Quyền ưu đãi mua, chứng quyền (RIGHTS) là các đặc quyền được phân phối bằng hình thức chứng chỉ cho các cổ đông của một công ty, cho phép họ có quyền đăng ký mua thêm các cổ phần với giá quy định trong khoảng thời gian ấn định. Giá mua cố định trên các cổ phần mới thường thấp hơn giá Thị trườnghiện hành. Vì thế cổ đông có hai sự chọn lựa:

(1) Bán các chứng quyền ở thị trường mở miễn là chúng có giá trị (hai công ty chuyên về chứng quyền hoặc tạo thị trường về chứng quyền trên sàn giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán New York).

(2) Sử dụng chứng quyền để mua chứng khoán mới với giá quy định.

Privileges distributed in certificate form to the stockholders of a company, granting them the right to subscribe to additional shares at a specified price within a stated period of time. The purchase price fixed on the new shares is generally below the prevailing market price. A stockholder thus has two alternatives: (1) Sell the rights in the open market, provided they have a value. (Two firms specialize, or make markets, in rights on the trading floor of the New York Stock Exchange); (2) Exercise the rights and buy the new stock at the stipulated price.

Nếu một người làm chủ 100 cổ phần của một chứng khoán bán với giá $60 và ban quản lý của công ty cho anh ta chứng quyền cứ bốn cổ phần anh ta sở hữu của chứng khoán cù được mua một cổ phần của chứng khoán mới với giá $45, thì trị giá chứng quyền của anh ta là bao nhiêu? Để tính toán điều này, lấy giá đặt mua $45 anh ta có quyền mua trừ đi giấ thị trường là $60 còn lại $15. Vì lấy bốn cổ phần cũ cộng được một cổ phần mới, để chuyển đổi các chứng quyền (hoặc tất cả năm cổ phần) - chia chênh lệch $15 cho 5 bằng $3,00 hoặc là giá trị lý thuyết của một chứng quyền.

Thí dụ: S60 (CP cũ) - S45 (CP mới) $15 _ $3 00

4 (CP hưởng CQ) + 1 (CP mới) 5

ỉf a man owns 100 shares of a stock selling at $60, and company management gives him rights to buy one share of new stock at $45 for every four shares he owns of the old stock, what are his rights worth? To figure this, take the $45 subscription price available to him and subtract it from the market price of $60, which leaves $15. Then, because it takes four of the old shares, plus the purchase of one new share, to convert the rights (or five shares in all)-divide the $15 difference by 5. This equals $3.00 or the theoretical value of one right.

$60 (old stock) less $45 (new stock) $15 Example:;————7 = —— = $3.00

4 (rights required) plus 1 (new share) 5

Các chứng quyền được phát hành không chỉ cho chứng khoán mà còn cho giấy vay nợ không có bảo đảm, nhất là các chứng khoán khả hoán. Công ty American Telephone & Telegraph là nhà phát hành các chứng quyền lớn nhất. Năm có các chứng quyền lớn nhất trong lịch sử gần đây là 1957 cố 199711.000 chứng quyền trị giá $96 triệu đã được đổi ngay trên sàn giao dịch chứng khoán.

(Rights are issued not only for stock but for debentures, especially convertibles. American Telephone & Telegraph is the largest rights issuer. The biggest rights year in recent history was 1957 when 199,711,000 rights worth $96 million changed hands on the Stock Exchange trading floor).