1. Điều kiện được phép tạm đình chỉ vụ án trong các trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh

Các trường hợp được phép tạm đình chỉ vụ án do dịch bệnh theo Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC:

- Vùng được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch:

+ Áp dụng quy định về tình trạng khẩn cấp, pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

+ Bao gồm người tham gia tố tụng, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc địa điểm cần tiến hành các hoạt động tố tụng.

- Người tham gia tố tụng bị cách ly y tế:

+ Do mắc bệnh dịch thuộc nhóm A theo quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

+ Hoặc do trường hợp khác liên quan đến bệnh dịch thuộc nhóm A.

- Vùng được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế công bố dịch:

+ Áp dụng cho bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

+ Bao gồm người tham gia tố tụng, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc địa điểm cần tiến hành các hoạt động tố tụng.

- Lưu ý:

+ Cần có căn cứ xác thực về tình trạng dịch bệnh, tình trạng khẩn cấp hoặc việc cách ly y tế.

+ Việc tạm đình chỉ vụ án phải được thực hiện theo quy trình thủ tục do pháp luật quy định.

+ Thời gian tạm đình chỉ vụ án do dịch bệnh không được tính vào thời hạn giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

 

2. Quy trình tạm đình chỉ vụ án trong các trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh

Dựa theo các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì quy trình tạm đình chỉ vụ án trong các trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh như sau:

* Cơ quan, người có thẩm quyền:

- Cơ quan điều tra:

+ Ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

+ Gửi quyết định đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và các cơ quan, người có liên quan.

+ Có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt diễn biến của dịch bệnh và thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp khi có điều kiện để tiếp tục điều tra.

- Viện kiểm sát nhân dân:

+ Ra quyết định tạm đình chỉ truy tố.

+ Gửi quyết định đến Tòa án nhân dân cùng cấp và các cơ quan, người có liên quan.

+ Có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt diễn biến của dịch bệnh và thông báo cho Tòa án nhân dân cùng cấp khi có điều kiện để tiếp tục truy tố.

- Tòa án nhân dân:

+ Ra quyết định tạm đình chỉ xét xử.

+ Gửi quyết định đến các cơ quan, người có liên quan.

+ Có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt diễn biến của dịch bệnh và thông báo cho các cơ quan, người có liên quan khi có điều kiện để tiếp tục xét xử.

* Điều kiện tạm đình chỉ:

- Có căn cứ xác thực về tình trạng dịch bệnh, tình trạng khẩn cấp hoặc việc cách ly y tế.

- Việc tạm đình chỉ vụ án không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia tố tụng.

- Việc tạm đình chỉ vụ án cần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tố tụng.

* Trình tự, thủ tục tạm đình chỉ vụ án do dịch bệnh:

- Bước 1. Lập biên bản ghi nhận sự kiện bất khả kháng do dịch bệnh:

+ Nội dung:

-> Tên vụ án.

-> Ngày, giờ, địa điểm lập biên bản.

-> Họ tên, chức vụ, cơ quan của người lập biên bản.

-> Tóm tắt diễn biến dịch bệnh, ảnh hưởng đến việc tiến hành tố tụng.

-> Các bằng chứng, tài liệu chứng minh dịch bệnh (sổ y tế, thông báo của cơ quan y tế, v.v.).

-> Ý kiến của các bên tham gia tố tụng (nếu có).

+ Ký tên, đóng dấu của người lập biên bản và các bên tham gia tố tụng (nếu có).

- Bước 2. Ra quyết định tạm đình chỉ vụ án:

+ Cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định:

-> Cơ quan điều tra: Tạm đình chỉ trong khi điều tra.

-> Viện kiểm sát nhân dân: Tạm đình chỉ trong khi truy tố.

-> Tòa án nhân dân: Tạm đình chỉ trong khi xét xử.

+ Nội dung quyết định:

-> Căn cứ pháp lý.

-> Tên vụ án.

-> Lý do tạm đình chỉ.

-> Thời hạn tạm đình chỉ.

-> Biện pháp bảo đảm cần thiết trong thời gian tạm đình chỉ.

-> Cơ quan, người có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt diễn biến dịch bệnh và thông báo khi có điều kiện để tiếp tục tiến hành tố tụng.

+ Ký tên, đóng dấu của cơ quan, người ra quyết định.

- Bước 3. Thông báo cho các bên liên quan về việc tạm đình chỉ vụ án:

+ Gửi quyết định tạm đình chỉ đến các bên tham gia tố tụng, cơ quan, người có liên quan.

+ Có thể thông báo bằng văn bản, công báo hoặc thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bước 4. Áp dụng các biện pháp bảo đảm cần thiết trong thời gian tạm đình chỉ:

+ Có thể áp dụng các biện pháp bảo đảm như:

-> Giữ gìn hiện trường vụ án.

-> Niêm phong, niêm cất vật chứng, tài liệu, đồ vật.

-> Áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế đối với bị can, bị cáo (nếu có).

+ Việc áp dụng biện pháp bảo đảm phải tuân thủ quy định của pháp luật.

- Bước 5. Tiếp tục vụ án khi điều kiện cho phép:

+ Khi dịch bệnh được kiểm soát và có điều kiện để tiếp tục tiến hành tố tụng, cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ tạm đình chỉ.

+ Quyết định hủy bỏ tạm đình chỉ phải được thông báo cho các cơ quan, người có liên quan.

+ Vụ án sẽ được tiếp tục điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

- Lưu ý:

+ Các bên tham gia tố tụng có quyền khiếu nại, tố cáo đối với quyết định tạm đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

+ Việc tạm đình chỉ vụ án không đồng nghĩa với việc đình chỉ vụ án.

+ Cần đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc tạm đình chỉ vụ án.

 

3. Hậu quả pháp lý của việc tạm đình chỉ vụ án trong các trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh

Hậu quả pháp lý của việc tạm đình chỉ vụ án trong các trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh:

* Thời hạn tạm đình chỉ:

- Không quá thời hạn điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật: Đảm bảo tiến độ giải quyết vụ án, tránh gây thiệt hại cho quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia tố tụng.

- Có thể gia hạn trong trường hợp dịch bệnh kéo dài:

+ Căn cứ:

-> Mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

-> Ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc tiến hành tố tụng.

-> Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

+ Thủ tục:

-> Cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định gia hạn thời hạn tạm đình chỉ.

-> Thông báo quyết định gia hạn cho các bên liên quan.

* Quyền lợi của các bên liên quan:

- Được thông báo về việc tạm đình chỉ vụ án:

+ Mục đích: Giúp các bên tham gia tố tụng nắm được tình hình vụ án và có biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

+ Nội dung thông báo: Lý do tạm đình chỉ vụ án; Thời hạn tạm đình chỉ; Biện pháp bảo đảm cần thiết trong thời gian tạm đình chỉ.

+ Hình thức thông báo: Văn bản; Công báo; Thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Được cung cấp thông tin về tình hình giải quyết vụ án:

+ Mục đích: Giúp các bên tham gia tố tụng theo dõi tiến độ giải quyết vụ án và có ý kiến, kiến nghị kịp thời.

+ Nội dung thông tin: Diễn biến của dịch bệnh; Tiến độ giải quyết vụ án; Biện pháp bảo đảm cần thiết trong thời gian tạm đình chỉ.

+ Hình thức cung cấp thông tin: Văn bản; Gặp gỡ trực tiếp; Hội nghị thông tin.

- Được tham gia vào các hoạt động giải quyết vụ án sau khi dịch bệnh được kiểm soát:

+ Mục đích: Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia tố tụng trong việc giải quyết vụ án.

+ Hoạt động: Tham gia điều tra; Tham gia truy tố; Tham gia xét xử; Tham gia các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

- Lưu ý:

+ Việc tạm đình chỉ vụ án không ảnh hưởng đến quyền khởi kiện, khiếu nại, tố cáo của các bên tham gia tố tụng.

+ Các bên tham gia tố tụng có quyền khiếu nại, tố cáo đối với quyết định tạm đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Hậu quả pháp lý của quyết định tạm đình chỉ vụ án dân sự là gì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.