Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ quan trung ương"

cơ quan trung ương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ quan trung ương.

Nội dung, phương pháp quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương ?

Nội dung, phương pháp quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương ?
Căn cứ Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW năm 2017 sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW năm 2012; Nghị quyết số 42-NQ/TW năm 2004 và Kết luận số 24-KL/TW năm 2012 của Bộ Chính trị Quy định về Nội dung, phương pháp quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, như sau:

Mẫu báo cáo nguồn kinh phí thực hiện nghị định số 17/2015/NĐ-CP năm 2015 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các bộ, cơ quan trung ương (Biểu số 3b)

Mẫu báo cáo nguồn kinh phí thực hiện nghị định số 17/2015/NĐ-CP năm 2015 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các bộ, cơ quan trung ương (Biểu số 3b)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu báo cáo nguồn kinh phí thực hiện nghị định số 17/2015/NĐ-CP năm 2015 của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các bộ, cơ quan trung ương (Dùng cho các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính