Qũy xã hội là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập với mục đích khuyến khích phát triển văn hoá, khoa học và giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống (nghèo đói, thất nghiệp, thiên tai...).

Nguồn để tạo quỹ do Nhà nước cung cấp là chủ yếu. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng đóng góp tự nguyện để hình thành quỹ.