Luật sư tư vấn về chủ đề "phát thanh truyền hình"

phát thanh truyền hình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phát thanh truyền hình.

Mẫu bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình

Mẫu bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình
Đài phát thanh, truyền hình cần phải được cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật Minh Khuê hướng dẫn về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình trong bài viết dưới đây.

Nhà báo là gì? Đối tượng nào được xét cấp thẻ nhà báo?

Nhà báo là gì? Đối tượng nào được xét cấp thẻ nhà báo?
Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo. Luật báo chí 2016 quy định cụ thể về đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo và tiêu chuẩn, điều kiện để được xét cấp thẻ nhà báo. Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây.

Thủ tục đề nghị thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, kênh phát thanh, kênh truyền hình trong giất phép hoạt động phát thanh

Thủ tục đề nghị thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, kênh phát thanh, kênh truyền hình trong giất phép hoạt động phát thanh
Giấy phép hoạt động phát thanh là Giấy phép hoạt động báo chí được cấp cho tổ chức hoạt động báo nói. Giấy phép này quy định kênh phát thanh đầu tiên của tổ chức được cấp phép. Khi có thay đổi về tôn chỉ, mục đích hoạt động trên giấy phép thì phải tiến hành thủ tục như thế nào?

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo nói, báo hình

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo nói, báo hình
Báo nói là loại hình báo chí sử dụng tiếng nói, âm thanh, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau. Bài viết chia sẻ quy định pháp luật Việt Nam về thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo nói, báo hình.