Câu hỏi:

Tôi tên là nguyễn văn A, tôi hiện đang công tác ở thành phố B, tôi có một câu hỏi có thắc mắc về lĩnh vực điện lực đó là tôi đang tìm hiểu một số vấn đề có liên quan xoay quanh đến cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ tại Cấp điều độ quốc gia là cơ quan nào? và đồng thời lĩnh vực này nó được quy định ở trong văn bản pháp luật nào? tôi đang rất thắc mắc và cần được giải đáp. Mong nhận được sự tư vấn, chân thành cám ơn.

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật điện lực 2004 ban hành ngày 03/12/2004

Luật điện lực sửa đổi 2012 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2012

Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2018 về Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

- Thứ nhất là chứng nhận vận hành là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL ban hành ngày 29 tháng 08 năm 2018 về Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành có quy định cụ thể như sau:
Điều 3. Giải thích từ ngữ
......

4. Chứng nhận vận hành là giấy chứng nhận do Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cấp điều độ có quyền điều khin hoặc điều độ cấp trên cấp cho các chức danh tại các cấp điều độ, trạm điện, nhà máy điện và trung tâm điều khin tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia sau khi được đào tạo và kiểm tra.

- Thứ hai là Thẩm quyền kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành

>> Xem thêm:  Quy định về hành lang an toàn lưới điện (220kv, 500 kv)

Về Nguyên tắc đào tạo và cấp Chứng nhận vận hành thì Đơn vị cử đối tượng tham gia kiểm tra có trách nhiệm tổ chức đào tạo cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện do đơn vị quản lý theo quy định tại Quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành và Quy trình này; Trong quá trình tổ chức đào tạo, điều độ cấp trên và cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm kiểm tra việc đào tạo cho nhân viên vận hành của điều độ cấp dưới và Đơn vị quản lý vận hành;Người được cử đi đào tạo phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Quy trình này và các điều kiện khác do Đơn vị cử đối tượng tham gia kiểm tra quy định phù hợp với từng vị trí và công việc được dự kiến giao thực hiện sau đào tạo;Các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ và vận hành hệ thống điện quốc gia phải được đào tạo, kiểm tra và được cấp Chứng nhận vận hành theo quy định tại Quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành. Chứng nhận vận hành là một trong những điều kiện cần để được sát hạch, công nhận chức danh.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL ban hành ngày 9 tháng 08 năm 2018 về Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành có quy định cụ thể về thẩm quyền như sau:

2. Thẩm quyền kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành
a) Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ tại Cấp điều độ quốc gia;
b) Cấp điều độ quốc gia có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành tại Cấp điều độ miền, nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển thuộc quyền điều khiển theo quy định;
c) Cấp điều độ miền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành tại Cấp điều độ phân phối tỉnh, nhà máy điện và trạm điện thuộc quyền điều khiển theo quy định;
d) Cấp điều độ phân phối tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành tại Cấp điều độ phân phối quận, huyện, nhà máy điện, trạm điện thuộc quyền điều khiển và trạm điện, nhà máy điện thuộc quyền điều khiển của Cấp điều độ phân phối quận, huyện theo quy định;
đ) Đối với nhà máy điện, trạm điện thuộc quyền điều khiển của nhiều cấp điều độ, thẩm quyền kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác vận hành do cấp điều độ cao nhất có quyền điều khiển thực hiện.
=> Như vậy có nghĩa là Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ tại Cấp điều độ quốc gia;

>> Xem thêm:  Công bố danh sách các loại máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia ?