Luat Minh Khue

của nhân dân

của nhân dân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề của nhân dân.

Quy định chung về quyền giám sát của Nhân dân trong Hiến pháp 2013

Quy định chung về quyền giám sát của Nhân dân trong Hiến pháp 2013
Từ nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, Điều 6 Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung phương thức Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Đổi mới đối với Nhà nước, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị của nhân dân lao động?

Đổi mới đối với Nhà nước, đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị của nhân dân lao động?
Để Nhà nước giữ được vai trò trụ cột của hệ thống chính trị, công cụ đắc lực thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chỗ dựa cho kinh tế xã hội phát triển, cần thiết phải đổi mới tổ chức bộ máy để nó đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra.

Hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, thanh tra, kiểm tra là gì ?

Hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, thanh tra, kiểm tra là gì ?
Theo hướng dẫn mới nhất của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tổ chức Đảng sẽ bị xử lý kỷ luật nếu vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, cụ thể:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng