Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty”.

Khoản 7 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định như sau: “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết”.

Khoản 9 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được uỷ quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận”

Như vậy, theo những quy định trên của Luật Doanh nghiệp 2005 thì có các đối tượng sau có quyền tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người được thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Tình huống: Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần A ra quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để thay thế toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát. Tuy nhiên, trong quá trình triệu tập họp Hội đồng quản trị để thông qua quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã không được mời tham dự. Các câu hỏi được đặt ra là: Tiến hành họp Hội đồng quản trị mà không mời Ban Kiểm soát thì có làm cho cuộc họp Hội đồng quản trị trở thành bất hợp pháp không?

Khoản 7 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định như sau: “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết”

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, thành viên Ban Kiểm soát phải được mời họp nhưng thực tế đã không được gửi thông báo mời họp nên cuộc họp Hội đồng quản trị là bất hợp pháp vì vi phạm trình tự thủ tục triệu tập.

Hệ quả của việc cuộc họp Hội đồng quản trị bất hợp pháp là quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Hội đồng quản trị trở nên không có giá trị pháp lý và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể bị khởi kiện để hủy bỏ theo Điều 107 Luật Doanh nghiệp 2005.

 >> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Tình huống: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần A tiến hành họp nhưng không mời Ban Kiểm soát. HĐQT thông qua các quyết định tại cuộc họp với 100% phiếu biểu quyết. Ban Kiểm soát tuyên bố quyết định của HĐQT là không có giá trị pháp lý vì không mời họp Ban Kiểm soát.

Việc không mời họp Ban Kiểm soát có làm vô hiệu cuộc họp của HDQT không? Theo quy định tại Khoản 7 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2005: “Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị”. Như vậy, về mặt thủ tục, phải mời thành viên Ban Kiểm soát dự họp. Trong tình huống trên, người triệu tập họp Hội đồng quản trị không mời thành viên Ban Kiểm soát dự họp là vi phạm thủ tục nên cuộc họp Hội đồng quản trị không có giá trị pháp lý.

Nếu quyết định vẫn được thi hành thì Ban Kiểm soát có quyền đình chỉ thực hiện không? Theo quy định tại Khoản 8 Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Ban Kiểm soát được “thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông”. Như vậy, nếu Điều lệ công ty có quy định hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định rằng Ban Kiểm soát có quyền đình chỉ thực hiện các quyết định không có giá trị pháp lý của Hội đồng quản trị thì Ban Kiểm soát mới có quyền này. Nếu không thì quyết định của Hội đồng quản trị vẫn phải được thi hành.

Ban Kiểm soát không có quyền hủy nhưng lại muốn hủy quyết định trên của HDQT thì cần phải làm gì? Khi quyết định của Hội đồng quản trị vẫn được thi hành thì nếu Ban Kiểm soát không có quyền hủy nhưng lại muốn hủy quyết định trên của Hội đồng quản trị thì phải tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông để hủy quyết định nói trên của Hội đồng quản trị.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 97 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Ban Kiểm soát trước hết phải đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Hội đồng quản trị sau 30 ngày không tiến hành triệu tập thì Ban Kiểm soát mới có quyền triệu tập. Sau khi Đại hội đồng cổ đông họp (do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát triệu tập) sẽ bỏ phiếu để hủy quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 96 Luật Doanh nghiệp 2005.

Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là: Khi Ban Kiểm soát yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để hủy quyết định do chính Hội đồng quản trị ban hành thì liệu Hội đồng quản trị có triệu tập không? Và khi Ban Kiểm soát trực tiếp triệu tập Đại hội đồng cổ đông thì liệu các cổ đông có biểu quyết hủy khi mà chính họ hoặc đại diện của họ đang tại vị ở vị trí thành viên Hội đồng quản trị?

Vấn đề này gây tranh cãi từ khi xây dựng Luật Doanh nghiệp 2005. Chính vì vậy, Luật Doanh nghiệp 2005 đã để ngỏ trường hợp này bằng cách trao cho cổ đông tự quyết định. Khoản 8 Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định Ban Kiểm soát được “thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông”

>> Tải Luật doanh nghiệp năm 2005

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  [email protected]
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê  

--------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;
2. Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp;
3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội;
4. Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp;
5. Luật sư tư vấn vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại;
6. Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại