1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam" được biên soạn bởi TS. GVC. Cao Vũ Minh.

 

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam

Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam

Tác giả: TS. Cao Vũ Minh

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

 

3. Tổng quan nội dung sách

Tố cáo là việc một người báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, thông qua việc thực hiện quyền tố cáo, công dân cũng đã trực tiếp tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước.

Thực tiễn cho thấy, người tố cáo chân chính là những người dám vạch trần hành vi trái pháp luật của chủ thể khác. Họ là những người dũng cảm, gan dạ, dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt là chấp nhận rủi ro, nguy hiểm. Thậm chí, sự rủi ro, nguy hiểm không chỉ đến với họ  mà còn có thể đến với những người thân của họ bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy pháp luật Việt Nam đã quy định khá cụ thể về các biện pháp bảo vệ người tố cáo và những người thân thích của họ, nhưng các quy định này vẫn chưa đủ sức bảo vệ người tố cáo trước sự trả thù, trù dập từ phía người bị tố cáo.

Xuất phát từ bản chất hành vi trái pháp luật bị tố cáo thường được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn, nên để không bị trả thù, trù dập một só cá nhân đã không tố cáo chính danh mà lựa chọn tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh. Qua thực tiễn xử lý và giải quyết tố cáo của các cơ quan nhà nước cho thấy, ngoài các đơn thư tố cáo chính danh, thì đơn thư tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh vẫn còn chiếm số lượng lớn. Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh là một hiện tượng xã hội, tuy nhiên, trên thực tế các quy định pháp luật liên quan cũng như các nghiên cứu về vấn đề này còn khá hạn chế. 

Với lý do "chấp nhận tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh sẽ gây khó khăn cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, gây hôn loạn đối với hoạt động tố cáo và giải quyết tố cáo" hay "đa số các tố cáo nặc danh, mạo danh dùng để đe dọa, uy hiếp cơ quan, cá nhân gây mất đoàn kết nội bộ" nên tố cáo nặc danh và tố cáo mạo danh chưa được quan tâm nghiên cứu một cách thấu đáo. 

Hiện nay, Luật tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng không thừa nhận tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh. Tuy nhiên, bỏ qua các yếu tố tiêu cực thì tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh vẫn là một nguồn thông tin quan trọng để có thể phát hiện và xử lý đối với những vi phạm pháp luật. Nếu không thừa nhận và tạo khuôn khổ pháp lý cho tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh thì vô hình trung, chúng ta đã bỏ quan một kênh thông tin quan trọng phản ánh về những vi phạm pháp luật. Do đó, nghiên cứu những vấn đề lý luận và pháp lý về tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh là việc có tính cấp thiết. Nhận thức được điều đó, xuất phát từ kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của mình TS. GVC. Cao Vũ Minh đã biên soạn cuốn sách "Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam".

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1. Những vấn đề lý luận và pháp lý về tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam

I. Khái quát về tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

1. Khái niệm, đặc điểm của tố cáo hành chính

1.1. Khái niệm tố cáo hành chính

1.2. Đặc điểm của tố cáo hành chính

2. Khái niệm, đặc điểm của tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

2.1. Khái niệm tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

2.2. Đặc điểm của tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

II. Những điểm tương đồng giữa tố cáo, tố cáo nặc danh và tố cáo mạo danh

1. Bản chất của tố cáo, tố cáo nặc danh và tố cáo mạo danh

2. Chủ thể của tố cáo, tố cáo nặc danh và tố cáo mạo danh

3. Đối tượng của tố cáo, tố cáo nặc danh và tố cáo mạo danh

4. Mục đích của tố cáo, tố cáo nặc danh và tố cáo mạo danh

5. Mối quan hệ giữa chủ thể tố cáo và chủ thể bị tố cáo trong tố cáo, tố cáo nặc danh và tố cáo mạo danh

6. Trách nhiệm của chủ thể tố cáo trong tố cáo, tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

7. Hình thức tố cáo, tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

III. Sự khác biệt cơ bản giữa tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

IV. Nguyên nhân và hệ quả của tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

1. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

1.1. Nguyên nhân trực tiếp

1.2. Nguyên nhân gián tiếp

2. Hệ quả của tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

V. Ý nghĩa của tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

VI. Quy định của pháp luật về tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh qua các giai đoạn

1. Giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2011

1.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1980

1.2. Giai đoạn từ năm 1981  đến năm 2011

2. Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2018

3. Giai đoạn từ năm 2018 đến nay

VII. Quy định về tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật quốc tế và một số nước trên thế giới

1. Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

2. Pháp luật của một số quốc gia trên thế giới

Chương 2. Thực trạng pháp luật liên quan đến tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh ở Việt Nam

I. Thực trạng tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

II. Thực trạng pháp luật liên quan đến tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

Chương 3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh

I. Kiến nghị về mặt pháp lý

II. Kiến nghị về mặt thực tiễn

 

4. Đánh giá bạn đọc

Cuốn sách "Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam" do TS.GVC. Cao Vũ Minh biên soạn dựa trên kết quả của hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong nhiều năm của tác giả, vừa mang tính lý luận, vừa là những tổng kết qaun trọng về vấn đề tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh.

Cuốn sách với kết cấu 3 chương cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản, đặc điểm, bản chất của tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh; đối tượng của tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh; mục đích của tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh cũng như mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng trong tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh; kinh nghiệm của một số nước trên thế giới cũng như pháp luật quốc tế về tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh. Trên cơ sở phân tích các ưu điểm, hạn chế tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều chỉnh vấn đề tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh ở Việt Nam hiện nay.

Với nội dung như vậy, cuốn sách giúp chúng ta có nhận thức toàn diện từ lý luận cho tới thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn về tố cáo nặc danh, tố cáo nặc danh ở Việt Nam, từ đó có hình thành những quan điểm cá nhân về việc có nên hay không nên ghi nhận và giải quyết các tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong thời gian tới?

Cuốn sách có giá trị tham khảo đối với những người làm công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và cán bộ các cơ quan nội chính, phòng chống tham nhũng. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo dành cho những ai đang có thắc mắc về tố cáo nặc danh và tố cáo mạo danh.

 

5. Kết luận

Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh vẫn tồn tại trong thực tiễn đời sống, tuy không được pháp luật thừa nhận và giải quyết song ở một khía cạnh nào đó, đứng ở cương vị người tố cáo nặc danh có thể hiểu được lý do vì sao họ lại không để thông tin của chính mình thì có thể cần cân nhắc ghi nhận vì nếu không có thể sẽ bỏ quan một nguồn thông tin quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tội phạm.

Cuốn sách chuyên khảo "Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam" sẽ giúp chúng ta có được những góc nhìn mới mẻ hơn và có cơ sở cho việc công nhận tố cáo mạo danh, tố cáo nặc danh hay không.

Trên đây là chia sẻ tổng quan về nội dung cuốn sách "Tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh trong pháp luật hành chính Việt Nam". Hy vọng sẽ là thông tin hữu ích giúp bạn lựa chọn đúng cuốn sách mình đang cần thiết. Chúc bạn đọc sách hiệu quả!

Luật tố cáo 2018 không quy định khái niệm tố cáo nặc danh, mạo danh. Tuy nhiên, theo từ điển tiếng Việt có thể hiểu: Tố cáo nặc danh là việc người tố cáo giấu đi tên, họ, địa chỉ cũng như cá thông tin cá nhân khác của mình để báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân,,, Đơn tố cáo mạo danh là đơn có tên nhưng tên giả, đơn tố cào mang tên người khác tố cáo.

Pháp luật hiện hành có cho phép người dân tố cáo nặc danh, tố cáo mạo danh không?

Khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo 2018 quy định:".... Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo nêu trên có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ vụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền dể tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý".

Theo đó, có thể thấy pháp luật hiện hành đã có dự liệu về thông tin tố cáo nặc danh, mạo danh, tuy nhiên chỉ những thông tin tố cáo có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật thì người có thẩm quyền giải quyết tố cáo mới tiếp nhận và xử lý thông tin tố cáo nặc danh.