ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4147/QĐ- UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTCHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ DỰ ÁN CẢI TẠO, MỞ RỘNG NGÕ 381, PHỐ NGUYỄN KHANG (TỪ PHỐTHÀNH THÁI ĐẾN PHỐ NGUYỄN KHANG), TỶ LỆ 1/500
Địa điểm: quận Cầu Giấy, Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô HàNội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đôHà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày15/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theoquy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 31/12/2015 của Hội đồng nhân dân Thành phốvề việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang(từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang);

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ- UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định,phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bànThành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày21/11/2014 củaỦy ban nhân dân Thành phốban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trênđịa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày02/12/2015 củaỦy ban nhân dân Thành phốvề việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2.000;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nộitại Tờ trình số 3804/TTr-QHKT-P7 ngày 12/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ Dựán cải tạo, mở rộng Ngõ 381, phố Nguyễn Khang (từ phố Thành Thái đến phố NguyễnKhang), tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng6/2016, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chínhnhư sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí tuyến đường: Tuyến đường có chiều dàikhoảng 368m, thuộc địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại nút giao với tuyếnđường quy hoạch B=50m thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng, quận cầu Giấy.

- Điểm cuốituyến (điểm 4): tại nút giao với đườngdọc sông Tô Lịch (đường Nguyễn Khang).

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp khu vực

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: Bề rộng mặtcắt ngang đường điển hình B=21,25m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 11,25m; vỉa hèhai bên rộng 2x5m.

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể sẽđược xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phêduyệt.

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4được xác định bởi bằng tọa độ, các điểm khống chế, bán kính đường cong bằng vàthông số kỹ thuật ghi trực tiếp trên bản vẽ. Điểm 2’ là điểm chuyển hướng timđường.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở timđường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợpnội suy trực tiếp theo bản vẽ.

5. Các nút giao thông trên tuyến và đường ngang:

- Trên tuyến có 02 nút giao thông chính tổ chứcgiao nhau cùng mức bao gồm: Nút giao với tuyến đường quy hoạch B=50m thuộc khuđô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và nút giao với đường dọc sông Tô Lịch(đường Nguyễn Khang). Phương án tổ chức giaothông và chỉ giới đường đỏ của các nút giao này sẽ được xác định cụ thể theo dựán riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các nút giao với các đường ngang còn lại dự kiếntheo quy hoạch cũng được tổ chức giaocùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơnày chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập dự án đầutư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉgiới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch - Kiến trúcchịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

- Giao UBND quận Cầu Giấy chủ trì tổ chức công bốcông khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để cáctổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệtnhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc theo chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt và triểnkhai cắm mốc giới ngoài thực địa; Kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch thu hồi, sửdụng các ô đất dọc hai bên tuyến đường không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựngvà lập phương án thiết kế cải tạo chỉnh trang mặt tiền đô thị toàn tuyến theoquy định đồng bộ với tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường.

- Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thông báo chocác cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồsơ chỉ giới đường đỏ dọc tuyến đường này nếu có khác với hồ sơ chỉ giới đườngđỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ đểcác cá nhân, đơn vị giải quyết các công việc có liên quan.

- Chủ tịch UBND quận cầu Giấy, Chủ tịch UBND phườngYên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, quản lý việc xây dựngcác công trình hai bên đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt.Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạchvà Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính;Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chứcvà cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP; TKBT, TH, KT, ĐT;
- Lưu: VT, QHv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng