Luật sư tư vấn về chủ đề "dự toán chi"

dự toán chi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dự toán chi.

Mẫu giấy dự toán chi quản lý dự án năm ( Mẫu số 5)

Mẫu giấy dự toán chi quản lý dự án năm ( Mẫu số 5)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy dự toán chi quản lý dự án năm ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

Mẫu Giấy dự toán chi quản lý năm ( Mẫu số 4)

Mẫu Giấy dự toán chi quản lý năm ( Mẫu số 4)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy dự toán chi quản lý năm ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ