Luật sư tư vấn về chủ đề "mẫu sổ gốc"

mẫu sổ gốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mẫu sổ gốc.

Mẫu sổ gốc cấp bằng thạc sĩ (phụ lục 04)

Mẫu sổ gốc cấp bằng thạc sĩ (phụ lục 04)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu sổ gốc cấp bằng thạc sĩ (phụ lục 04) ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mẫu sổ gốc cấp bằng tiến sĩ (phụ lục 05)

Mẫu sổ gốc cấp bằng tiến sĩ (phụ lục 05)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu sổ gốc cấp bằng tiến sĩ (phụ lục 05) ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo