Công ty chúng tôi (Cty TL) nằm trong hệ thống nhượng quyền thương mại của Công ty CP CNC. Hiện tại Công ty TL đang hoạt động với vốn điều lệ là 15 tỷ VNĐ, với 3 cổ đông, ông A, ông B và ông C. Nhưng thực tế chỉ có 1 ông đứng ra bỏ vốn là ông D và ông A là người đứng tên thay cho ông D. Hiện nay công ty TL đang có nghĩa vụ phải trả như sau: - Nợ thuế: 165.000.000đ - Nợ bảo hiểm: 250.000.000đ - Nợ Công CNC: 800.000.000đ TL đang có nợ phải thu như sau: - Từ dự án đang thực hiện: 800.000.000đ - Từ dự án đã thanh lý chờ thanh toán: 200.000.000đ - Từ dự án dở dang (tạm ngừng) : 200.000.000đ Đến nay ông D có ý định dừng hoạt động nhưng đang được sự gợi ý của CNC về việc sẽ đưa vốn vào để TL tiếp tục hoạt động với điều kiện ông D sẽ trực tiếp đứng tên 1 cổ đông cùng với CNCCho tôi hỏi: Tư vấn về mặt pháp lý để ông D quyết định có triển khai cùng CNC hay không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật Doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp : 1900.6162

Trả lời :

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chứng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Luật  doanh nghiệp  năm 2014

 Nghị định 78 /2015 Hướng dẫn  đăng ký doanh nghiệp

 Nội dung trả lời:

>> Xem thêm:  Tư vấn về nhượng quyền thương mại, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Trong trường hợp này, thủ tục pháp lý để CNC trở thành cổ đông của công ty TL, công ty TL sẽ thực hiện thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại điều 122 luật doanh nghiệp 2014:

Điều 122 Chào bán cổ phần

1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán ra công chúng;

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

3. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Như vậy để ông D và CNC sở hữu cổ phần trong TL thì ông D và CNC có thể mua cổ phần của TL hoặc được chuyển nhương cổ phần theo quy định tại Điều Luật Doanh nghiệp 2014

>> Xem thêm:  Đưa tài sản trở thành tài sản góp vốn vào công ty?

Điều 125 Bán cổ phần

Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

1. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;

2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;

3. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;

4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định.

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phẩn, CNC mua với số lượng cổ phần là bao nhiêu, phía CNC và công ty TL sẽ hoàn thiện thủ tục mua bán cổ phần và phía công ty TL sẽ làm thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ (tăng vốn điều lệ ) gửi lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo quy định tại điều 44 nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Điều 44 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn

2. Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tạiKhoản 1 Điều 26 Luật đầu tư

3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

>> Xem thêm:  Phải làm sao khi giám đốc giả chữ ký cổ đông để tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp ?

a) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổphần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

b) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

5. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đấy, nếu công ty CNC muốn ông D trực tiếp đứng ra tiến hành hoạt động kinh doanh cùng CNC,  ông D và công ty CNC có thể trở thành cổ đông của công ty khi thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông của công ty TL theo quy định tại điều 126 luật doanh nghiệp 2014.

Điều 126 Chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.

4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kếtừ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

>> Xem thêm:  Tư vấn chuyển tiền vay thành vốn góp vào doanh nghiệp

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty.

6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.

7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Sau khi thực hiện xong thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, công ty TL nếu có thay đổi số lượng thành viên ( từ ba người xuống còn hai người ) sẽ phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên. 

 

 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!                                  

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng) (Mẫu số 04/ĐTV-TNCN)

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật doanh nghiệp.

 

 

>> Xem thêm:  Ba mất, mẹ có được nhận toàn bộ phần vốn góp trong công ty?