Luật sư tư vấn về chủ đề "biện pháp tư pháp"

biện pháp tư pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề biện pháp tư pháp.

Biện pháp tư pháp là gì ? Có những biện pháp tư pháp nào ?

Biện pháp tư pháp là gì ? Có những biện pháp tư pháp nào ?
Các biện pháp tư pháp quy định trong Bộ luật Hình sự là những biện pháp cưỡng chế của Nhà nước được các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng đối với người phạm tội hoặc người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhằm ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội hoặc gây nguy hiểm cho xã hội và giáo dục họ trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu họ đạt một số điều kiện nhất định và không nhất thiết phải áp dụng hình phạt thì Cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng những biện pháp khác nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất của họ. Vậy biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được quy định như thế nào?

Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội? Đối với pháp nhân thương mại phạm tội?

 Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội? Đối với pháp nhân thương mại phạm tội?
Các biện pháp tư pháp được áp dụng với những người có hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tập thể, lợi ích chính đáng của công dân trong xã hội không nằm ngoài mục đích giáo dục, cải tạo họ và ngăn ngừa khả năng gây thiệt hại đến các lọi ích ttên trong tương lai.

Bản chất, nội dung các biện pháp tư pháp hình sự?

Bản chất, nội dung các biện pháp tư pháp hình sự?
Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thi hành biện pháp tư pháp: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao nhiệm vụ bắt buộc chữa bệnh tâm thần; trường giáo dưỡng có nhiệm vụ thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng...

Các biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ luật hình sự

Các biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ luật hình sự
Các biện pháp tư pháp là một chế định quan trọng của luật hình sự, có vai trò không thể phủ nhận trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng.Trong bộ luật hình sự hiện nay, các biện pháp tư pháp được quy định như thế nào?

Quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội và những biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội và những biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Để quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội cần có những căn cứ nhất định và Tòa án có thể quyết định áp dụng các biện tư pháp nào đối với pháp nhân thương mại phạm tội; Các biện pháp đó được quy định như thế nào ?

Vài nét về đặc điểm của biện pháp tư pháp

Vài nét về đặc điểm của biện pháp tư pháp
Biện pháp tư pháp là biện pháp cưỡng chế về hình sự của Nhà nước do pháp luật hình sự quy định và được cơ quan tư pháp hình sự có thẩm quyền căn cứ vào giai đoạn tố tụng hình sự tương ứng cụ thể áp dụng đối với người phạm tội nhằm hạn chế quyền của người đó hoặc hỗ trợ hay thay thế cho hình phạt

Thủ tục thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Thủ tục thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.
Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện nay pháp luật quy định như thế nào về biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, khi nào áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh? Cơ quan nào có thẩm quyền áp dụng biện pháp này? Trình tự thủ tục tiến hành nhưu thế nào? Mong luật sư giải đáp!

Thủ tục thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo quy định mới nhất

Thủ tục thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo quy định mới nhất
Thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định đưa người chưa thành niên phạm tội nhưng không phải chịu hình phạt vào trường giáo dưỡng để giáo dục theo bản án, quyết định của Tòa án. Vậy thẩm quyền, thủ tục được quy định cụ thể như thế nào?