Luật sư tư vấn:

1. Có các loại hình khảo sát xây dựng nào?

Các loại hình khảo sát xây dựng gồm:

1.    Khảo sát địa hình.

2.     Khảo sát địa chất công trình.

3.     Khảo sát địa chất thủy văn.

4.     Khảo sát hiện trạng công trình.

5.     Công việc khảo sát khác phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định.

 

2. Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng ?

1.     Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, câp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiêt kê và yêu câu của việc lập thiêt kê xây dựng.

2.     Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng được áp dụng.

3.     Công tác khảo sát xây dựng phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt và được kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định.

4.     Kết quả khảo sát xâỵ dựng phải được lập thành báo cáo, bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ânh đúng thực tế và phải được phê duyệt.

5.     Nhà thầu khảo sát xây dựng phải đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát.

 

3. Nội dung chủ yếu của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng?

Nội dung chủ yếu của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

1.    Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát.

2.     Số liệu khảo sát; phân tích, đánh giá kết quả khảo sát.

3.     Kết luận về kết quả khảo sát, kiến nghị.

 

4. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng ?

4.1 Chủ đầu tư có các quyền sau:

a)     Thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực;

b)     Đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng; giám sát, yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện đúng hợp đồng ký kết;

c)      Phê duỵệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng;

d)     Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế xây dựng;

đ)     Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật;

e)     Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

4.2 Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:

a)     Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường họp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng;

b)     Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát;

c)     Xác định yêu cầu đối với khảo sát xây dựng và bảo đảm điều kiện cho nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện công việc;

d)     Thực hiện đúng hợp đồng khảo sát xây dựng đã ký kết;

đ) Tổ chức giám sát công tác khảo sát xây dựng; nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát theo quy định của pháp luật;

e)     Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù họp, vi phạm hợp đồng khảo sát xây dựng;

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan.

 

5. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát xây dựng ?

5.1 Nhà thầu khảo sát xây dựng có các quyền sau:

a)     Yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan cung cấp số liệu, thông tin liên quan theo quy định của họp đồng để thực hiện khảo sát xây dựng;

b)     Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài hợp đồng khảo sát xây dựng;

c)     Thuê nhà thầu phụ thực hiện khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng khảo sát xây dựng;

d)     Các quyền khác theo quy định của hợp đọng và của pháp luật có liên quan.

 

5.2 Nhà thầu khảo sát xây dựng có các nghĩa vụ sau:

a)     Thực hiện đúng yêu cầu khảo sát xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và hợp đồng khảo sát xây dựng;

b)     Đề xuất, bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi phát hiện yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết ke;

c)     Chịu trách nhiệm về kểt quả khảo sát xây dựng và chất lượng khảo sát do mình thực hiện; chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng khảo sát của nhà thầu phụ (nếu có) và kết quả khảo sát của nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ khi tham gia khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm về kết quả khảo sát trước nhà thầu chính và trước pháp luật;

d)     Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuân, quy chuân kỹ thuật vê khảo sát xây dựng không phù hợp và vi phạm hợp đông khảo sát xây dựng;

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của họp đồng và của pháp luật có liên quan.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đất đaitư vấn luật xây dựng trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)