Luat Minh Khue

quyền phụ nữ

quyền phụ nữ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về quyền phụ nữ

Pháp luật đất đai và vấn đề bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ

Pháp luật đất đai và vấn đề bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ
Vai trò của phụ nữ, vấn đề nữ giới trong việc quyết định các chính sách về đất đai là một yếu tố để đảm bảo thành công việc hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, xây dựng xã hội dân sự. Đảng và Nhà nước ta đã xác định, tăng cường bình đẳng về giới, lồng ghép các vấn đề giới vào các chính sách, chương trình và dự án phát triển là một nội dung quan trọng trong chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói, giảm nghèo.