Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giá trị thặng dư"

giá trị thặng dư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giá trị thặng dư.

“Bóc lột” – “Giá trị thặng dư”

“Bóc lột” – “Giá trị thặng dư”
Vấn đề lý luận mang tính cốt lõi cần ưu tiên làm sáng rõ để việc nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam sớm nhận được sự đồng thuận là vấn đề nhận thức nội hàm khái niệm giá trị thặng dư.