Luật sư tư vấn về chủ đề "Họp hội đồng quản trị"

Họp hội đồng quản trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Họp hội đồng quản trị.

Một số vấn đề trong Biên bản họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần?

Một số vấn đề trong Biên bản họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần?
Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Biên bản họp Hội đồng quàn trị như sau: "Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm băng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây...

Ai có thẩm quyền dự họp Hội đồng quản trị?

Ai có thẩm quyền dự họp Hội đồng quản trị?
Trả lời: Khoản 6 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất năm ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.