Sổ cổ phần (SHARE REGISTER) là danh sách các cổ đông mà mọi công ty phải lưu giữ để theo dõi. Nó gồm tên và địa chỉ của các thành viên và chi tiết về các cổ phần của họ: ghi thêm tên vào sổ đăng ký cổ phần.

A list of shareholders that every company must keep for inspection. It contains the names and address#31;es of members and details of the shares they own: add a name to the share register.