Luật sư tư vấn về chủ đề "chế độ ưu tiên"

chế độ ưu tiên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế độ ưu tiên.

Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp ?

Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp ?
Theo quy định của Luật hải quan năm 2014, doanh nghiệp ưu tiên là những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật hải quan về chế độ ưu tiên doanh nghiệp.

Hồ sơ, điều kiện đề doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa được áp dụng chế độ ưu tiên ?

Hồ sơ, điều kiện đề doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa được áp dụng chế độ ưu tiên ?
Theo Luật hải quan năm 2014; Văn bản hợp nhất Luật Hải quan số 17/VBHN-VPQH năm 2018; Văn bản hợp nhất Nghị định 46/VBHN-BTC năm 2019 và Văn bản hợp nhất thông tư số 29/VBHN-BTC năm 2019. Quy định về hồ sơ, điều kiện đề doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa được áp dụng chế độ ưu tiên, như sau:

Thẩm định, công nhận, tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp khi xuất khẩu ?

Thẩm định, công nhận, tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp khi xuất khẩu ?
Theo Luật hải quan năm 2014; Văn bản hợp nhất Luật Hải quan số 17/VBHN-VPQH năm 2018; Văn bản hợp nhất Nghị định 46/VBHN-BTC năm 2019 và Văn bản hợp nhất thông tư số 29/VBHN-BTC năm 2019. Quy định về thẩm định, công nhận, tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp khi xuất khẩu, như sau:

Thông tư số 105/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung  một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực  quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Thông tư số 105/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung  một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 
của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực
 quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện
Sửa đổi, bổ sung  một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện