Trả lời:

1.    Thẩm quyền và đối tượng quy hoạch:

1.1.    Cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch cán bộ:

-    Ban cán sự đảng, đảng đoàn (nơi có ban cán sự đảng, đảng đoàn);

-    Ban thường vụ đảng ủy khối trực thuộc Trung ương;

-   Cấp trưởng, cấp phó và bí thư đảng ủy cơ quan của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương (ở những nơi không lập ban cán sự đảng, đảng đoàn như: các ban đảng ở Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ...); lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó và ban thường vụ đảng ủy các đơn vị sự iighiệp ở Trung ương như: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

-     Đối với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là: Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, phó tống giám đốc, các thành viên Hội đồng thành viên; chủ tịch công đoàn của tập đoàn, tổng công ty. I Các cơ quan có thẩm quyền nêu trên, dưới đây gọi chung là tập thể lãnh đạo.

1.2.    Thẩm quyền quy hoạch được thể hiện thông qua các công việc cụ thể sau:

(1)    Xây dựng để đề xuất, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác tại cơ quan, đơn vị, bao gồm:

-   Cấp trưởng và cấp phó của các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và tương đương; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm văn phòng và các ủy ban của Quốc hội; Tổng Kiểm toán, phó tổng Kiểm toán. Nhà nước; cấp trưởng các ban, cơ quan khác trực thuộc Quốc hội và ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương.

Đối với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương-, ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy khối.

(2)    Xây dựng và quyết định quy hoạch các chức danh cán bộ đã phân cấp cho tập thể lãnh đạo trực tiếp quản lý, như: cấp trưởng, cấp phó các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương trực thuộc ban, bộ, ngành; chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, kiểm soát viên, thành viên Hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc; giám đốc các doanh nghiệp độc lập trực thuộc,., (theo phân cấp quản lý cán bộ và phù hợp với pháp luật hiện hành).

Đối với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương-, xây dựng quy hoạch và quyết định quy hoạch các chức danh cán bộ công tác tại cơ quan đảng ủy khối.

(3)     Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp dưới xây dựng và thực hiện quy hoạch đối với các chức danh cán bộ đã phân cấp cho cấp dưới quản lý; phê duyệt và bổ sung quy hoạch cán bộ của cấp dưới trực tiếp.

Đối với Khôi các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương-, tham gia ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là đảng viên thuộc khối; phê duyêt quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy các đảng bộ trực thuộc khối.                                                                         

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: tham gia ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, ủy viên Hội đồng thành viên, tổng giám đốc các doanh nghiệp có đảng bộ trực thuộc khối.                                  

 

2.      Quy trình xây dựng quy hoạch:

2.1.     Chuẩn bị: Trước khi thực hiện quy trình quy hoạch, tập thể lãnh đạo tiến hành các công việc sau:

(1)     Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cấp tổng cục, cục, vụ, viện, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc và tương đương, làm cơ sở để phát hiện nguồn cho quy hoạch ỉ cán bộ lãnh đạo cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

(2)     Rà soát đội ngũ cán bộ và đánh giá cán bộ:

-    Rà soát, đánh giá chung đội ngũ cán bộ của ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị về chất lượng, số lượng, cơ cấu, nhất là về trình độ, độ tuổi, ngành nghề, lĩnh vực công tác, cán bộ xuất thân từ công nhân, nữ, dân tộc ít người...

-     Đánh giá cán bộ diện tập thể lãnh đạo quản lý theo các nội dung nêu tại điểm 3.1, phần I của Hướng dẫn này.

-     Trên cơ sở yêu cầu quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ, phân loại cán bộ theo chiều hướng phát triển: cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn; cán bộ tiếp tục đảm nhận chức vụ cũ; cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại....

(3)     Xác định tiêu chuẩn chức danh cán bộ: Căn cử vào nhiệm vụ của ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo xác định cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn cụ thể cúa cán bộ dự nguồn quy hoạch các chức danh. Bảo đảm cơ cẩu 3 độ tuổi trong từng cấp lãnh đạo, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ dân tộc ít người...

2.2.     Các bước tiến hành quy hoạch:

Trên cơ sở quy hoạch của cấp dưới, vụ (hoặc ban) tổ chức cán bộ tổng hợp các thông tin cơ bản về cán bộ, chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch và đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh, báo cáo tập thể lãnh đạo cho ý kiến trước khi đưa ra lấy phiếu giới thiệu tại hội nghị cán bộ.

Các thông tin cơ bản gồm: họ và tên, năm sinh, năm vào Đảng, chức vụ, ngạch bậc công chức, đon vị công tác, trình độ chuyên môn, trình,độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học... tỷ lệ phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh ở cấp dưới.

Bước 1: Phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch:

1. Hội nghị cán bộ giới thiệu nguồn Thành phần hội nghị:

- Đối với các ban, bộ, ngành: Ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo bộ, ban, ngành, cơ quan, đon vị; cấp trường, cấp phó các tổng cục, cục, vụ và tưong đưong; trưởng, phó bác đon vị sự nghiệp trực thuộc; tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc bộ, ngành; bí thư đảng úy và giám đốc Lác doanh nghiệp độc lập trực thuộc; bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ các đon vị trực thuộc ban, bộ, ngành; thường vụ đảng ủy cơ quan; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn ngành; trưởng các đoàn thể của cơ quan; các đồng chí chuyên gia, chuyên viên cao cấp.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương: úy viên Ban Chấp hành đảng bộ, lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc; ủy viên ban biên tập; cấp trưởng, cấp phó và bí thư cấp ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc; trưởng các đoàn thể của cơ quan; các đồng chí chuyên gia, chuyên viên cao cấp.

- Đối với các doanh nghiệp Nhà nước: ủy viên ban chấp hành đảng bộ, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng ban, phó ban và tương đương của tập đoàn, tổng công ty; bí thư đảng ủy, giám đốc, phó giám đốc các đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn, tổng công ty; trưởng các đoàn thế của cơ quan tập đoàn, tổng công ty.

Nội dung: lấy phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác tại ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị này không tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Đối với các chức danh này, tập thể lãnh đạo xem xét kết quả quy hoạch ở cấp dưới và tham khảo ý kiến ban chấp hành đảng bộ cơ quan để xem xét, bỏ phiếu quyết định quy hoạch.

Trình tự:

-    Lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh.

-    Vụ (ban) tổ chức cán bộ phát danh sách kèm thông tin về cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch để cán bộ dự hội nghị nghiên cứu. Các đại biểu dự hội nghị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị.

-     Các đại biểu dự hội nghị bỏ phiếu giới thiệu; ban tổ chức thu phiếu, kiểm phiếu.

Đối với những cơ quan, đơn vị có nhiều đơn vị trực thuộc, trú đóng phân tán thì không nhất thiết tổ chức hội nghị, có thể tham khảo ý kiến qua thư, nhưng phải bảo đảm khách quan, bí mật thông tin giới thiệu (người tham gia bỏ phiếu giới thiệu gửi ý kiến của mình tới tập thể lãnh đạo trong phong bì do vụ (ban) tổ chức cán bộ chuẩn bị sẵn; mở bóc bì để kiểm phiếu cùng lúc).

2.     Các thành viên lãnh đạo giới thiệu:

Các ủy viên đảng đoàn, ủy viên ban cán sự đảng; ủy viên ban thường vụ đảng ụy khôi trực thuộc Trung ương; cấp trưởng, cấp phó các ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoần thể, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc tập đoàn, tổng công ty nhà nước, giới thiệu:                             

-     Người thay thế cương vị mình (2-3 người);                                                                       

-     Nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác tại ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.   

3.     Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn: Vụ (ban) tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả giới thiệu quy hoạch của cấp dưới, của hội nghị cán bộ và thành viên lãnh đạo, báo cáo tập thể lãnh đạo thảo luận, thống nhất danh sách nhân sự đưa ra lấy ý kiến của| ban chấp hành đảng bộ cơ quan.                                                                                  

Bước 2. Tổ chức lấy ý kiến ban chấp hành đảng bộ cơ quan:                                    

Hội nghị ban chấp hành đảng bộ cơ quan thảo luận, ghi phiếu giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc diện   Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.  

Đối với cán bộ ở đơn vị trú đóng tại các địa bàn xa, không sinh hoạt đảng ở đảng   bộ cơ quan thì tham khảo ý kiến của ban thường vụ đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ   chức đảng có cán bộ công tác.                       

                                                              

Bước 3. Ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét,  quyết định quy hoạch cán bộ:

Trên cơ sở nghiên cứu kết quả giới thiệu của các bước trên, hội nghị ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, ghi phiếu quyết định:                                                                                                                                         

-     Giới thiệu cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo ban, bộ, ngành thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).        

-     Quyết định quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơn vị trực thuộc do ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý. Khi ghi phiếu, mỗi thành viên tập thể lãnh đạo có thể chọn giới thiệu 2-3 người cho một chức danh và một người quy hoạch tối đa vào 2-3 chức danh và chú ý bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi trong các chức danh cán bộ; dãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm.

Các đồng chí được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo bỏ phiếu tán thành thì đưa vào danh sách quy hoạch. Kết quả quy hoạch phải bảo đảm mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhất 2-3 cán bộ dự nguồn. Các tập thế lãnh đạo cần quan tâm xem xét, đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ có triển vọng phát triển chưa là đảng viên.

3.    Định kỳ xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch:

Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm theo 04 bước sau:

Bước 1: Căn cứ vào đánh giá cán bộ hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng và tập thế lãnh đạo có thẩm quyền, cơ quan tổ chức tham mưu thẩm định, rà soát yà dự kiến phương ìn bổ sung nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; láo cáo tập thể lãnh đạo xem xét, cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch trước hi lấy ý kiến tại các hội nghị và xem xét, bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những rường họp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Những đồng chí có trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý đưa ra hỏi quy hoạch, thì đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền ihê duyệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư) hoặc đưa ra khỏi danh sách quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền) phê duyệt theo quy định.

Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của hội nghị cán bộ chủ chốt, tập thể lãnh đạo xem xét, thống nhất danh sách nhân sự trước khi đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị tiếp theo.

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban chấp hành của các tổ chức bầu cử; hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng đối với các ban, hộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương (thành phần gồm: Tập thể lãnh đạo, đảng ủy, vụ trưởng, trưởng đơn vị trực thuộc).

* Bước 4: Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến tại các hội nghị nêu trên, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định, cơ quan tổ chức rà soát, tổng họp, báo cáo tập thể lãnh đạo thảo luận và bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quy hoạch (đối với chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Chính trị, Ban Bỉ thư) hoặc đưa vào danh sách bổ sung quy hoạch (đối với các chức danh thuộc thâm quyền quyết định phê duyệt của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo quy định).

Những đồng chí được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý giới thiệu nhưng phải bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định (lẩy từ cao xuống) thì được đưa vào danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quy hoạch hoặc đưa vào danh sách bổ sung quy hoạch.

Hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ tiến hành rà soát, bố sung quy hoạch cán bộ 01 lần trong quý I, sau khi đã tiến hành đánh giá cán bộ hằng năm theo quy định.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khi gửi tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đề nghị gửi kèm theo kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ và hồ sơ nhân sự

Về độ tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch:

Chỉ đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn đối với những đồng chí còn đủ tuổi bổ nhiệm trong nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo (ví dụ: các đồng chí quy hoạch lần đầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của nhiệm kỳ 2016-2021 ít nhất phải đủ tuẩi công tác trọn nhiệm kỳ 2016-2021: năm sinh từ năm 1961, nữ sinh từ năm 1966 trở lạ# đây). Các đồng chí được bổ sung vào quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại cũng cần đú tuổi công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ bổ nhiệm (5 năm).

Luật Minh Khuê (tổng hợp)