Luật sư tư vấn về chủ đề "Mở cửa thị trường"

Mở cửa thị trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mở cửa thị trường.

Cơ chế vận động giá cả của thị trường ? Phân tích sự hình thành và vận động của giá cả thị trường

Cơ chế vận động giá cả của thị trường ? Phân tích sự hình thành và vận động của giá cả thị trường
Giá thị trường là hiện tượng kinh tế xuất hiện trong quá trình trao đổi do sự thoả thuận trực tiếp giữa người mua và người bán trên cơ sở nhận thức những điều kiện cụ thể của thị trường, hay nói một cách tồng quát, do các lực lượng cầu và cung quyết định. Giá thị trường nhằm thoả mãn lợi ích kinh tế của cả bên mua lẫn bên bán, là "bàn tay vô hình" điều tiết nền sản xuất xã hội.