>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi:  1900.1975

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật doanh nghiệp 2014

Thông tư 19/2003/TT-BTC   

2. Luật sư tư vấn:

Tôi trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Luật doanh nghiệp 2014 (Điều 122) quy định công ty cổ phần dược tăng vốn điều lệ bằng cách thức sau đây:

- Chào bán cổ phần riêng lẻ

- Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Chào bán cổ phần ra công chúng.

Công ty của bạn là công ty cổ phần nên có thể thực hiện việc tăng vốn bằng ba hình thức trên. TUy nhiên hình thức tăng vốn bằng phương thức chào bán cổ phần ra công chúng chỉ được áp dụng cho công ty đại chúng, nếu công ty của bạn không phải là công ty đại chúng thì không thực hiện được phương thức này.

Về thặng dư vốn của công ty cổ phần.

Luật doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp có thể chào bán cổ phần bằng hoặc cao hơn mức mệnh giá cổ phần đã đăng ký. Sau khi kết thúc việc chào bán, các cổ đông đồng ý mua cổ phần, công ty tiến hành việc tăng vốn điều lệ của công ty. 

Đối với trường hợp của công ty bạn, công ty bán cổ phần với mệnh giá 15.000 VNĐ/Cổ phần , cao hơn mệnh giá cổ phần là 5.000 VNĐ thì số phần dư ra được coi là thặng dư vốn của công ty.

Thông tư 19/2003/TT-BTC quy định về việc kết chuyển thặng dư vốn công ty cổ phần để bổ sung tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần  tại khoản 2 phần II mục A như sau: 

2. Việc kết chuyển thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ của công ty cổ phần (theo qui định tại tiết đ điểm 1 mục A phần II) phải tuân thủ các điều kiện sau:

a. Đối với khoản chênh lệch tăng giữa giá bán và giá vốn mua vào của cổ phiếu quỹ, công ty được sử dụng toàn bộ chênh lệch để tăng vốn điều lệ. Trường hợp chưa bán hết cổ phiếu quỹ thì công ty chỉ được sử dụng phần chênh lệch tăng giữa nguồn thặng dư vốn so với tổng giá vốn cổ phiếu quỹ chưa bán để bổ sung tăng vốn điều lệ. Nếu tổng giá vốn cổ phiếu quỹ chưa bán bằng hoặc lớn hơn nguồn thặng dư vốn thì công ty chưa được điều chỉnh tăng vốn điều lệ bằng nguồn vốn này.

b. Đối với khoản chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá cổ phiếu được phát hành để thực hiện các dự án đầu tư thì công ty cổ phần chỉ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau 3 năm kể từ khi dự án đầu tư đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với khoản chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá cổ phiếu được phát hành để cơ cấu lại nợ, bổ sung vốn kinh doanh thì công ty cổ phần chỉ được sử dụng để bổ sung tăng vốn điều lệ sau 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

c. Những nguồn thặng dư nêu tại tiết a, b điểm 2 được chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông.

3. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm trong trường hợp qui định tại tiết c và tiết đ điểm 1 mục A phần II của Thông tư này được xác định theo công thức:

Số lượng cổ phần
dự kiến phát hành


=

Nguồn vốn dự kiến dùng để tăng vốn điều lệ
Mệnh giá 1 cổ phần

Vì vậy, tủy thuộc xem công ty bạn chào bản cổ phần cao giá hơn mệnh giá cổ phần ban đầu nhằm mục đích gì để xem xét hthowif hạn và điều kiện có thể làm tang vốn đối với phần thặng dư vốn này.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty:

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ của công ty

- Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của công ty

- Danh sách cổ đông sau khi thay đổi tỷ lệ góp vốn

Nơi nộp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh cấp GCN ĐKDN mới cho nội dung thay đổi, nếu không chấp thuận thì thông báo và trả lời bằng văn bản cho doah nghiệp biết và nêu rõ lý do.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.1975 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê