Những năm gần đây, các nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là địa điểm tìm kiếm, mở rộng quy mô kinh doanh. Căn cứ vào Luật đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014, pháp luật Việt Nam có những quy định khi tham gia đầu tư và thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài thì cần phải chuẩn bị những gì, hồ sơ đăng ký kinh doanh như thế nào. Nhằm giải đáp thắc mắc và hỗ trợ tư vấn thông tin công ty Luật Minh Khuê sẽ trả lời một số câu hỏi như sau:

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài là doanh nghiệp phải có ít nhất một chủ thể nước ngoài tham gia thành lập doanh nghiệp, chủ thể nước ngoài có thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài.Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài có thể có 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, được hiểu là do chính nhà đầu tư nước ngoài thành lập thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc mua cổ phần, sáp nhập...

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Phương án lựa chọn thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư có thể lựa chọn phương án sau:

- Phương án 1: Cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Nếu nhà đầu tư nước ngoài phương án này thì phải thực hiện đăng ký đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp mới có thể tiến hành hoạt động. Khi thực hiện thủ tục này sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn các doanh nghiệp trong nước.Cá nhân hoặc tổ chức thành lập doanh nghiệp sẽ làm chủ, toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh, thu lợi nhuận về cho doanh nghiệp của mình.

- Phương án 2: Cá nhân, tổ chức có thể đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phẩn trong các công ty Việt Nam và các bên thỏa thuận để tham gia quản lý công ty.

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Căn cứ vào Điều 23 Luật Đầu tư 2014 về dự án đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài:

>> Xem thêm:  Mr. Mạc Hoàng Việt – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Điều 23: Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế được thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Căn cứ vào Điều 36 Luật Đầu tư 2014 các nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế hoặc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của tổ chức kinh tế trong dự án đầu tư hoặc đầu tư theo hợp đồng BCC.

Điều 36: Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

3. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.

4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Tên công ty có yếu tố nước ngoài

Tên công ty có yếu tố nước ngoài phải có đầy đủ hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng.Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành

Tên riêng của doanh nghiệp có thể viết tắt hoặc sử dụng tên bằng tiếng Anh nhưng phải đảm bảo điều kiện không trùng, giống với các doanh nghiệp đã thành lập và đăng ký trước.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp tại khoản 2 Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

- Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

- Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Người đại diện pháp luật của công ty có yếu tố nước ngoài

>> Xem thêm:  Hỏi về mức thuế phải đóng đối với dịch vụ cầm đồ là các loại thuế nào ? Bao nhiêu tiền một tháng ?

Người đại diện theo pháp luật của công ty có yếu tố nước ngoài là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, trung thực, cẩn trọng, đảm bảo được lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam, đảm nhận được vai trò, tuân thủ tốt những quy định chung mà pháp luật quy định. Ngoài ra , công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Căn cứ vào Điều 14 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về trách nhiệm về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Điều 14: Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Phương án 1: Cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư:

- Giấy đề nghị được cấp giấy phép đầu tư.

- Đề xuất về dự án đầu tư.

- Các tài liệu xác liệu khác như chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước kèm theo các tài liệu xác minh tư cách pháp nhân có các nhận của lãnh sự.

>> Xem thêm:  Quà tặng từ nước ngoài về trị giá bao nhiêu thì được miễn thuế ?

- Một số tài liệu chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư.

- Trường hợp doanh nghiệp có sử dụng đất thuê ở Việt Nam phải chuẩn bị đề xuất nhu cầu về sử dụng đất.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty có yếu tố nước ngoài:

Để thành lập công ty có yếu tố nước ngoài thì sau khi xin được giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp cần phải soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, gồm:

- Giấy phép đầu tư.

- Giấy đề nghị cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp, thành lập công ty có yếu tố nước ngoài.

- Điều lệ công ty có yếu tố nước ngoài.

- Danh sách các cổ đông hoặc thành viên của công ty có yếu tố nước ngoài.

- Trường hợp cá nhân thì cần chuẩn bị : bản sao chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân .

- Trường hợp tổ chức thì cần chuẩn bị thêm giấy phép đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập.

>> Xem thêm:  Tiền lương hưu có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không ?

Phương án 2: Cá nhân, tổ chức có thể đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phẩn trong các công ty Việt Nam và các bên thỏa thuận để tham gia quản lý công ty.

Hồ sơ đăng ký góp vốn gồm:

- Giấy đăng ký được góp vốn vào công ty của Việt Nam.

- Thông tin về chủ đầu tư ngoại quốc, có xác minh tư cách hợp pháp.

- Một số tài liệu chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư đến từ nước ngoài.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162

>> Xem thêm:  Mở cửa hàng sửa chữa xe máy, thay thế phụ tùng có cần phải đăng ký kinh doanh không ?