Hình thức đấu giá

Bài tư vấn về chủ đề Hình thức đấu giá

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá bao gồm những gì?

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá bao gồm những gì?
Theo quy định tại Điều 40 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, việc tổ chức đấu giá tài sản và lựa chọn hình thức đấu giá, phương thức đấu giá phải được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận giữa tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá. Các quy định cụ thể về các hình thức và phương thức đấu giá bao gồm.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng