Luật sư tư vấn về chủ đề "sổ địa chính"

sổ địa chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sổ địa chính.

Trích lục bản đồ địa chính là gì ? Giấy tờ cần có khi trích lục bản đồ địa chính ?

Trích lục bản đồ địa chính là gì ? Giấy tờ cần có khi trích lục bản đồ địa chính ?
trích lục bản đồ địa chính có thể hiểu là việc lấy ra một phần hoặc toàn bộ thông tin hoặc sao y bản chính của một hay nhiều thửa đất và các yếu tố địa lý của thửa đất đó dựa trên hồ sơ, giấy tờ gốc đã có. Bài viết xoay quanh vấn đề về trích lục bản đồ địa chính theo quy định của pháp luật hiện hành?

Sổ địa chính là gì ? Mục đích, nội dung của sổ địa chính là gì ?

Sổ địa chính là gì ? Mục đích, nội dung của sổ địa chính là gì ?
Sổ địa chính là tài liệu tập hợp thông tin chi tiết về tình trạng, hiện trạng pháp lý của việc quản lý và sử dụng các thửa đất, tài sản gắn với đất nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của Nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của cá cá nhân hoặc tổ chức có liên quan và bao gồm những nội dung nhất định.