoặc Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền đối với trường hợp không bắt buộc phải thành lập Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo hoặc Tổ biên tập theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo hoặc Tổ giúp việc, Tổ biên tập, Tổ biên soạn đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học hoặc có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền.

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế làm việc của cơ quan.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể.

- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

- Điềm tĩnh, cẩn thận.

- Có khả năng đoàn kết nội bộ.

- Phẩm chất khác phù hợp vị trí việc làm.

Các yêu cầu khác

- Có khả năng đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Có khả năng nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoạch định chiến lược quản lý vĩ mô và đề xuất các giải pháp thực hiện về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành phục vụ cho công tác thống kê.

- Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn thuộc lĩnh vực thống kê.

- Am hiểu về lĩnh vực được phân công; có khả năng chịu áp lực công việc lớn, có sức khỏe tốt.

 

3. Quyền lợi của Thống kê viên chính theo quy định? 

Dựa vào Mục 4 của Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí Thống kê viên chính, theo quy định trong Phụ lục IID ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT, Thống kê viên chính được hưởng các quyền lợi sau đây:

- Thống kê viên chính được tự chủ trong việc áp dụng phương pháp thực hiện công việc được giao.

- Có quyền tham gia ý kiến và đưa ra góp ý liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

- Nhận được thông tin và hướng dẫn về các chính sách và quy trình điều hành của tổ chức liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Có trách nhiệm cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình đánh giá mức độ xác thực của thông tin để hỗ trợ nhiệm vụ được giao.

- Tham gia các cuộc họp nội bộ và ngoại vi của cơ quan, theo sự chỉ đạo và phân công của thủ trưởng đơn vị.

Những quyền lợi này giúp Thống kê viên chính hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực vào hoạt động của đơn vị. Các quyền lợi này không chỉ giúp họ tự chủ và tự giác trong công việc, mà còn tạo điều kiện cho họ để đóng góp đầy đủ vào nhiệm vụ của tổ chức. Sự linh hoạt, trách nhiệm và sự tham gia tích cực trong các cuộc họp nội bộ và ngoại vi đều là các yếu tố quan trọng để Thống kê viên chính có thể hoạt động hiệu quả và hỗ trợ tổ chức của mình trong việc đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra.

 

4. Thống kê viên phải có bao nhiêu năm kinh nghiệm?

Căn cứ tiểu mục 5.1 trong Mục 5 của Bản mô tả công việc và khung năng lực cho vị trí Thống kê viên quy định trong Phụ lục IID Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT, các tiêu chuẩn về trình độ cho Thống kê viên là như sau:

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thống kê liên quan đến vị trí việc làm.

- Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm tin học trong việc thực hiện công tác thống kê.

 

5. Thống kê viên có những mối quan hệ công việc nào? 

Dựa vào hướng dẫn chi tiết về công việc và khung năng lực của vị trí Thống kê viên tại Phụ lục IID của Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT, Thống kê viên cần xây dựng và duy trì các mối quan hệ chặt chẽ sau:

Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

Thủ trưởng đơn vị

Công chức, viên chức được phân công cùng lĩnh vực công tác.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

(Lưu ý: Việc xác định đơn vị phối hợp chính cần căn cứ vào mối quan hệ của tổ chức sử dụng vị trí việc làm này)

 Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

- Các cơ quan, đơn vị.

- Tham gia các cuộc họp có liên quan.

- Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

- Thu thập các thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

- Một số Bộ, ngành có liên quan

(Lưu ý: Việc xác định các cơ quan, tổ chức, đơn vị có quan hệ chính cần căn cứ vào chức năng; nhiệm vụ của tổ chức sử dụng vị trí việc làm này)

- Phối hợp thu thập thông tin, xây dựng các văn bản có liên quan về thống kê.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Nội dung chính trong phương pháp thống kê đất đai?

Chúng tôi nỗ lực không chỉ để trở thành đối tác pháp lý đáng tin cậy mà còn để chia sẻ kiến thức và thông tin quan trọng, giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý. Dù bạn đối mặt với những vấn đề pháp lý phức tạp hoặc chỉ đơn giản cần tư vấn vài câu hỏi, hãy yên tâm liên hệ với chúng tôi thông qua dịch vụ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn qua số hotline: 1900.6162. Hơn nữa, bạn có thể gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.