Luat Minh Khue

hội nhập quốc tế

hội nhập quốc tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hội nhập quốc tế

Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh <strong>hội</strong> <strong>nhập</strong> kinh <strong>tế</strong> <strong>quốc</strong> <strong>tế</strong>
Mọi nghiên cứu và sáng tạo của con người đều hướng vào việc phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong nhiều trường hợp, những ý tưởng này, sau những nỗ lực nghiên cứu nhất định, thường chuyển hóa thành các sản phẩm ứng dụng, hay cao hơn nữa trở thành các giải pháp công nghệ ứng dụng nhằm tạo ra các sản phẩm.

Nguồn pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng trong hội nhập kinh tế quốc tế

Nguồn pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng trong <strong>hội</strong> <strong>nhập</strong> kinh <strong>tế</strong> <strong>quốc</strong> <strong>tế</strong>
Trên thế giới tồn tại hai hệ luật mang đặc trưng khác biệt là hệ luật Châu Âu lục địa và hệ luật Anh – Mỹ (còn gọi là hệ thông luật). Xuất phát từ sự khác biệt của các hệ luật mà ở các nước thuộc hệ luật Châu Âu lục địa, nguồn luật điều chỉnh các hoạt động ngân hàng là các văn bản chứa các quy phạm pháp luật về ngân hàng. Các nước thuộc hệ luật Anh – Mỹ ngoài các văn bản quy phạm pháp luật, nguồn Luật ngân hàng còn có án lệ.

hội nhập quốc tế

 và <strong>hội</strong> <strong>nhập</strong> <strong>quốc</strong> <strong>tế</strong>
Trước năm 1986, nền kinh tế VN là nền kinh tế kế hoạch tập trung, bao cấp hoàn toàn xa lạ với khái

hội nhập quốc tế

 <strong>hội</strong> <strong>nhập</strong> <strong>quốc</strong> <strong>tế</strong>
Quốc hội ở Việt Nam cũng như Nghị viện của các nước trên thế giới là cơ quan đại biểu cao nhất của