Luật sư tư vấn về chủ đề "Văn hoá mạng"

Văn hoá mạng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Văn hoá mạng.

Quyền về sức khoẻ và quyền được tham gia vào đời sống văn hóa và được hưởng các thành tựu của khoa học

Quyền về sức khoẻ và quyền được tham gia vào đời sống văn hóa và được hưởng các thành tựu của khoa học
Quyền này nằm trong nội hàm của quyền được có mức sống thích đáng nêu ở Điều 25 UDHR, theo đó, mọi người có quyền được hưởng một mức sống thích đáng, đủ để bảo đảm sức khỏe và phúc lợi của bản thân và gia đình, về các khía cạnh ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết...

Khái niệm văn hoá ? Vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội

Khái niệm văn hoá ? Vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội
Văn hoá là khái niệm phức tạp và đa nghĩa. Hiện nay, khái niệm văn hoá có thể được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau như: văn hoá là trinh độ phát triển vật chất và tinh thần của loài người, vãn hoá là khái niệm mà nội dung bao gồm khoa học, kĩ thuật, giáo dục, văn học, nghệ thuật...

Văn hoá mạng Trung Quốc

Văn hoá mạng Trung Quốc
Internet đã trở thành cơ sở hạ tầng của xã hội thông tin hiện đại. Nó đã xâm nhập vào mọi mặt của đời sống xã hội, từ chính trị, đến kinh tế, đến văn hoá của nhân loại, làm thay đổi phương thức sản xuất và sinh hoạt của xã hội. Là một hiện tượng mới của kỹ thuật và công nghệ, mạng internet đồng thời là một hiện tượng văn hoá mới.