1. Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất có phải Tổng công ty hóa chất Việt Nam

Tổng công ty hóa chất Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam là hai tổ chức có mối liên hệ mật thiết và rõ ràng trong lĩnh vực hóa chất của đất nước này. Mặc dù có những sự tương đồng trong tên gọi và mục tiêu hoạt động, hai tổ chức này có những đặc điểm riêng biệt và phạm vi hoạt động khác nhau.

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam ra đời dựa trên việc sắp xếp lại và tái tổ chức Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, với mục tiêu tăng cường hiệu suất và tính cạnh tranh trong ngành công nghiệp hóa chất của quốc gia. Việc này không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam hoạt động dưới cơ cấu tổ chức linh hoạt, với Công ty mẹ là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và một loạt các công ty con và liên kết, từ các doanh nghiệp 100% vốn điều lệ đến các công ty cổ phần và các đơn vị sự nghiệp. Điều này thể hiện một sự đa dạng và phong phú trong hoạt động kinh doanh và quản lý của Tập đoàn.

Các công ty con và liên kết của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phân bố rộng rãi trên cả nước, từ miền Bắc đến miền Nam, phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường trong và ngoài nước. Sự đa dạng này không chỉ là về mặt địa lý mà còn là về mặt ngành nghề, từ sản xuất hóa chất cơ bản đến phân bón, sản phẩm hóa dầu và nhiều lĩnh vực khác.

Tập đoàn này cũng có một sự đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, với việc thành lập Trường đại học Hóa chất Việt Nam, nhằm đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp hóa chất của đất nước.

Như vậy thì Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam là một tổ chức quan trọng, đa dạng và phát triển trong lĩnh vực hóa chất của Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích kinh tế và xã hội cho đất nước và cộng đồng. Sự ra đời của Tập đoàn này là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển và cạnh tranh của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam trên thị trường quốc tế.

 

2. Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt nam có cơ cấu như thế nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại Quyết định 2179/QĐ-TTg phê duyệt đề án thí điểm thành lập tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, có cơ cấu như sau:

Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (gọi tắt là Tập đoàn) là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo quy định của pháp luật, có chức năng đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản được Nhà nước, giao quản lý, công nghệ, thương hiệu và thị trường. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tập đoàn gồm: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và bộ máy giúp việc.

Các công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Tổng công ty Apatit – Vinachem hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con – thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Apatít Việt Nam và một số công ty khác;

- Tổng công ty Phân đạm và Hóa chất – Vinachem hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con – thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Ban Quản lý Dự án Nhà máy đạm Ninh Bình và một số công ty khác; - Công ty TNHH một thành viên Hóa chất cơ bản miền Nam;

- Công ty TNHH một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn;

- Công ty TNHH một thành viên DAP – Vinachem;

- Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào;

- Công ty vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất (chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

Các công ty con do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ khi cổ phần hóa:

- Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

 - Công ty Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 

- Công ty Phân bón miền Nam

- Công ty Phân bón Bình Điền

- Công ty cổ phần Bột giặt Net

- Công ty cổ phần Bột giặt LIX

- Công ty cổ phần Pin ắcquy miền Nam

- Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông

- Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất và Vi sinh

- Công ty cổ phần Ắcquy Tia sáng

- Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

- Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ

- Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

 - Công ty cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam;

- Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

- Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

- Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất

 - Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

- Công ty cổ phần Sơn chất dẻo

- Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem.

Các công ty do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ

- Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội

- Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng

- Công ty cổ phần Pin ắcquy Vĩnh Phú

- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ

- Công ty cổ phần Pin Hà Nội 

- Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ

 - Công ty cổ phần Hóa chất Vĩnh Thịnh

- Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức

- Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hóa chất miền Nam

- Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam

- Công ty TPC VINA

- Công ty TNHH Inoue Việt Nam

- Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

- Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

- Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Các đơn vị sự nghiệp: Thành lập Trường đại học Hóa chất Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và Trường cao đẳng Công nghiệp Hóa chất. Việc thành lập mới các đơn vị thành viên; chuyển các công ty thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty cổ phần; bổ sung các công ty con, công ty liên kết mới, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

3. Thủ tướng Chính phủ trực tiếp hoặc ủy quyền cho ai thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tập đoàn Công nghiệp hóa chất?

Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ hoặc các quan chức được ủy quyền từ Thủ tướng có thể thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tập đoàn này theo quy định của pháp luật.

Trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, Thủ tướng Chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền như Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan cùng Hội đồng quản trị Tập đoàn đều phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc đảm bảo quản lý hiệu quả, tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, và bảo vệ lợi ích của cả doanh nghiệp và cộng đồng.

Mối quan hệ giữa Tập đoàn và chủ sở hữu, cũng như giữa Tập đoàn và các công ty con, công ty liên kết phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. Điều này đảm bảo tính minh bạch và minh bạch trong quản lý và hoạt động kinh doanh, đồng thời giúp tăng cường sự tin cậy và uy tín của Tập đoàn trên thị trường

Một cách cụ thể, mối quan hệ giữa Tập đoàn và chủ sở hữu thường được thể hiện qua việc các quyết định quan trọng về chiến lược kinh doanh, đầu tư, và phát triển được đưa ra sau khi thảo luận và thông qua tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, các công ty con và liên kết cũng phải tuân thủ theo các quy định về báo cáo tài chính, thông tin, và kiểm soát nội bộ, nhằm đảm bảo rằng hoạt động của họ được thực hiện một cách minh bạch và đúng đắn.

Như vậy, mối quan hệ giữa Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và chủ sở hữu, cũng như giữa Tập đoàn và các công ty con, công ty liên kết là một phần quan trọng trong việc đảm bảo quản lý hiệu quả và bảo vệ lợi ích của tất cả các bên liên quan. Việc tuân thủ đúng đắn các quy định pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn là chìa khóa để xây dựng một hệ thống doanh nghiệp mạnh mẽ và bền vững trên thị trường.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: Tập đoàn Hóa chất có kinh doanh liên quan đến công nghiệp chế biến?