1. Quyền của công dân:

Căn cứ tại Điều 17 Thông tư 117/2021/TT-BCA, công dân có quyền và nghĩa vụ sau đây trong việc phòng, chống tham nhũng:

- Quyền phát hiện và báo cáo hành vi tham nhũng

+ Quyền phát hiện: Công dân có quyền phát hiện các hành vi tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong quá trình thực thi công vụ. Điều này có nghĩa rằng công dân có thể chủ động quan sát, thu thập thông tin và nhận diện các dấu hiệu của hành vi tham nhũng.

+ Quyền phản ánh và báo tin: Khi phát hiện hành vi tham nhũng, công dân có quyền phản ánh, tố cáo, tố giác hoặc báo tin về hành vi này tới các cơ quan chức năng. Việc báo tin có thể được thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau như gửi đơn tố cáo, liên hệ qua đường dây nóng, hoặc thông qua các kênh báo chí.

- Quyền được bảo vệ và khen thưởng

+ Quyền được bảo vệ: Công dân khi tham gia phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng sẽ được pháp luật bảo vệ. Các biện pháp bảo vệ có thể bao gồm bảo vệ danh tính, an toàn cá nhân và gia đình, tránh các hành vi trả thù hoặc đe dọa từ phía những đối tượng bị tố cáo.

+ Quyền được khen thưởng: Công dân có đóng góp trong việc phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng có thể được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Hình thức khen thưởng có thể là bằng tiền mặt, giấy khen, hoặc các hình thức vinh danh khác nhằm động viên và khuyến khích tinh thần đấu tranh chống tham nhũng.

- Quyền kiến nghị và giám sát

+ Quyền kiến nghị: Công dân có quyền kiến nghị với cơ quan Công an những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Những kiến nghị này có thể bao gồm đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

+ Quyền giám sát: Công dân có quyền giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân. Điều này có nghĩa là công dân có thể theo dõi, đánh giá và phản ánh về hiệu quả, tính minh bạch và trách nhiệm của Công an nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

=> Quyền của công dân:

- Phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng: Đây là quyền cơ bản nhất của công dân trong phòng, chống tham nhũng. Mọi công dân đều có quyền và trách nhiệm phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Việc tố cáo có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: viết đơn, gửi thư, gọi điện thoại, hoặc trình báo trực tiếp cho cơ quan chức năng.

- Được bảo vệ khi thực hiện quyền phát hiện, tố cáo tham nhũng: Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ an ninh, tính mạng, tài sản và các quyền hợp pháp khác của công dân khi họ thực hiện quyền phát hiện, tố cáo tham nhũng. Việc bảo vệ này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Được khen thưởng khi có thành tích trong phòng, chống tham nhũng: Những công dân có thành tích trong phòng, chống tham nhũng sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Việc khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích công dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng.

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Công dân có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước về việc hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Việc kiến nghị này góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện hiệu quả hơn.

- Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Công dân có quyền giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Việc giám sát này góp phần đảm bảo cho công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện đúng pháp luật, hiệu quả.

 

2. Nghĩa vụ của công dân:

Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, mỗi công dân không chỉ có quyền mà còn có những nghĩa vụ quan trọng. Dưới đây là các nghĩa vụ của công dân được quy định cụ thể:

- Hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng

Nghĩa vụ cung cấp thông tin và bằng chứng:

+ Khi phát hiện hành vi tham nhũng, công dân có nghĩa vụ cung cấp thông tin và bằng chứng liên quan cho các cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân có thẩm quyền. Thông tin và bằng chứng này bao gồm mọi tài liệu, chứng cứ, hoặc các thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng.

+ Việc cung cấp thông tin phải trung thực, đầy đủ và kịp thời để cơ quan chức năng có thể tiến hành điều tra và xử lý một cách hiệu quả.

Hợp tác trong điều tra và xử lý:

+ Công dân cần hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra và xử lý các vụ việc tham nhũng. Sự hợp tác này bao gồm việc trả lời các câu hỏi, tham gia vào các buổi làm việc hoặc cung cấp thêm thông tin khi được yêu cầu.

+ Hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thu thập chứng cứ, xác minh thông tin và tham gia vào quá trình tố tụng nếu cần thiết.

- Nâng cao ý thức cảnh giác về tham nhũng

Tự giác và cảnh giác:

+ Mỗi công dân cần tự giác nâng cao ý thức cảnh giác về tham nhũng, không để bản thân bị lôi kéo hoặc tham gia vào các hành vi tham nhũng và hối lộ.

+ Hiểu rõ các hành vi tham nhũng và hối lộ, nhận biết được các dấu hiệu tham nhũng để phòng tránh và ngăn chặn kịp thời.

Tham gia tuyên truyền và giáo dục:

+ Tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

+ Khuyến khích người thân, bạn bè và đồng nghiệp cùng nhau nâng cao ý thức phòng, chống tham nhũng.

- Rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh

Rèn luyện đạo đức cá nhân:

+ Mỗi công dân cần rèn luyện đạo đức cá nhân, sống trung thực, liêm khiết và không tham lam. Điều này không chỉ giúp phòng tránh tham nhũng mà còn tạo dựng một xã hội văn minh, công bằng.

+ Tránh xa các hành vi vụ lợi cá nhân, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc vị trí công tác để trục lợi.

Xây dựng lối sống lành mạnh:

+ Sống và làm việc theo pháp luật, tuân thủ các quy định và quy chế của tổ chức, cơ quan nơi công dân công tác hoặc sinh hoạt.

+ Tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh, phát triển các kỹ năng sống tích cực và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng bao gồm hợp tác với các cơ quan chức năng, nâng cao ý thức cảnh giác về tham nhũng và rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh. Thực hiện tốt những nghĩa vụ này sẽ góp phần xây dựng một môi trường xã hội trong sạch, minh bạch, và công bằng. Mỗi công dân cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đồng thời hành động tích cực để tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội.

 

3. Vai trò của công dân trong phòng, chống tham nhũng:

Công dân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng. Sự tham gia tích cực của họ không chỉ góp phần đẩy lùi tham nhũng mà còn giúp xây dựng một xã hội lành mạnh, công bằng, và văn minh. Dưới đây là các vai trò cụ thể của công dân trong phòng, chống tham nhũng:

- Phát hiện và báo cáo hành vi tham nhũng

+ Vai trò phát hiện: Công dân là những người thường xuyên tiếp xúc và chứng kiến các hoạt động của cán bộ, công chức. Vì vậy, họ có vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các hành vi tham nhũng.

+ Vai trò báo cáo: Khi phát hiện hành vi tham nhũng, công dân cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng. Việc này giúp cơ quan chức năng có thể nhanh chóng xử lý và ngăn chặn các hành vi tham nhũng kịp thời.

- Cung cấp thông tin và bằng chứng

+ Thông tin chính xác: Công dân cung cấp các thông tin chính xác và bằng chứng liên quan đến hành vi tham nhũng, giúp cơ quan chức năng tiến hành điều tra một cách hiệu quả.

+ Hỗ trợ điều tra: Ngoài việc cung cấp thông tin, công dân còn có thể hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình điều tra bằng cách tham gia các buổi làm việc hoặc cung cấp thêm thông tin khi được yêu cầu.

- Nâng cao nhận thức và tuyên truyền

+ Giáo dục cộng đồng: Công dân có vai trò trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cộng đồng. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, họ giúp mọi người hiểu rõ về các hành vi tham nhũng và hậu quả của chúng.

+ Tham gia vào các chương trình tuyên truyền: Công dân có thể tham gia vào các chương trình tuyên truyền, hội thảo, và các hoạt động giáo dục khác về phòng, chống tham nhũng do các tổ chức, cơ quan chức năng tổ chức.

- Giám sát và đánh giá

+ Giám sát hoạt động của cơ quan công quyền: Công dân có quyền giám sát các hoạt động của cơ quan công quyền để đảm bảo các hoạt động này diễn ra minh bạch và không có dấu hiệu của tham nhũng.

+ Đánh giá hiệu quả: Công dân có thể tham gia vào việc đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng, chống tham nhũng được thực hiện bởi các cơ quan chức năng. Sự giám sát và đánh giá này giúp đảm bảo rằng các biện pháp phòng, chống tham nhũng được thực hiện đúng pháp luật và hiệu quả.

- Kiến nghị và đề xuất

+ Đề xuất cải cách: Công dân có thể kiến nghị và đề xuất các biện pháp cải cách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Những ý kiến đóng góp này có thể giúp nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng.

+ Phản ánh những bất cập: Công dân có thể phản ánh những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, từ đó giúp cơ quan chức năng có những điều chỉnh kịp thời.

- Xây dựng lối sống lành mạnh và trung thực

+ Rèn luyện đạo đức cá nhân: Mỗi công dân cần rèn luyện đạo đức cá nhân, sống trung thực, liêm khiết, không tham lam, vụ lợi. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội không có tham nhũng.

+ Khuyến khích lối sống lành mạnh: Công dân cần khuyến khích lối sống lành mạnh trong cộng đồng, đấu tranh chống lại các hành vi tham nhũng và không tham gia vào các hoạt động tham nhũng.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Những nguyên nhân dẫn đến tham nhũng tại Việt Nam ?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.