Luật sư tư vấn về chủ đề "Họp hội đồng quản trị"

Họp hội đồng quản trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Họp hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị ?

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị ?
1. Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ai có thẩm quyền dự họp Hội đồng quản trị?

Ai có thẩm quyền dự họp Hội đồng quản trị?
Trả lời: Khoản 6 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất năm ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook