Luật sư tư vấn về chủ đề "tổn thất tinh thần"

tổn thất tinh thần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổn thất tinh thần.

Bồi thường tổn thất về tinh thần: Chưa rõ việc bồi thường khi có nhiều người trong một gia đình chết

Bồi thường tổn thất về tinh thần: Chưa rõ việc bồi thường khi có nhiều người trong một gia đình chết
Theo quy định, việc bồi thường tổn thất về tinh thần cho người thân thích của người bị xâm hại tính mạng, nếu không thỏa thuận được, mức tối đa bồi thường không quá 60 tháng lương tối thiểu tại thời điểm đó. Tuy nhiên, đó là trường hợp có một người bị hại, trong một vụ án có nhiều người bị hại chết mà chỉ có một người là người thân thích thì chưa có văn bản nào quy định. Thực tế xét xử phát sinh chuyện mỗi tòa tuyên bồi thường một kiểu.