1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế" do TS. Trịnh Thanh Mai biên soạn.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Tác giả: TS. Trịnh Thanh Mai biên soạn

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

3. Tổng quan nội dung sách

Ngoại giao văn hóa là một trong những nhiệm vụ của ngoại giao Việt Nam. Với tính mềm dẻo, linh hoạt, ngoại giao văn hóa bổ trợ rất hữu hiệu cho các nhiệm vụ khác, tạo thành chính sách đối ngoại hoàn chỉnh. Từ khi đổi mới đến nay, ngoại giao văn hóa đã phát huy vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở Việt Nam, ngoại giao văn hóa đã được thực hiện từ lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khai sinh ra nền ngoại giao Việt Nam mà trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, Người còn là hiện thân tiêu biểu nhất của việc vận dụng sự hiểu biết sâu sắc và vốn văn hóa rộng lớn của mình vào các hoạt động ngoại giao.

Là một nhà ngoại giao, đồng thời là một nhà văn hóa lớn, tư tưởng, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành cơ sở lý luận, là nền tảng tư tưởng để Đảng và Nhà nước ta xây dựng đường lối và chính sách ngoại giao văn hóa.

Nhằm làm rõ nội hàm khái niệm, cơ sở hình thành, những nội dung chủ yếu của ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế" của TS . Trịnh Thanh Mai - Giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Cuốn sách "Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế" đã trình bày một cách hệ thống cơ sở hình thành, những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh; phân tích thực trạng việc vận dụng và những vấn đề đặt ra trong vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Cuốn sách Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế được chia làm 3 phần:

Chương I: Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh – Một số vấn đề lý luận

Thông qua những vấn đề lý luận liên quan đến ngoại giao văn hóa và ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh cho thấy trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến yếu tố văn hóa, coi đó là động lực, sức mạnh nội sinh của hoạt động ngoại giao. Đồng thời, không ngừng tiếp thu, kế thừa và phát triển các giá trị ngoại giao văn hóa truyền thống dân tộc với tinh hoa ngoại giao văn hóa nhân loại, đem lại nhiều thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Chương II: Thực trạng vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra

Nội dung đề cập đến những vấn đề đặt ra cho việc vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam hiện nay. Những vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng và phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế. Đây là những yêu cầu và nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước cần quan tâm giải quyết nhằm thúc đẩy hơn nữa những hoạt động ngoại giao văn hóa, phát huy vai trò và thế mạnh của ngoại giao văn hóa trong tổng thể các hoạt động ngoại giao nói chung, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn nhằm phát triển đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chương III: Phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế theo di sản ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh

Trên cơ sở những quan điểm chỉ đạo của Đảng và nội dung vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam; từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hoạt động của ngoại giao văn hóa trên cơ sở vận dụng các ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và có hiệu quả. Những quan điểm này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và đúng đắn của Đảng đối với việc xây dựng và phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam.

Hiện nay, ngoại giao văn hóa Việt Nam có một vị trí quan trọng trong tổng thể đường lối, chính sách ngoại giao của Đảng, nhà nước ta. Dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại giao văn hóa đã phát huy vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tư tưởng, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh đã trở thành cơ sở lý luận, là nền tảng tư tưởng để Đảng và Nhà nước ta xây dựng đường lối, chính sách và phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

4. Đánh giá bạn đọc

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng thiên tài, vị lãnh tụ vĩ đại, nhà ngoại giao kiệt xuất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Người không chỉ sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Quân đội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà còn là người khai sinh ra nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

Trên cương vị của một nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có thời kỳ kiêm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại và xác lập những quan điểm, nguyên tắc về đường lối đối ngoại và chính sách ngoại giao Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc và thời đại, đem lại nhiều thắng lợi to lớn trên mặt trận ngoại giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà ngoại giao mà còn là một nhà văn hóa kiệt xuất. Chính vì thế mà ở Hồ Chí Minh có sự kết hợp rất tự nhiên và nhuần nhuyễn giữa các yếu tố ngoại giao và văn hóa. Trong các hoạt động ngoại giao phong phú của mình, Hồ Chí Minh luôn sử dụng văn hóa như một công cụ hữu hiệu, một thứ vũ khí vô cùng sắc bén nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ cách mạng.

Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh đã để lại những dấu ấn vô cùng sâu đậm đối với lịch sử ngoại giao Việt Nam hiện đại, kết tinh thành những giá trị ổn định và bền vững. Hồ Chí Minh chính là nhà ngoại giao văn hóa tiêu biểu nhất của dân tộc trong thế kỷ XX và là một tấm gương mẫu mực trong việc phát huy những giá trị văn hóa trong hoạt động ngoại giao nhằm đạt tới những mục tiêu quan trọng khác cho cách mạng Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang chủ động, tích cực đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế một cách sâu rộng, có hiệu quả nhằm đưa đất nước phát triển ổn định và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa được xác định là một trong ba trụ cột chính của nền ngoại giao toàn diện.

- Ngoại giao văn hóa đóng vai trò là nền tảng tinh thần, biện pháp, nội dung và mục tiêu của chính sách đối ngoại Việt Nam, hỗ trợ cho ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế để tạo thành một tổng thể chính sách, phát huy tốt nhất sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

- Ngoại giao văn hóa đã trở thành một trong những hoạt động ngoại giao chủ yếu của mỗi quốc gia, là thành tố chính trong quan hệ ngoại giao thế kỷ XXI, bởi nó có khả năng giải quyết những thách thức lớn của thời đại theo hướng hòa bình và bền vững.

Trong những năm qua, nhận thức được vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao văn hóa, Đảng và Nhà nước ta đã định hình nhiều chủ trương, đường lối, chính sách phát triển ngoại giao văn hóa trên cơ sở kế thừa và vận dụng các giá trị ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh. Nhờ đó, ngoại giao nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Tuy nhiên, việc nhận thức và vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam thời gian qua cũng còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập quốc tế của nước ta đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề mới đặt ra nhằm phát huy tốt nhất thế mạnh của văn hóa trong hoạt động ngoại giao trong thời gian tới. Do đó, nghiên cứu ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, Đảng và Nhà nước ta vận dụng vào xây dựng các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển nền ngoại giao Việt Nam nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng đáp ứng những yêu cầu mới của quá trình hội nhập quốc tế.

Cuốn sách Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế với cấu trúc nội dung như vậy là tài liệu tham khảo hữu ích, có giá trị thực tiễn, cung cấp cho bạn đọc những vấn đề lý luận về ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó làm nổi bật những giá trị lý luận và thực tiễn của ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh để Đảng và Nhà nước ta vận dụng vào phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế"