1. Đối với đối tượng cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định 13/2014/NĐ-CP có quy định cụ thể về thẩm quyền triệu tập đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, cụ thể:

Đối tượng 1: Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương quyết định triệu tập đối tượng thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, người được Thủ tướng bổ nhiệm, Đại biểu Quốc hội, cấp phó của người đứng đầu tổng cục thuộc bộ theo kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đối tượng 2: Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu triệu tập đối tượng thuộc Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) quản lý, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cùng với doanh nghiệp nhà nước có trụ sở trên địa bàn quân khu, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. 

Đối tượng 3: Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội triệu tập đối tượng thuộc Ban Thường vụ thành ủy quản lý, Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Đối tượng 4: Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh triệu tập đối tượng thuộc Ban Thường vụ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) quản lý, Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và của Trung ương có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối tượng 5: Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện triệu tập cán bộ, công chức, viên chức quản lý, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong cơ quan, tổ chức thuộc huyện, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) theo kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Đối tượng 6: Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã triệu tập cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (gọi chung là thôn); trưởng các đoàn thể ở thôn, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không thuộc đối tượng 1,2,3,4 theo kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Đối tượng 7: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương, tỉnh có trụ sở trên địa bàn huyện triệu tập cán bộ, công chức, viên chức quản lý, Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thuộc quyền không thuộc đối tượng 1,2,3,4,5 theo kế hoạch đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

2. Đối tượng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

-   Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh có quyền triệu tập người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Điều kiện là doanh nghiệp đó phải có quy mô vừa trở lên. Người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập cần tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Quyết định triệu tập cần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.

- Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện có quyền triệu tập người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động phục vụ quốc phòng và an ninh, cũng như doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Quyết định triệu tập cần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi thực hiện.

3. Đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư

-  Cấp tỉnh: Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng sau đây: Những người mang chức sắc, chức vụ tôn giáo. Những nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, những người không thuộc đối tượng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội. Quyết định triệu tập cần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.

- Cấp huyện: Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện có thẩm quyền triệu tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho:

+ Những người già làng.

+ Trưởng họ tộc trên địa bàn huyện.

Quyết định triệu tập cần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt trước khi thực hiện.

4. Nguồn kinh phí cho giáo dục quốc phòng an ninh?

Nguồn kinh phí cho giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định như sau: 

Ngân sách trung ương: Ngân sách trung ương đảm bảo cung cấp nguồn kinh phí để chi trả cho nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh của các Bộ, ngành trực thuộc.

Ngân sách địa phương: Ngân sách địa phương chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí để chi trả cho nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh tại địa phương.

Kinh phí doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm chi trả cho giáo dục quốc phòng và an ninh. Điều này có thể bao gồm các biện pháp như đóng góp từ nguồn thu nhập của họ để hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong lĩnh vực này.

Các khoản đầu tư, tài trợ từ tổ chức, cá nhân và các khoản thu khác: Các tổ chức, cá nhân có thể đầu tư hoặc tài trợ trực tiếp cho giáo dục quốc phòng và an ninh.

Ngoài ra, các khoản thu hợp pháp khác, được quy định bởi pháp luật, cũng có thể được sử dụng để chi trả cho các hoạt động giáo dục trong lĩnh vực này.

Giáo dục quốc phòng và an ninh là một phần quan trọng của hệ thống giáo dục trong nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Giáo dục quốc phòng và an ninh giúp xây dựng lòng yêu nước và tình trách nhiệm quốc gia. Người học được biết đến những nguy cơ và thách thức mà quốc gia có thể phải đối mặt, cũng như vai trò của mình trong việc bảo vệ đất nước. Cung cấp kiến thức và kỹ năng liên quan đến an ninh quốc gia, giúp hình thành lực lượng an ninh mạnh mẽ và hiệu quả. Điều này có thể bao gồm việc đào tạo về phòng chống khủng bố, quản lý biên giới, và các biện pháp an ninh nội địa.

Giáo dục quốc phòng và an ninh có thể giúp định hình ý thức về giữ gìn hòa bình và ổn định quốc tế. Nó khuyến khích tinh thần hòa bình, hợp tác quốc tế và hiểu biết văn hóa, giúp ngăn chặn xung đột và hỗ trợ quá trình đàm phán giải quyết mâu thuẫn. Giáo dục quốc phòng và an ninh còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết và đồng đội. Việc học nhóm và thực hiện các bài tập cùng nhau có thể tạo ra một cộng đồng hỗ trợ và tăng cường sự đoàn kết trong xã hội.  Giáo dục quốc phòng và an ninh không chỉ giúp hình thành tư duy phòng thủ mà còn phát triển các kỹ năng cá nhân như lãnh đạo, quản lý stress, và làm việc nhóm.  Đối mặt với những thách thức an ninh hiện đại như tội phạm mạng, khủng bố quốc tế, và xâm lược thông tin, giáo dục quốc phòng và an ninh cần cập nhật kiến thức và kỹ năng để đối phó với những tình huống nguy hiểm này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo: Đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2023